تحلیل تعدیلگری مدل پنج ‌عاملی شخصیت بر تاثیرگذاری کسب اطلاعات مالی بر رفتار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه گیلان، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت، دانشگاه گیلان، ایران

3 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه گیلان، ایران

چکیده

مبحث رفتار سرمایه‌گذاران در ادبیات مالی جایگاه ویژه‌ای دارد چرا که سرمایه‌گذاران در بازار بورس اوراق بهادار ممکن است رفتارهای مختلفی را از خود بروز دهند که این رفتارها تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله اطلاعات مالی می‌باشد. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کسب اطلاعات مالی بر رفتار سرمایه‌گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و با توجه به اینکه شخصیت سرمایه‌گذاران در بورس نقش مهمی در نوع رفتار سرمایه‌گذاران دارد، نقش تعدیلگری ویژگی‌های شخصیتی سرمایه‌گذاران نیز در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده که با بکارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی، داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری شده است. جامعه آماری مورد مطالعه پژوهش، کلیه سرمایه‌گذارانی هستند که در بازار بورس اوراق بهادار تهران در سال 1395 سرمایه‌گذاری کرده‌اند. برای جمع‌آوری داده، تعداد 384 پرسشنامه به‌طور تصادفی در میان سرمایه‌گذاران توزیع ‌شده است. به‌ منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزارSPSSو smart pls2 استفاده ‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که کسب اطلاعات مالی بر رفتار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مثبت و معنادار دارد و از بین ابعاد ویژگی‌های شخصیتی (گشودگی نسبت به پذیرش تجربه، برون گرایی، وظیفه شناسی، روان رنجوری و سازگاری) برون‌گرایی و سازگاری در این رابطه نقش تعدیلگر را دارند و تاثیر متغیرهای گشودگی نسبت به پذیرش تجربه، وظیفه شناسی و روان رنجوری بر این رابطه معنادار شناخته نشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the role of five factor model of personality on the The effect of financial information acquisition on behavior of investors in the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Fateme Hijroudi 1
  • Mohammad Doustar 2
  • Mahmoud Moradi 3
1 master of business management, university of guilan, Iran (Corresponding Author)
2 associate professor and science committem university of guilan, Iran
3 associate professor and science committem university of guilan, Iran
چکیده [English]

The topic of behavior of investors in financial literature has a special position, because investors in the Stock Exchange may exhibit different behaviors, which these behaviors are influenced by several factors such as financial information. In this context, the aim of this research is to analyze the role of financial information on the behavior of investors in the Tehran Stock Exchange. Since investors personality has an important role in behavior of investors, the role of moderator of investors personality characteristics are also examined in this study. The current research method is practical in terms of purpose that it has collected by using questionnaire and necessary survey data procedure. The statistical population of this research are all investors who have invested In the Tehran Stock Exchange in 2016. To collect the data, number of 384 questionnaires were distributed randomly among investors. In order to analyze the data used software smart pls2. The Results show that financial information acquisition have a significant positive important on behavior of investors in Tehran exchange. And among of personality characteristics (openness to experience, extraversion, conscientiousness, neuroticism and compatibility) the extraversion and compatibility variables have the role of moderator in this relationship. The openness to experience, conscientiousness and neuroticism variables have not significant moderator impact in this relationship.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial information
  • behavior of investors
  • five factor model of personality
  • Behavioral Finance
  • stock exchange
*       پور زمانی، زهرا (1391). بررسی رفتار توده‌وار سرمایه‌گذاران نهادی با استفاده از مدل کریستی و هوانگ در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، سال اول، شماره سوم، پاییز 1391.
*       پرستش، نسرین (1387). ارزیابی اهمیت نسبی و سهوات دسترسی به انواع اطلاعات در بازار بورس تهران، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال شانزدهم، شماره 48، زمستان 1387، صص 20-5.
*       جلالی فراهانی، مجید؛ سجادی، نصرالله؛ علی دوست قهفرخی، ابراهیم و اسلامی، یوسف (1390). ارتباط بین ابعاد شخصیت و تحلیل رفتگی شغلی معلمان مرد تربیت بدنی شهر زنجان، پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال اول، شماره یک.
*       جمشیدیان، محمد مهدی (1391)، «عوامل رفتاری مؤثر بر تصمیمات سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران حقیقی فعال در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.
*       جوادیان لنگرودی، مریم (1393). بررسی تاثیر شخصیت بر ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان.
*       حاجیها، زهره و مرادیان، بهاره (1393). بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعات و ارزش شرکت بر سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، سال سوم، شماره 12.
*       خدامی پور، احمد و قدیری، محمد (1389). بررسی رابطه میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره دو، شماره 2، صص 29-1.
*       داوری، علی و رضا زاده، آرش (1395). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS، چاپ دوم، تهران، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
*       رسولی ساداتی، سید پوریا (1392). بررسی رابطه مدل پنج عاملی شخصیت و خود کارآمدی تصمیم‌گیری شغلی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
*       سعدی، رسول؛ قلی پور، آرین؛ قلی پور، فتانه (1389). بررسی شدت شخصیت سرمایه‌گذاران و خطاهای ادراکی در سرمایه‌گذاری آنها در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، دوره 12، شماره 29. صص 58-41.
*       سینایی، حسنعلی؛ داوودی، عبدالله (1388). بررسی رابطه شفاف‌سازی اطلاعات مالی و رفتار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، دوره 11، شماره 27، بهار و تابستان 1388، صص 60-43.
*       میرزایی، ابوالفضل (1384). بررسی آثار ناشی از روش‌های افزایش سرمایه بر قیمت و حجم معاملات سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
*       Costa, P. T., & Mc Crea, R. R. (1992). Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five-factor Inventory (NEO-FFI) Professional Manaual.
*       Daniel, K. and Hirshleifer , D. and Teoh, S. H. (2002). Investor Psychology in capital markets: Evidence and policy Implications. Journal of Monetary Economics, 49(2002), pages 139-20.
*       Hisiu J., (2006). Effect of Financial Information Transparency on Investor Behavior in Taiwan stock market. Proquest Database, volume 16, pages 6-22.
*       Huczynski, A. and Buchanan, D. (2000). organization behavior: on introductory  text. New York.
*       Johnsson, M. Lindblom, H. & Patan, P. (2002). Behavioral Finance and the change of investor behavior during and after the speculative bubble at the end of the 1990s. School of economics and management: Lund University.
*       Lander, G. H. and Auger, K. A. (2008). The economic impact of the lack of transparency in financial reporting. Journal of International Atlantic Economic society, January: 105-116.
*       Tenehaus, M., Amato, S., & Esposito Vinzi, V. (2005). A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modeling. In proceedings of the XLII SIS scientific meeting (pp. 739-742).
Tuani, M. and Fang, H. and Rao, Z. Yousaf, S. (2015). The influence of Investor personality traits on information acquisition and trading behavior: Evidence from Chinese futures exchange. Personality and individual differences 87(2015) 248-255