بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و جریان نقدی با کارآیی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، گروه مدیریت، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

2 استادیار مدیریت مالی، گروه مدیریت، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران. (نویسنده مسئول)

چکیده

سرمایه­ گذاری در امور مختلف توسط شرکت­ها همواره به عنوان یکی از راه­های توسعه شرکت­ها و جلوگیری از رکود مورد توجه بوده است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه میان جریان نقد آزاد و حاکمیت شرکتی با میزان کارایی سرمایه­گذاری است. وجوه نقد آزاد و حاکمیت شرکتی با مولفه‌های نسبت اعضای موظف، تمرکز مالکیت و نسبت مالکیت نهادی به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش حاضر هستند. داده­های مربوط به 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1393-1389 در قالب داده‌های ترکیبی جمع‌آوری و با مدل رگرسیون چندمتغیره توسط نرم افزار Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در مدل پژوهش­ رابطه بین وجوه نقد مازاد و حاکمیت شرکتی با کارایی سرمایه­ گذاری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون مدل­ نشان داد که بین وجوه نقد آزاد و کارایی سرمایه­گذاری رابطه معنا‌داری وجود نداشته اما حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه­ گذاری رابطه معناداری با یکدیگر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Relationship between Corporate Governance and Cash Flow with Firms’ Investment Efficiency

نویسندگان [English]

  • Samaneh sadat Salavati 1
  • Abdorreza Asadi 2
1 MSc student of Management, Department of Management, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran. (Corresponding Author)
2 Assistant Prof. of Finance, Department of Management, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran.
چکیده [English]

Investment in different activities has been considered by the company as of ways corporate development and avoid recession. The aim of this study is investigate the relationship between free cash flow and corporate governance with their efficiency investments. Therefore, free cash flow and corporate governance are known as the independent variable that mean of corporate governance is required of members, ownership concentration and the proportion of institutional ownership. The data of 131 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period 2010-2014 analysis by using panel data and regression multivariate was in Eviews software. A model was developed in order to test the hypothesis, according to the hypotheses. This model evaluated relationship between the excess cash and corporate governance by investment efficiency. The results of the test model showed that free cash flow did not effect on the investment efficiency but corporate governance has a significant impact on investment efficiency.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Free cash flow
  • Corporate Governance
  • Investment Efficiency
  • Panel data
*       اسعدی، عبدالرضا، زنده­دل، احمد و کیانی­نژاد، آزاده. (1392)، "رابطه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و معیارهای سنتی با ارزش افزوده بازار شرکت­ها"، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 20، صص 18-1.
*       اسماعیلی، حسن. (1390)، "رابطه جریان وجوه نقد و درآمد (سود) خالص شرکت­ها"، مجله حسابرس، شماره 52، صص 6-1.
*       ثقفی، علی، بولو، قاسم و محمدیان، محمد. (1390)، "کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه­گذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد"، پیشرفت­های حسابداری، شماره2، ص 63-37.
*       ثقفی، علی و معتمدی فاضل، مجید. (1390)، "رابطه میان کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه­گذاری در شرکت­های با امکانات سرمایه­گذاری بالا"، مجله پژوهش­های حسابداری مالی، شماره 10، ص 14-1.
*       حساس یگانه، یحیی. رئیسی، زهره. و حسینی، سید مجتبی. (1388)، "رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه علوم مدیریت ایران. سال چهارم. شماره 13. صص 100-75.
*       رحیمیان، نظام الدین، آخوندزاده، میثم و حبشی، علی. (1392)، "بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه دانش حسابرسی، شماره 52، ص 153-133.
*       رضایی، خلیل. (1393)، "بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی سرمایه­گذاری"، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات پردیس شاهرود.
*       رئیسی، زهره. (1387)، "رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت"، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده حسابداری و مدیریت.
*       طاهری سرتشنیزی، سجاد. (1391)، "بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی، کارایی سرمایه‌گذاری و وضعیت منابع وجه نقد قابل سرمایه گذاری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصاد.
*       کیان، نرگس. (1392)، "رابطه بین سازو کارهای حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای دارای محصولات متنوع"، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیرانتفاعی کار.
*       محمدی بهر آسمان، سعید امیر، صادقی، زین­العابدین، افشار جهانشاهی، مجتبی. (1392)، "تاثیر حاکمیت شرکتی با توجه به محدودیت های تامین مالی بر حساسیت سرمایه گذاری جریان وجوه نقد"، دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، گرگان، انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران گلستان، http://www.civilica.com/Paper-CAFM02-CAFM02_132.html
*       محمودآبادی، حمید و زینب مهتری. (1390)، "بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کارایی سرمایه­گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پیشرفت­های حسابداری دانشگاه شیراز، شماره 61، ص 140-113.
*       نمازی، محمد، رئیسی، زهره و حسینی، سید مجتبی. (1392)، "بررسی رابطه بین شاخص­ راهبری شرکتی و بازده سهامداران شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 22، ص 51-25.
*       یحیی­زاده­فر، محمود، شمس، شهاب­الدین، پاکدین امیری، مجتبی. (1392)، "بررسی تاثیر فرصت­های رشد در ارزش­گذاری جریان نقدی آزاد"، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 1، صص 132-113.
*       Biddle, G., Hilary, G., Verdi, R. (2009). How Does Financial Reporting Quality Improve Investment Efficiency? Journal of Accounting and Economic, 48, 112-131.
*       Gergory, A. and Wang, Y. (2011), Cash Acquirers: Can Free Cash Flow, Debt and Institutional Ownership Explain Long Run Performance?, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1793094.
*       Jensen, Michael C. (1986), the Takeover Controversy: Analysis and Evidence. Midland Corporate Finance Journal 4, no. 2 (Summer): 6-32.
*       Richardson, S. (2006), Over-investment of free cash flow, Rev. Acc. Stud. 11, 159–189.
*       Xin Chen, YongSun and Xiaodong Xu, (2015), Free cash flow, over-investment and corporate governance in China, Pacific-Basin Finance Journal, 37, pp: 81–103.
*       Yang, J., and Jiang, Y. (2008). Accounting information quality, free cash flow and overinvestment: A Chinese study. The Business Review, 11 (1): 159-166.