ارائه مدلی برای تبیین مدیریت سرمایه در گردش: رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری،پردیس کیش،دانشگاه تهران،‌تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 استاد حسابداری دانشگاه تهران، تهران،‌ایران

چکیده

سرمایه در گردش بخش عظیمی از سرمایه سازمان را به خود اختصاص داده و مدیریت آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا دارایی‌ها و بدهی‌های جاری در برگیرنده اقلامی هستند که مستقیماً در چرخه عملیاتی شرکت ایفای نقش می‌کنند. لذا بر پایه این استدلال،  پژوهش حاضر به ارائه تبیین مدلی برای سرمایه در گردش با عملکرد مالی و سودآوری شرکت با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری می‌پردازد. بدین منظور، نمونه‌ای متشکل از 159 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1389 تا 1394 انتخاب گردید. مدیریت سرمایه در گردش (متغیر پنهان) توسط متغیرهای مشاهده پذیر (متوسط دوره وصول مطالبات، متوسط دوره گردش موجودی کالا، متوسط دوره پرداخت بدهی، چرخه تبدیل وجه نقد، سطح نگهداشت وجه نقد، نسبت جاری و کارایی چرخه تبدیل وجه نقد) و عملکرد مالی و سودآوری شرکت نیز به ترتیب بر اساس نرخ بازده دارایی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام اندازه‌گیری شد. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل‌قبول الگوهای اندازه‌گیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاکی از آن است که مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد مالی را کاهش می‌دهد.   همچنین نتایج معادلات ساختاری این پژوهش نشان داد که مدیریت سرمایه در گردش با توجه به سیاست محافظه کارانه مدیر منجر به کاهش سودآوری شرکت می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Explaining Working Capital Management: A Structural Equilibrium Modeling Approach

نویسندگان [English]

  • Syed Ali Mahdian 1
  • Iraj Noravesh 2
1 PhD student of Accounting, University of Tehran Kish International Campus. kish, Iran
2 Professor of Accounting, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Working capital is a huge part of the company's capital and its management is of great importance. Because current assets and liabilities include items that directly contribute to the operating cycle of the company. Therefore, based on this argument, the present study aims to provide a model explanation for working capital with financial performance and profitability of the company with the approach of structural equation modeling. For this purpose, a sample of 159 companies accepted in Tehran Stock Exchange during the years 2010-2010 was selected. Working capital management (hidden variable) by observable variables (average payback period, average period of inventory turnover, average payment period, cash cycle, cash holdings, current ratio, and cash cycle turnover efficiency) and performance The financial and profitability of the company was also measured based on the rate of return on assets and the rate of return on equity. Following the assurance of the appropriateness of fitting the measurement and structural patterns of research, the results indicate that the management of working capital reduces financial performance. Also, the results of structural equations of this study showed that the management of working capital in accordance with the conservative policy of the manager leads to reduced profitability of the company

کلیدواژه‌ها [English]

  • working capital management
  • Cash Flow
  • Debt Settlement Period
  • structural equations
*       اصغرپور، م.، خدادادی، و. (1393). بررسی تاثیر محدودیت های مالی بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت. صص 125-143.
*       افلاطونی، عباس (1394).تجزیه و تحلیل آماری با Eviews در تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی. انتشارات ترمه
*       ایزدی نیا، ناصر؛ تاکی، عبدالله(1389). بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سوددهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مالی، شماره 5، صص 139-120.
*       بادآور نهندی، یونس و تقی زاده خانقاه، وحید (1395). ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و ناکارایی سرمایه گذاری. مدیریت دارایی و تامین مالی، سال چهارم، شماره سوم، شماره پیاپی (14). صص 38-17.
*       بهار مقدم، مهدی؛ یزدی، زینب؛ یزدی، سمیه. (1390). بررسی اثرات مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله حسابداری مدیریت، شماره 10، صص 75-63.
*       تشکری جهرمی، محمد؛ سرکانی احدی، یوسف و تالانه، عبدالرضا (1393). مدیریت بهینه سرمایه در گردش و ثروت سهامداران. بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 21، شماره 2، صص 150-127.
*       دولو، مریم و محمودی، مسعود (1395). سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و محدودیت های تامین مالی. دانش حسابداری مالی، دوره سوم، شماره 4، صص 107-130.
*       رضازاده، جواد؛ حیدریان، جعفر.(1389). تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های ایرانی، فصلنامه تحقیقات حسابداری، شماره 2، (7)، صص 33-20.
*       روث، بندر؛ کیت، وارد. (2002). مدیریت استراتژیک مالی. ترجمه: سید محمد اعرابی و محرم رز محبوئی(1390). چاپ دوم، تهران. انتشارات مهکامه.
*       ستایش، م. ح.؛ کاظم نژاد، م. و ذوالفقاری، م.(1388). بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.فصلنامه مطالعات تجربی.حسابدتری مالی، 6(23): 66-43.
*       عارفی، ا. و دادرس، ع. (1390). پیش بینی بازده سهام با استفاده از تحلیل بنیادی. بررسی های حسابداری و حسابرسی، 18 (65): 98-79.
*       کریمی. ف.، صادقی، م. (1388). محدودیت های مالی داخلی و خارجی و رابطه آن با سرمایه گذاری دارایی های سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، 43-58.
*       کنعانی امیری، م. (1386). بررسی رابطه بین محدودیت های مالی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران. دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، 17-30.
*       مرادی، محمد علی؛ نجار، مصطفی و ایزدپور، مصطفی (1394). بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و معیارهای مبتنی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت دارایی و تامین مالی، سال سوم، شماره دوم، شماره پیاپی (9)، صص 114-97.
*       میرالماسی، س.ق.(1374). مفهوم تصنعی سرمایه در گردش. بررسی های حسابداری، 3(10و 11): 107-92.
*       نوروش، ا.، ناظمی، ا. و حیدری، م. ( 1385 ). کیفیت اقلام تعهدی و سود با تاکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی. بررسی های حسابداری و حسابرسی، 13 (43): 160-135.
*       یعقوب نژاد، ا.، سعدی، ع.، روضه ای، م. (1388). صرف ریسک بازار با در نظر گرفتن اهرم بازار در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقان مالی، 105-120.
*       یعقوب نژاد، احمد؛ وکیلی فرد، حمیدرضا؛ بابائی، احمدرضا.(1389). ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی، شماره 2، (2): صص 137-117.
*       AnvariRostami, A., Sajjadpour, R., Yoblovyy, M. (2014). the influential factors on working capital management in the Tehran Stock Exchange listed companies. Journal of Accounting, 8-15.
*       Arslan, O., & Florackis, C., & Ozkan, A. (2006). The role of cash holdings in reducing investment-cash flow sensitivity: evidence from financial crisis period in an emerging market. Emerging Markets Review, 320-338.
*       Caballero, S., & Garcia, P., & Martinez, P. (2013). Working capital management, corporate performance, and financial constraints. Journal of Business Research, 332-338.
*       Gill, A., Biger, N & Mathur, N. (2010). The Relationship between Working Capital Management and Profitability: Evidence from the United States. Business and Economics Journal,. 2 ,:1-9
*       Jahanshad, A., & Modanloo., F. (2013). Classification On Companies With KZ Index Changes And Future Stock Return. Financial Knowledge Of Security Analysis, 17-30.
*       Kieschnick, R., LaPlante, M. & Moussawi, R. (2011). Working Capital Management and Shareholder Wealth. Electronic copy. available at: http://ssrn.com/ abstract=1431165
*       Mathuva, D. (2010). The Influence of Working Capital Management Components on Corporate Profitability: A Survey on Kenyan Listed Firms, Research Journal of Business Management, 3,:1-11
*       Mona, A.M. (2012). The Impact of Working Capital Management Policies on Firm's Profitability and Value: The Case of Jordan. International Research Journal of Finance and Economics, ISSN 1450-2887 85,: 147-153.
*       Napompech, K., (2012). Effects of Working Capital Management on the Profitability of T hai Listed Firms. International Journal of Trade, Economics and Finance, 3, 227-232.
*       Nor Edi Azhar, B.M., Noriza, B.M.S. (2010). Working Capital Management: The Effect of Market Valuation and Profitability in Malaysia. International Journal of Business and Management,. 5,. 11,: 140 147.
*       Ogundipe, S. E., & Idowu, A., & Ogundipe, L. O. (2012). Working Capital Management, Firms’Performance and Market Valuation in Nigeria. International Journal of Social and Human Sciences, 6, 143-147.
*       Ozkan, A., & Ozkan, N. (2004). Corporate cash holding: an empirical investigation of Uk companies. Journal of Banking and Finance, 2103-2134.
*       Soykan, M. R., & ulucak, R. (2016). Is There a Non-linear Relationship between Net Trade Cycle and Corporate Performance in Turkey?. International Business Research, 6, 95-101.
*       Teruel, P. & Solano, P. (2007). Effects of Working Capital Management on SME Profitability. International Journal of Managerial Finance, 3 (2): 164-177.
*       Uyar, A. (2009). The Relationship of Cash Conversion Cycle with Firm Size and Profitability: An Empirical Investigation in Turkey. International Research Journal of Finance and Economics, ISSN 1450-2887, 24 (2009),: 186-193.
*       Vali, Z., & Panahian, H. (2015). Evaluate the Relationship Working Capital Management, Corporate Performance, and Financial Constraints in TSE. International Journal of Review in Life Sciences, 5(10), 506-516.
*       Vural, G., Sökmen, A.G., & Çetenak, E.H. (2012). Affects of Working Capital m F m’ f m c : Evidence from Turkey. International Journal of Economics and Financial Issues,.2,.4,: 488-495