طراحی وتبیین الگویی برای پیش بینی شوک های نرخ ارز و آزمون استرس ارز در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،گروه مدیریت مالی، تهران، ایران

2 استاد و عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم وتحقیقات تهران،گروه مدیریت مالی، تهران، ایران (مسئول مکاتبات)

3 استاد و عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم وتحقیقات تهران،گروه اقتصاد و مدیریت، تهران، ایران

4 استاد و عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم وتحقیقات تهران ، گروه مدیریت مالی، تهران، ایران

5 دانشیار و عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحدتهران مرکزی،گروه مدیریت بازرگانی، تهران، ایران

چکیده

مقاله حاضر به بررسی اثر طراحی و تبیین الگویی برای پیش بینی شوک های نرخ ارز و آزمون استرس ارز در ایران پرداخته شده است.به عبارتی چه عواملی در ایجاد شوک ارزی موثرند و آیا قابلیت پیش بینی شوک ارزی در بازار ایران وجود دارد. از سوی دیگر آیا در شرایط بحرانی(حالت شوک)  نیز قابلیت پیش بینی ریسک ارز از طریق آزمون استرس وجود دارد؟ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای  با استفاده از روش های اقتصاد سنجی و مدل رگرسیونی به کمک نرم افزار اقتصادسنجی Eviews صورت گرفت است. در این پژوهش روش انجام این تحقیق (مدل سازی سری های زمانی) است. نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع می باشد که بر اساس برآورد صورت گرفته مشخص گردید که شوک نرخ ارز توسط مدل MGARCH قابلیت پیش بینی پذیر بودن را دارا می باشد. بعبارتی با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره و ارزش در معرض ریسک شرطی قابلیت پیش بینی پذیری شوک نرخ ارز و اثرپذیری این متغیر از سایر متغیرهای کلان اقتصادی تبیین گردیده است. در نهایت با استفاده از آزمون های Back Testing اعتبار و کارایی مدل برآورد گردید و پس از آزمون های اعتبار سنجی با آزمون استرس به برآورد شوک ها در شرایط بحرانی پرداخته شده است..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Expression and design a model to forecast the exchange rate shocks and stress testing of the currency in Iran

نویسندگان [English]

  • Abdollah Rajabi Khanghah 1
  • Hashem Nikomaram 2
  • Mehdi Taghavi 3
  • Fereydoon Rahnamay Roodposhti 4
  • Mirfiyaz Fallah Shams 5
1 Ph.D. student of financial management, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Department of financial management, Tehran, Iran
2 Professor Faculty Member of Islamic Azad University, Tehran University of Science and Research, Financial Management Department, Tehran, Iran (Corresponding Author)
3 Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, Tehran University of Science and Research, Department of Economics and Management, Tehran, Iran
4 Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, Tehran Branch, Department of Financial Management, Tehran, Iran
5 Associate Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Department of Business Administration, Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper attempts to Expression  and design a model to forecast  the exchange rate shocks and stress testing of the currency in Iran . In other  words, what factors influence the currency shock and is there the shock predictability in the currency market. On the other hand, are there in critical condition (shock) the ability to predict currency risk through stress tests? The research method is descriptive-analytic and data collection library using econometric regression model using econometric software Eviews is carried out. The research is method in this study (time series modeling) . The results suggest that based on estimations made clear  that the exchange rate shock  predictable feature of the model is capable MGARCH. . In other words, using multivariate GARCH model and Conditional value at risk predictability of the exchange rate shock and influence the variable of  Macroeconomic variables has been clarified. Finally, using the Back Testing the validity and effectiveness model was estimated and validation tests with stress tests to estimate the shock has been in critical condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • exchange rate stress
  • Macroeconomic variables
  • multivariate garch
  • Conditional Value at Risk
*      ابونوری، اسمعیل، طهرانچیان،امیر منصور، حمزه، مصطفی.(1391)، رابطه بلندمدت بین بی ثباتی نرخ موثر واقعی ارز و شاخص بازدهی صنعت در بازار سهام تهران (رهیافت گارچ چند متغیره)، فصلنامه مدلسازی اقتصاددی، شماره 2.
*      اندرس، والتر (1386)، "اقتصادسنجی سری­های زمانی با رویکرد کاربردی"، ترجمه­ی مهدی صادقی شاهدانی و سعید شوال­پور، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
*      ختایی، محمود، موسوی نیک،هادی(1387)، اثر نوسان های نرخ ارز بر رشد اقتصادی با توجه به سطح توسعه بازارهای مالی، فصنامه پژوهش های اقتصادی ایران ،شماره 37.
*       دهقان، عبدالمجید،(1392)، بررسی سرایت پذیری تلاطم در بازار سرمایه ایران،پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
*      رهنمای رودپشتی، فریدون.نیکومرام، هاشم و شاهوردیانی ، شادی .(1385). مدیریت مالی راهبردی (ارزش آفرینی)، انتشارات MCG ، چاپ اول، تهران.
*      سامتی، مرتضی، خانزادی،آزاد، یزدانی،مهدی،(1389)، بررسی فرضیه وجود اثرات نامتقارن شوک های نرخ ارز بر سطح تولید و قیمت، فصنامه پول واقتصاد، شماره 4.
*      سیرشوک های ارزی در ایران و تاثیر آن بر اقتصاد، هفته نامه تجارت فردا، شماره 2853، 1391.
*       معطوفی،علیرضا،(1393)، تبیین مشخصه های استرس مالی در بازار سرمایه ایران، پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
*      مهرابی بشرآبادی، حسین، شرافتمند،حبیبه، باغستانی، علی اکبر.(1389)،بررسی تاثیر شوک های نرخ ارز و شکاف تولید بر تورم در ایران، مجله دانش و توسعه، شماره 33،.
*        نادری، مرتضی، توسعه مالی،(1386)، بحران های مالی و رشد اقتصادی، پژوهشکده پولی و بانکی،.
*       نجارزاده، رضا، آقایی خوندابی ،مجید ، رضا یی پور محمد ،(1389)، بررسی تأثیر نوسانات شوک های ارزی و قیمتی بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رهیافت خودرگرسیون  برداری، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، سال نهم، شماره 1.
*      Alexis Cruz-Rodríguez, (2013), The Relationship between Fiscal Sustainability and Currency Crises in Some Selected Countries, REVIEW OF ECONOMIC PERSPECTIVES, VOL. 13, ISSUE 4,.
*      Bahmani Oskooee, M. & D. J. Berstein (1999), "Exchange Market Pressure During the Current Managed Float", APPlied Economic Letters, Vol. 6, PP. 585-588.
*      Dargahi, H. (2010). An Index of Financial Stress for Economic Growth Analysis Using Macro Data: Case of a Developing Economy.
*      De Grauwe,p.and G.Schnabel.(2005).Exchange Rate Stability, Inflation and Growth in (South) Eastern and Central Europe.mimeo.
*      Fang, V.W., Noe, T.H. and Tice, S. (2009). Stock market liquidity and firm  value.Journal of Financial Economics, No. 94, PP. 150-169.
*      Hirschman, A, O. (1949). Devaluation and the Trade Balance: A Note. Review of Economics and Statistics, 31, 50-53.
*      Illing, M. and Liu, Y. (2003). An Index of Financial Stress for Canada. Bank of Canada, Working Paper 2003-14.
*      International Monetary Fund (IMF) . (2000) ."Financial Sector Assessment Program-(FSIP).. A review lessons from the pilot and issues going forward", IMF SM/00/263 .
*      Kandil, M. (2000). The Asymmetric Effect of Exchange rate fluctuation: Theory and Evidence from Developing Countries. IMF Working Paper, 184.
*      Kritsonis , Alicia.(2005). "Assessing a firms future financial health" , International Journal of Scholarly  Academic Intellectual Diversity , California State University vo8. , No.1.
*      Park, C.Y., Rogelio, V., and Mercado, J. (2013). Determinants of Financial Stress in Emerging Market Economies, Asian Development Bank, No. 356.
*      Triennial Central Bank Survey, Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in (2004).
*      Yau, H.Y.and Nieh, C. C (2006), Interrelationships Among Stock Prices of Taiwan and Japan and NTD/Yen exchange Rate, Journal of Asian Economics , No.17.