بررسی رابطه برخی از شاخصه‎های جمعیتی سرمایه‎گذاران با رفتار توده‎وار در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه الزهرا، تهران،‌ایران. (نویسنده مسئول)

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران،‌ایران

چکیده

توجه به ‌احتمال تأثیر ویژگی­های جمعیتی مانند قومیت، موقعیت جغرافیایی و دوره سنی در تورش‎های رفتاری سرمایه­گذاران در بازار سرمایه نسبت به عوامل مالی و اقتصادی کمتر موردتوجه محققین قرارگرفته است. در این پژوهش رابطه بین قومیت، موقعیت جغرافیایی و دوره سنی سرمایه­گذاران با رفتار توده­وار سرمایه‎گذاران موردبررسی قرارگرفته است. از رابطه چانگ و همکاران (2015) برای تعیین رفتار توده­وار استفاده شده است، براساس این مدل هنگامی‌که انحراف بازده سهم از بازده بازار کاهش یابد، نشانه­های وجود رفتار توده­وار آشکار می­گردد . نمونه شامل 388,718 نفر از سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد . دوره زمانـی پژوهش از سال 1391 الی 1394 می‎باشد . نتایج پژوهش حاکی از آن است که تأثیر قومیت­ها به‌جز قومیت "عرب" و مناطق جغرافیایی سرمایه­گذاران به‌استثنای منطقه جغرافیایی "جنوب" و دوره سنی سرمایه­گذاران بر رفتار توده­ای معنادار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Population Parameters with Herding Behavior of Investors in the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ali Rahmani 1
  • Fatemeh Morshidi 2
1 Professor of Alzahra University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
2 Master of Accounting , Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Probability of the effects of demographical factors such as ethnicity, geographical area and age range on the behaviors of investors in the stock market has not been studied as much as those of the financial and economic variables. This study aims at investigating the relationship between ethnicity, geographical area, and age range of investors and their Herd behaviors. Chung et al's formula was used for recognizing Herd behaviors. Based on their model, when the result of deviation of stock return from market return decreases; a Herd behavior appears. Research sample involved 388718 investors from Tehran Stock Exchange (TSE). The study was conducted during 2012- 2015. The obtained results revealed a significant relationship between ethnicity (except Arab ethnicity), geographical area (except the southern area), and age range; and Herd behaviors of investors

کلیدواژه‌ها [English]

  • Herd behavior
  • Ethnicity Geographical Area
  • age range

*       بدری، احمد و عرب‎ مازار یزدی، محمد و عزیزیان، افشین، (1393)، «اثر وضعیت بازار بر شکل‌گیری رفتار جمعی در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه دانش حسابرسی، پاییز، شماره56 ،5-24 .

*       پارک جی ای، پارک ک، مترجـم : حسیـن شجاعـی و حسیـن ملک افضـلی، (1391)، اصــول و روش‎هـای اپیدمیولوژی ؛ جمعیت‌شناسی و آماری بهداشتی، جلد اول، چاپ چهارم، تهران.

*       حسینی چگنی، الهام و حقگو، بهناز و رحمانی نژاد، لیلا، (1393) ،« بررسی تورش‌های رفتاری سرمایه‎گذاران در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدل معادلات ساختاری»، فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، شماره هفتم، زمستان ،113 - 133.

*       زنجیردار، مجید و خالقی کسبی، پروانه، (1393)، «مطالعه تأثیر نسبت دوپونت تعدیل‌شده و اجزای آن بر رفتار توده‎وار سرمایه‌گذاران »، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، بهار ،شماره 21، 1-14 .
*       سعیدی، علی و مهدوی راد، مهدی، (1393)، «رفتار توده‎وار در بین مدیران شرکت‎های سرمایه‎گـذاری در بازار سرمایه ایران»، فصلنامه بورس اوراق بهادار ،شماره 26 ،تابستان، 59-74 .
*       سیف اللهی، راضیه و کردلوئی، حمیدرضا و دشتی، نادر، (1394)، «بررسی مقایسه‌ای عوامـل رفتاری در سرمایه‎گذاری دارایی‎های مالی»، فصلنامه دانش سرمایه‎گذاری، شماره 15، پاییز، 33-52 .
*       صالح‌آبادی، علی و فرهانیان، سید محمدجواد و مظفری، مهردخت، (1392) ،«بررسی توده‎واری شرکت‎های سرمایه‎گذاری بورس تهران »، مجله نامه مفید، شماره 96، تابستان، 69-88 .
*       گل ارضی، غلامحسین ،(1392) ،« آزمون عمدی یا غیر‎عمدی بودن تبعیت جمعـی سرمایه‎گذاران از عامـل بازار در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، بهار، شماره 1، 87-96 .
*       مظفری، مهردخت، (1391)، «بررسی و آزمون رفتار توده‎وار شرکت‎های سرمایه‎گـذاری با استفاده از مـدل لاکونیشوک »، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 15، پاییز، 69-81 .
*       نوربخش، یونس، (1387) ،« فرهنگ و قومیت، مدلی برای ارتباطات فرهنگی در ایران»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، زمستان، شماره 4، 67-78 .

*       Bikhchandani, S., & Sharma, S. (2001). Herd Behavior in Financial Markets: A Review. Working Paper, International Monetary Fund .

*       Chang, C.H., Lin, S.J.(2015). The Effects of National Culture and Behavioral Pitfalls on Investors' Decision-Making: Herding Behavior in International Stock Markets. International Review of Economics and Finance, 37, 380-392 .

*       Chang, E.C., Cheng, J.W., & Khorana, A. (2000). An Examination of Herd Behavior in Equity Markets: An International Perspective. Journal of Banking and Finance, 24, 1651–1679.

*       Chiang, T.C., & Zheng, D. (2010). An Empirical Analysis of Herd Behavior in Global Stock Markets. Journal of Banking and Finance, 34, 1911–1921.

*       Demirer, R., Kutan, A.M., & Zhang, H. (2014). Do ADR Investors Herd? Evidence from Advanced and Emerging Markets. International Review of Economics and Finance,30, 138–148.

*       Lin, A.Y., & Lin, Y. -N. (2014). Herding of Institutional Investors and Margin Traders on Extreme Market Movements. International Review of Economics and Finance, 33,186–198.

*       Venezia, I., Nashikkar, A., & Shapira, Z. (2011). Firm Specific and Macro Herding by Professional and Amateur Investors and Their Effects on Market Volatility. Journal of Banking and Finance, 35, 1599–1609.