بررسی عوامل ساختاری بر بازدهی غیر متعارف عرضه های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی برخی از متغیرهای ساختاری چون نوع صنعت ، سن شرکت در زمان عرضه ، ارزش بازاری ، نوع عرضه از نظر دولتی یا خصوصی بودن  و نیز شرایط بازار از نظر رکود یا رونق  روی بازدهی های غیر متعارف عرضه های اولیه در بازار بورس تهران انجام شد . در این تحقیق ابتدا مطالعات انجام شده در حوزه مورد بررسی واقع شد و بعد از انتخاب متغیرهای توضیحی مناسب مدلهای اصلی جهت آزمون فرضیات انتخاب شد.در بین متغیرهای توضیحی مورد استفاده تنها متغیر نوع صنعت بر بازدهی غیر متعارف عرضه اولیه در دوره های مختلف (روز اول، روز سوم و ماه اول ) بی تاثیر بود . همچنین متغیر سن شرکت دارای رابطه منفی با بازدهی غیر متعارف عرضه اولیه است یعنی وقتی بازار عرضه اولیه از تب اولیه خود می افتد و خریداران به عوامل ساختاری توجه می کنند ، هرچه سن شرکت از زمان تاسیس آن بیشتر گذشته باشد ، با توجه به مشخص تر شدن شرایط عملیاتی آن، بازدهی غیر متعارف آن کمتر است. مشابه سن شرکت  همین نتیجه برای متغیر اندازه نیز وجوددارد . در رابطه با متغیر نوع عرضه مشخص شد که عرضه های دولتی عموما بازدهی های غیر متعارف آن کمتر است یا به عبارت دیگر دولت (خصوصی سازی) شرکتها را نیز چندان ارزان به عموم واگذار نکرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of structural factors on the output of unconventional Initial Public Offering in Tehran Stock Exchange

نویسنده [English]

  • Ali Najafi Moghadam
Professor asistant, Department of Management and Accounting.Islamic Azad University,Tehran South Branch.
چکیده [English]

This research was conducted over unconventional Initial Public Offering in Tehran Stock Exchange aiming to study the structural variables such as: 1) industry type 2) company age at the time of supply 3) market value 4)type of offering being from private or public sector 5) market conditions being in hot & cold. In this research ,the literature review in the respective filed was first accomplished and after selecting the appropriate descriptive variables, the basic models were chosen to test the hypotheses. Among the descriptive variables used, only the variable entitled "industry type" was deemed ineffective over the output of unconventional Initial Public Offering in various periods(Day one, two, three and first month).Also the company age variable indicated a reverse relationship with the unconventional Initial Public Offering .i.e. when the primary supply market gets slower than of the time of initial boom and the customers tend to consider the structural factors. The higher the age of the company since establishment ,considering the clearer operational conditions ,the lower the unconventional  output. Similarly ,the same result applies to the company size. With respect to the type of supply, it was deducted that the public sectors supplies enjoy a lower unconventional output. In other words, the government has not sold their companies to the public that inexpensively via the privatization process.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Initial Public Offering
  • unconventional output
  • structural factors
*       آذر، عادل (1373). تبیین آماری فرضیات در پژوهش­های مدیریتی- رفتاری، دانش مدیریت، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، پاییز 1373 ،شماره 26.
*       ایمانی (1385).بررسی قیمت گذاری سهام شرکتها در عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار.
*       آشتاب (1386) بررسی رابطه بین دقت پیش بینی سود و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدید الورود به بورس .
*       باقر زاده (1386) نقش اطلاعات حسابداری در قیمت گذاری سهام شرکتهای جدید الورود به بورس اوراق بهادار تهران.
*       قائمی (1385) بررسی بازده کوتاه مدت سهام شرکتهای جدید الورود به بورس اوراق بهادار تهران.
*       عبده تبریزی ودموری (1382)  شناسائی عوامل موثر بر بازده بلند مدت سهام شرکت های جدیداً پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .
*       مهرانی (1388) بررسی وجود بازده غیر عادی در سهام عرضه های عومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران در شرایط مبین وجود بازده غیر عادی .
*       نصراللهی (1388) ارزیابی روند بازدهی سهام شرکتهای خصوصی سازی شده از طریق بورس اوراق بهادار
*       وکیلی فرد و همکاران (1390) شناسایی عوامل موثر بر بازده غیر عادی در عرضه های اولیه سهام شرکت های جدید الورود در بورس اوراق بهادار
*       کریم شاهی (1394) مقایسه بازده عرضه اولیه و عرضه بازار
*       نیکبخت و همکاران (1387)،تبیین عوامل موثر بر بازده غیر عادی کوتاه مدت سهام شرکتهای جدید الورود به بورس اوراق بهادار تهران.
*       Allen, D.E., Morkel-Kingsbury, N.J., Piboonthanakiat, W., 1999.The long-run performance of initial public offerings in Thailand. Appl. Finan. Econ. 9, 215–232.
*       Baker, M., Wurgler, J., 2000.The equity share in new issues and aggregate stock returns. J. Finance 55, 2219–2257.
*       Chemmanur, T., Fulghieri, P., 1999.A theory of the going-public decision. Rev. Finan. Stud. 12, 249–279.
*       Helwege, J., Liang, N., 2001. Initial Public Offerings in Hot and Cold Markets, Working Paper, Ohio State University and Board of Governors of the Federal Reserve System.
*       Ibbotson, R.G., Jaffe, J.F., 1975. Hot issue markets. J. Finance 30, 1027–1042.
*       Ibbotson, R.G., Sindelar, J., Ritter, J., 1988. Initial public offerings. J. Appl. Corp. Finance 1, 37–45.
*       Ljungqvist, A., Wilhelm, W.J., 2003. IPO pricing in the dot-com bubble. J. Finance 58, 723–752.
*       Lucas, D., McDonald, R.L., 1990. Equity issues and stock price dynamics. J. Finance 45, 1019–1043.
*       Ritter, J.R., 1984. The hot issue market of 1980. J. Bus. 57, 215–240.
*      Zingales, L., 1995. Insider ownership and the decision to go public. Rev. Econ. Stud. 62, 425–448