بررسی اثرات صندوق اعتبارات مالی خرد بر میزان توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی (مطالعه موردی: منطقه الموت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه بین‌الملل امام خمینی (ره) قزوین، ایران. (نویسنده مسئول)

2 استاد گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی اثرات صندوق اعتبارات مالی خرد بر توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی منطقه الموت است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ تجزیه و تحلیل داده‏ها توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل زنان روستایی عضو صندوق اعتبارات خرد در منطقه الموت (83 نفر) است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران 68 نفر آن به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روایی پرسشنامه، با روش پانل متخصصان و پایایی آن با روش ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد. این ضریب برای پرسشنامه 82/0 برآورد شد که پایایی آن را نشان می­دهد. به­منظور مطالعه میزان همبستگی و روابط علی احتمالی بین متغیرهای موثر بر توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی عضو صندوق اعتبارات خرد از ضرایب همبستگی اسپیرمن و پیرسون و آزمون­های کروسکال والیس، من ویتنی و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج آزمون کروسکال والیس نشان می­دهد که بین دیدگاه پاسخگویان نسبت به گویه­های شناخت وضعیت روستا، روحیه کارآفرینی، استقلال مالی، روحیه خودباوری و اعتماد به نفس و زمینه­سازی اشتغالات جدید با توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی منطقه الموت براساس متغیر سطح تحصیلات در سطح یک درصد تفاوت معنی­داری وجود دارد. نتایج آزمون من ویتنی نشان می­دهد که بودن یا نبودن سرپرست خانواده تأثیری بر توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی منطقه الموت ندارد. نتایج تحلیل رگرسیونی چندگانه نیز نشان می­دهد که متغیرهای موثر و معنی­دار در این تحقیق حدود 57 درصد از تغییرات متغیر وابسته "توانمندسازی زنان روستایی منطقه الموت از طریق اعتبارات مالی خرد" را توضیح ‌می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey the Effects of Micro Finance Credits Fund on the Rural Women’s Managerial Empowerment (Case Study: Alamout Region)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Mozaffari 1
  • Mohammad Sadegh Ziaee 2
1 Associate Professor Department of Industrial Management, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran. (Corresponding Author)
2 Professor Department of Management, Tehran University Tehran, Iran.
چکیده [English]

The main objective of this study was to survey the effects of micro finance credits fund on the rural women’s managerial empowerment in the Alamout region. The present study in terms of purpose is applied and in terms of data analysis is descriptive- correlational. The statistical population consists of rural women member of micro finance credits fund in the Alamout region (83 members) that 68 members of them were selected as the sample size using simple random sampling method and Cochran formula. Questionnaire validity using panel of experts and its reliability using Cronbach's alpha coefficient were determined. This coefficient for questionnaire was estimated 0.82 which shows its reliability. In order to study causal relationships between affecting variables on rural women’s managerial empowerment members of micro finance credits fund from Pearson and Spearman correlation coefficients and Kruskal- Wallis, Mann- Whitney and Multiple Regression tests were used.The results of Kruskal-Wallis test showed that there is a significant difference in the level of one percent between respondents’ perspective than cognition of the village situation, entrepreneurial spirit and the financial independence, the spirit of self-esteem and self-confidence and promoting of new jobs with rural women’s managerial empowerment in Alamout region. The results of Mann-Whitney test showed that head of household or not influence on rural women’s managerial empowerment in the Alamout region. The results of multiple regression analysis also showed that the significant variables in this study about 57 percent of the dependent variable changes "rural women’s managerial empowerment through micro financial credit in Alamout region" to explain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial Empowerment
  • Micro Credits Fund
  • Rural Women
  • Descriptive- Correlational Method
  • Alamout region
*       رحمانی، م.، رفیع­پور گاوگانی، س.، زند رضوی، س.، ادیبی، م. و ربانی، ع. 1389. اثر اعتبارات خرد بر مدیریت بحران: مطالعه موردی صندوق اعتبارات خرد زنان روستای پشت رود بم. فصلنامه روستا و توسعه، 3(13): 81-53.
*       زرگرانی، س. 1392. بررسی تاثیر اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستایی (استان کردستان) ، سایت اندیشه سرای تعاون.
*       سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین. 1393. صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی، واحد امور زنان روستایی و عشایری استان قزوین.
*       سروش مهر، ه.، کلانتری، خ. و شعبانعلی فمی، ح. 1389. بررسی عوامل تسهیل­کننده و بازدارنده توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان همدان). مجله توسعه روستایی، 1(2): 67-81.
*       سعدی، ح. و عرب مازار، ع. 1384. نقش اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستایی تجربه بانک کشاورزی، مجموعه مقالات سمینار اعتبارات خرد،توسعه روستایی و فقرزدایی، تهران، آذر ماه 1384.
*       فقیری، م، زرافشانی، ک. و علی بیگی، ا.ح. 1390. بررسی اثربخشی صندوق های اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستایی استان کرمانشاه، فصلنامه روستا و توسعه، 17(3): 22-1.
*       فقیری، م.، زرافشانی، ک. و علی بیگی، ا.ح. 1391. رتبه­بندی صندوق­های اعتبارات خرد بر اساس توانمندسازی زنان روستایی استان کرمانشاه، نشریه زن در توسعه و سیاست، 10(1): 124-101.
*       فوائدی، ف.، چهارسوقی امین، ح. و علی­پور، ح. 1390. عوامل تأثیرگذار بر موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی: مطالعه موردی پروژه بین­المللی ترسیب کربن. فصلنامه روستا و توسعه، 14(4): 65-49.
*       قلی نیا، م.، فرید، ه. و فرجی، ا. 1384. عوامل مؤثر بر موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی (مطالعه موردی استان­های مازندران و کرمانشاه)، مجموعه مقالات همایش «اعتبارات خرد توسعه روستایی و فقرزدایی»، آذرماه 1384، تهران، مرکز تحقیقات اقتصادی بانک کشاورزی، صفحات 381-349.
*       کردی، ح. 1385. عوامل مؤثر در نگرش زنان به مشارکت سیاسی در استان گلستان (مطالعه موردی: شهرستان گنبد کاووس). مجله مطالعات اجتماعی ایران، 1(1): 123-111.
*       کوشکی، ف.، ایروانی، ه. و کلانتری، خ. 1390. عوامل مؤثر بر بهبود مشارکت زنان در صندوق­های اعتبارات خرد روستایی: مطالعه موردی استان کرمانشاه، فصلنامه روستا و توسعه، 14(1): 33-15.
*       مافی، ف. 1388. توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی از طریق اعتبارات خرد. پژوهشنامه زن وتوسعه، 42(1): 168-157.
*       مداحی گیوی، م. 1388. بررسی تأثیرصندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در بهبود زندگی زنان روستایی (مطالعه موردی استان­های خراسان رضوی، کرمانشاه، مازندران و هرمزگان)، http://mehrimaddahi.blogfa.com/post-5.aspx.
*       نوفرستی م. 1378. ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی. چاپ اول، انتشارات رسا.
*       یعقوبی،ج. 1384. بررسی اثرات اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستایی استان زنجان. پژوهش زنان، 3(1): 130-125.
*       Bhuimail, A. and Sampa, P. 2005. Development of Rural Women through Education and Empowerment, Dehli, Abhijeet Pub, No: 48.
*       Dunn, E. and Arbuckle, J. G. 2000. Microcredit and Microenterprise Performance: evidence from Peru. Small Enterprise Development, 12(1): 11-23.
*       Gomez, R. and Santor, E. 2003. Do peer group members outperform individual borrowers? A test of peer group lending using Canadian Microcredit data, Working Paper, Pp: 47.
*       Karlan, M. 2005. Planning in the Third World in terms of gender, the role of women in development, Tehran: intellectuals, Pp: 123-61.
*       Lavoier, M. 2002. Women and microcredit in Vietnam, Anthropology Department, Pp: 100-115, available at: http://www. Sciencedirect.com/.
*       Rahman, M. and Naoroze, K. 2007. Women empowerment through participation in aquaculture: experience of a large-scale technology demonstration project in Bangladesh. Journal of Social Sciences, 3(4): 164-171.
*       Sathiabama, K. 2010. Rural Women Empowerment and Entrap render ship development, eSS Student papers Sathiabama/Women Empowerment, Download from http :// www ،Rural %20 women %20 Empowerment%20and%20 Entrepreneurship% development, pdf.
*       Spreitzer Gretchen. M. 1995. Psychological empowerment in work place: dimensions, measurement and validation. The Academy of Management Journal, 38(5): 1442-1465.