ارزیابی مهارت زمانسنجی بازار و به گزینی اوراق مدیران صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات (مسئول مکاتبات)

چکیده

پژوهش حاضر در نظر دارد که مهارت های به­گزینی اوراق و زمانسنجی بازار مدیران صندوق های سرمایه گذاری مشترک را در ایران به وسیله ارزیابی عملکرد 5 صندوق سرمایه گذاری مشترک به عنوان نمونه، در بازه زمانی ابتدای سال 1389 تا پایان سال 1393 بررسی کند. مدل های استفاده شده برای قضاوت در مورد توانایی به­گزینی اوراق، تک عاملی(معیار جنسن) و چهار عاملی کارهارت است. توانایی زمانسنجی بازار نیز با استفاده از مدل ترینر- مازوی مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت آزمون فرضیات پژوهش، از روش رگرسیون داده های سری زمانی استفاده شده است. نتایج نشان داد که در میان صندوق های موضوع پژوهش، بر طبق مدل تک عاملی(معیار جنسن)، تنها در یک صندوق آن هم در سطح اطمینان90 %، به­گزینی اوراق به صورت معنادار دیده شد و در سطح اطمینان 95%، به­گزینی اوراق به صورت معنادار در هیچ موردی یافت نشد. بر اساس مدل چهار عاملی کارهارت نیز، تنها در یک صندوق آن در سطح  اطمینان 93%، به­گزینی اوراق به صورت معنادار دیده شد و در سطح اطمینان 95% به­گزینی اوراق به صورت معنادار در هیچ موردی یافت نشد. زمانسنجی بازار در 4 مورد از 5 نمونه به  صورت معنی دار دیده شد که متأسفانه هر 4 مورد منفی بودند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Sequrity Selection Skill and Market timing Ability of Iranian Mutual Fund Managers

نویسندگان [English]

  • Hashem Nikoomaram 1
  • Azadeh Farahani 2
2 M.A of Financial Management, Science and Research of Tehran, Islamic Azad University (Corresponding Author)
چکیده [English]

This study intends to examine the security selection abilities and market timing abilities of Fund Managers in Iran by evaluating the performance of 5 mutual funds ranging in the period from the beginning of 1389 until the end of 1393. The models used to judge stock selection skills are Jensen (Single Factor) and Carhart (4 Factor). Market timing ability is evaluated using the Augmented Treynor- Mauzey Model. To test the hypothesis of time series data regression is used. The results showed that among research topic funds, according to the single factor model (jensen’s measure), only in one fund it also at a confidence level of 90%, security selection to be seen as significant, and in confidence level of 95%, security selection not significant in any case. according to the 4-factor Carhart model, only in one fund it also at a confidence level of 93%, security selection to be seen as significant, and in confidence level of 95%, security selection not significant in any case. Market timing in 4 of 5 samples was found to significantly that unfortunately every 4 cases were negative.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • mutual fund
  • security selection
  • . Market timing
  • single factor model (jensen’s measure)
  • 4-factor Carhart model
  • Treynor- Mauzey Model
  • Time series
  • Regression
*       اعتمادی، حسین، رضا داغانی، مسعود عزیز خانی و سارا فرهبخش، (1393)، زمانسنجی در ارزیابی پرتفوی سرمایه گذاری، شواهدی از بازار سرمایه، تحقیقات مالی، دوره 16، شماره 1.
*       افلاطونی عباس، نیکبخت، لیلی، (1389)، کاربرد اقتصادسنجی در تحقیقات حسابداری، مدیریت مالی و علوم اقتصادی. تهران:ترمه.
*       بهرامیان، پژمان، (1394)، مبانی و روشهای اقتصاد سنجی با Eviews. (28/9/94، www.faradars.org/instructure/pejman-bahramian)
*       حافظ نیا، محمدرضا، (1385). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: سمت.
*       سعیدی، جعفری سرشت و ]دیگران[، (1392)، نهادهای مالی(راهنمای قانون بازار اوراق بهادار)، تهران: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس.
*       سعیدی، علی، قاسم محسنی و سعید مشتاق، (1389)، عوامل مؤثر بر بازده صندوق های سرمایه گذاری در سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، دوره 10، شماره 10.
*       سوری، علی، (1394). اقتصادسنجی (جلد 1). تهران: فرهنگ شناسی.
*       شفیع زاده، علی، (1375)، بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی. دانشکده مدیریت. دانشگاه تهران.
*       شینی امیرخان، حاجت، (1392)، بررسی رابطه ریسک های کلان اقتصادی با بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مشترک، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد، واحد شهر قدس.
*       صفوی، سید امیر. (1391). مدیریت سرمایه گذاری و ریسک، تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.
*       عبده تبریزی، حسین، بهرنگ اسدی و ساسان مظاهری، (1392)، بررسی توانمندی بازار بینی و اوراق گزینی در صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در بازار سرمایه ایران. تحقیقات مالی. دوره 15، شماره 2.
*       علامه حائری، فرید الدین و مهسا حسینی، (1391)، ارزیابی و مقایسه عملکرد شرکت های سرمایه گذاری (پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران) و صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام، حسابداری مالی، دوره 16، شماره 16.
*       قربانی، محمد جواد، (1391). بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در  مقایسه با شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص های سورتینو، شارپ و ضریب بتا، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد. دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران.
*       Ahmad, M. & Samajpati, U. (2010). Evaluation of stock selection skills and market timing abilities of Indian mutual fund managers. Management Insight, version of 6, issue of 2.
*       Bodson, L. & Cavenaile, L. (2013). A global approach to mutual funds market timing ability. Journal of Empirical Finance, version of 20, issue of c.
*       Bollen, N., Busse,J.A. (2001). On the timing ability of mutual fund managers. Journal of Finance, version of 56, issue of
*       Divya Mehta.Asst. Professor.(2014).Evaluating the stock selection skills and market timing abilities of Indian mutual funds managers.international journal of research in commerce & management.
*       Kremnitzer, K.(2012).Comparing Active and passive Fund Management in Emerging Markets.Senior Honors Thesis, Economics Department, Berkeley:Univercity of California.
*       Swinkels, L., & Rzezniczak, P. (2009). Performance evaluation of Polish mutual fund managers. International Journal of Emerging Markets, version of 4, issue of 1