بررسی اثرات عوامل مالی رفتاری بر تصمیمات سرمایه گذاران انفرادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

2 گروه حسابداری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

مالی رفتاری ادعا می کند که نگرش یک سرمایه گذار به بازار سرمایه تابعی از روانشناسی سرمایه گذار، عقاید و نظرات وی و موضع گیری وی در رابطه با ریسک است. تحقیقات نشان می دهد که عوامل خرد و کلان زیادی که قابل اندازه گیری و غیر قابل اندازه گیری هستند،در رفتار سرمایه گذاران مؤثر هستند.
این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر میزان سرمایه ای می پردازد که سرمایه گذاران در بازار سرمایه آن را سرمایه گذاری می نمایند. در راستای این بررسی به ویژگی های شخصیتی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. داده ها از طریق پرسش نامه جمع آوری گردیده و با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه میزان رابطه میان متغیرها اندازه گیری شده است.
نتایج به دست آمده نیز حاکی از این موضوع است که به ترتیب میزان بازده جاری کسب شدۀ سرمایه­گذار در بورس، پس­انداز، سالهای حضور در بورس، درآمد و افق سرمایه­گذاری بیشترین تأثیر را روی حجم سرمایه­گذاری افراد در بورس اوراق بهادار دارا می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of Behavioral finance factors on the decisions of individual investors

نویسندگان [English]

  • Davoud Gorjizadeh 1
  • M. Hamed Khanmohammadi 2
1 Department of Accounting, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran
2 Department of Accounting, Damavand Branch, Islamic Azad University ,Damavand, iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

Behavioral finance asserts that the attitude of investors to the capital market is a function of investment psychology, his ideas and his position in relation to risk. Research shows that many micro and macro factors that are measurable and non-measurable, affect the behavior of investors.
According to importance of this issue, this study examines the factors influencing investment that pays investors to invest in the capital market. In line with this study, we examined the characteristics of investors in the Tehran Stock Exchange. Data collected through questionnaires. Using multiple regression analysis is the relationship between the variables is measured.
The Research outcomes show that, Current yield, saving, Income & Record attendance at Exchange, Have the highest impact on the volume of people investing in the stock exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Finance
  • investment
  • Property investor
  • stock exchange
*       اردکانی، سعید؛ بهلکه، آیناز؛ میرزاد، نگار؛ طاهره السادات، توسلی. (1394). بررسی واکنش سرمایه گذاران نسبت به رویدادهای ناگهانی در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، دورخ 17، شماره 1.
*       ام. پومپین، میشل.(1388). دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی. چاپ اول تهران. انتشارات کیهان.
*       تقوی، مهدی.(1387) مدیریت مالی2. انتشارات پیام نور
*       پی جونز،چالز. ترجمه و اقتباس رضا تهرانی و عسگر نوربخش. مدیریت سرمایه گذاری. انتشارات نگاه دانش.
*       حافظ نیا، محمد رضا. (1386 ). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. چاپ چهارم . انتشارات سمت.
*       خاکی، غلامرضا .( 1388 ). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. چاپ پنجم. انتشارات بازتاب.
*       سرمد، زهره. عباس،بازرگان. والهه، حجازی. (1379). روش های تحقیق در علوم رفتاری. چاپ هفدهم. انتشارات آگاه
*       سیف الهی، راضیه و همکاران  (1393). بررسی مقایسه ای عوامل رفتاری در سرمایه گذاری دارایی های مالی، دانش سرمایه­گذاری، دوره 4، شماره 15، صفحه 33-52
*       فرزانه، حیدرپور؛ محمود ، خواجه. (1393). رابطه بین ویژگی های پیش بینی سود هر سهم توسط مدیریت بر ریسک و ارزش شرکت با هدف آینده نگری در تصمیم گیری. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار سال هفتم، شماره بیست و دوم.
*       نظری، رضا. حسابداری سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار. انتشارات سازمان حسابرسی.نشریه 117.
*       وکیلی فرد، حمید رضا؛ فروغ نژاد،  حیدر؛ خوشنود، مهدی. (1392). ارزیابی رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با روش فرایند تحلیل شبکه ای، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی سال اول، شماره دوم.
*       Amling.Fredrick.(1989).Introduction to analysis and management.prentice Hall
*       Bakar, S. and Chui Yi, A. (2016). The Impact of Psychological Factors on Investors’ Decision Making in Malaysian Stock Market: A Case of Klang Valley and Pahang, Procedia Economics and Finance, 35: 319-328
*       Bodie, Z. (1991). Shortfall risk and pensionfund management, Financial Analysts Journal,Vol. 47, May-June,.
*       Barua, Suborna and  Chowdhury,Anup. (2009). General characteristics and investment determinants in bangladesh Capital markets: evidence from dhaka stock exchange. Finance and Tourism Management . Vol. 54, ISSN 2070-3724
*       Chevalier, J., and G. Ellison,( 1997), Risk taking by mutual funds as a response to incentives, Journal of Political Economy 105, 1167–1200
*       Erzurumlu, Y. O. (2014). Investors Reaction to Market Surprises on the Indian Stock Exchange and Currency Markets. Asian Journal of Finance & Accounting, No 1, Vol 6, 291-305.
*       Frino, A., S. Jones., A. Lepone and J. Wong, (2014), ‘Market Behavior of Institutional Investors around Bankruptcy Announcements’, Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 41, No. 1, pp. 270–295.
*       Jagongo,  A. and Mutswenje, V. S. (2014). A survey of the factors influencing investment decisions: the case of individual inventors at NSE, International Journal of Humanities and Social Scienc 4 (4):187-194.
*       Howard Griffiths.(1990) .Financial Investments.McGrawHill
*       Hu, L, Sha, Z.J., Liu, X.Y. & Chen, W.J. (2013), an Empirical Study on the Overreaction of Shanghai Stock Market. Chinese Studies, No 1, Vol 2, 32-3,
*       Leibowitz, M. L., and S. Kogelman. (1991). Asset allocation under shortfall constraints ,The Journal of Portfolio Management, Vol. 17,Winter
*       Lodhi , S. (2014). Factors Influencing Individual Investor Behavior: An Empirical Study of City Karachi,  Journal of Business and Management, 16(2): 68-76
*       Kaiser, R. (1990). Individual Investors. Managing Investment Portfolios: A DynamicProcess, edited by J. Maginn and D. Tuttle.New York: Warren, Gorham & Lamont.
*       Pindyck, R. S. (1986). Aversion and Determinants Of Stock Market Behavior ,Sloan School of Management, MassachusettsInstitute of Technology Cambridge, April, MA02139.
*       Ramalingegowda, S, (2014). Evidence from impending bankrupt firms that long horizon institutional investors are informed about future firm value, Available at URL: www.springer.com,
*       Roy, A.D. (1952) Safety First and the Holdingof Assets. Econometrica, 20, 431-448.
*       Sirri, E., and P. Tufano. (1998). Costly search and mutual fund flows.  Journal of Finance,Vol. 53
*       Tease, W. (1993), The Stock Market and Investment. OECD Economic Studies, 20
*       Gruber, M. (1996). “Another puzzle: Thegrowth in actively managed mutual funds”,Journal of Finance, Vol. 51
*       Unser, M., (2000). Lower partial moments as measures of perceived risk: an experimental study, Journal of Economic Psychology, Vol.21.