شناسایی تاثیر جریان های نقدی آزاد بر رابطه عملکرد غیرمالی در بازار محصول و مخارج سرمایه ای آتی شرکت ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی ، گروه حسابداری

2 دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، گروه حسابداری. (نویسنده مسئول)

چکیده

یکی از اساسی ترین عوامل بقای یک واحد انتفاعی، بازار محصولات آن می باشد. همچنین دستیابی شرکت ها به برتری در عرصه رقابت به توانایی آنها در نگهداری دارایی های سرمایه ای بستگی دارد. در این راستا هدف این تحقیق تجزیه و تحلیل شرایط مقدم بر مخارج سرمایه ای و سنجش این مطلب که عملکرد غیر مالی مربوط به وضعیت محصول و بازار محصول(نسبت بدون نقص، نسبت سهم بازار و رقابت بازار محصول) ممکن است تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری های مالی شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد، می باشد. همچنین این تحقیق به بررسی تأثیر هزینه های نمایندگی(جریان نقدی آزاد) برای شرکت ها در رابطه بین عملکرد غیرمالی و مخارج سرمایه ای می پردازد. نمونه آماری مشتمل بر135 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1389 تا 1393می باشد که با روش غربالگری انتخاب گردیده اند. برای بررسی فرضیات پژوهش از روش رگرسیون خطی و نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بین عملکرد غیرمالی در بازار محصول و مخارج سرمایه ای آتی رابطه معناداری وجود دارد به طوریکه هر اندازه که نسبت بدون نقص فعلی بدتر و نسبت سهم بازار محصول پایین تر باشد، مخارج سرمایه ای آتی بالاتر می باشد؛ و هر اندازه که رقابت بازار محصول فعلی بیشتر باشد، مخارج سرمایه ای آتی کمتر خواهد بود. همچنین جریان نقدی آزاد بر رابطه بین عملکرد غیرمالی در بازار محصول و مخارج سرمایه ای آتی تاثیرگذار نمی باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the impact of free cash flows on the relationship between non-financial performance in product market and company's future capital expenditure

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Omourvand 1
  • Zahra Pourzamoni 2
1 Department of Accounting, Master of Science of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Accounting, Associate Professor, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding author)
چکیده [English]

One of the most basic factors of survival of a profit unit is market of its products. Also achieving excellence in the field of competition by companies depends on their ability to maintain capital assets. The purpose of This study focuses on analysis conditions prior to capital expenditures and also on study the matter that non-financial performance (NFP) of the state of product and product market (defect-free ratio, market share ratio, product market competition) can impact Check about companies’ financial investments. The study also describes the impact of agency costs (free cash flow) of companies on the relationship between the non-financial performance and the capital expenditures. The statistical sample includes 135 companies in Tehran Stock Exchange during the 2010 to 2014 years which have been selected by screening. The linear regression method and EViews software are used to study the research hypothesizes. The results of study indicate that there is a significantly relationship between the non-financial performance in the product market and the future capital expenditures so that the worse the current defect-free ratio and the lower the product market share ratio, the higher the future capital expenditures; And the higher the current product market competition, the lower the future capital expenditures. Also the results showed that the free cash flow doesn’t impact on the relationship between the non-financial performance in the product market and the future capital expenditures.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future Capital Expenditures
  • Product Market Competition
  • Free Cash Fow
*       ابراهیم پور. مصطفی، مرادی. محمود، ممبینی. یعقوب، (1394)، "تاثیر دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد صنایع تولیدی: بررسی نقش پویایی های محیطی"، فصلنامه علوم مدیریت ایران، دوره 9، شماره 36، صص 53-76.
*       بزاززاده، حمیدرضا، (1393)، "تصمیم گیری مدیران بر اساس معیارهای غیرمالی سنجش عملکرد در شرایط عدم اطمینان محیطی"، پژوهش های مدیریت در ایران، دوره 18، شماره 4، صص 1-22.
*       پورحیدری. امید، سروستانی. امیر، هوشمند. رحمت اله، (1391)، "تاثیر رقابتی بودن بازار محصول بر هزینه های نمایندگی"، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره شانزدهم، صص 13-28.
*       جهانخانی. علی، کنعانی امیری. منصور، (1385)، "ارائه مدل تعیین میزان مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات حسابداری"، دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، سال سیزدهم، شماره 17، صص 57-86.
*       جهانشاد. آزیتا، علم اهرمی. مهشید، (1392)، "بررسی ارتباط بین جریان های نقدی آزاد و نسبت Q توبین با طرح های پاداش مدیران"، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال دوم، شماره هفتم، صص 167-191.
*       دستگیر. محسن، ساعدی. رحمان، باتقوا. حامد، زیودار. زهره، (1391)، "تاثیر جریان وجوه نقد عملیاتی و اندازه شرکت بر تصمیم های سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پژوهش های تجربی حسابداری، سال اول، شماره 3، صص 1-17.
*       رحمانی. محمد، (1390)، "بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.
*       رحیمیان. نظام الدین، قربانی. محمود، شعبانی. کیوان، (1393)، "بررسی رابطه بین نگهداشت مازاد وجه نقد و ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذرای، سال سوم، شماره دوازدهم، صص 55-74.
*       ستایش. محمدحسین، ممتازیان. علیرضا، زارع. مریم، حیاتی. جواد، (1394)، "بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر هزینه تامین مالی"، مجله دانش حسابداری، سال ششم، شماره 23، صص 7-32.
*       سینایی. حسنعلی، رشیدی زاد. فاطمه، (1389)، "بررسی ارتباط بین تغییرات سهم بازار با ارزش گذاری عایدات و فرصت های رشد آتی شرکت ها"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 17، شماره 59، صص 31-46.
*       عباسی.ابراهیم، اخضری.حسین، پورعلیخانی.الهه، (1395)، "بررسی تاثیر تصمیمات مالی بر ارزش شرکت ها با فرصت های سرمایه گذاری کم و مازاد وجوه نقد در بورس تهران"، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال پنجم، شماره هفدهم، صص 147-164.
*       غیوری مقدم.علی، حاجب. حمیدرضا، پارسا. حجت، (1393)، "بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پژوهش حسابداری، شماره 13، صص 21-35.
*       مجتهدزاده.ویدا، احمدی.فاطمه، (1388)، "کیفیت سود، اطلاعات حسابداری و مخارج سرمایه ای"، مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره اول، شماره اول، صص 147-170.
*       Baggs, J., & De Bettignies, J. -E. (2007), "Product market competition and agency costs", Journal of Industrial Economics, 55(2), 289–323.
*       Curtis, Asher and McVay, Sarah E. and Toynbee, Sara, (2017), "The Changing Implications of Research and Development Expenditures for Future Profitability", Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2402886 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2402886.
*       Davila, A., & Venkatachalam, M. (2004), "The relevance of non-financial performance measures for CEO compensation: Evidence from the airline industry", Review of Accounting Studies, 9, 443–464.
*       Fama, E. F. (1980), "Agency problems and the theory of the firm", Journal of Political Economy, 88(2), 288–307.
*       Graevenitz, Georg Von, (2009), Are Advertising and R&D Complements?, Repec, Working Paper.
*       Griffith, R. (2001), "Product market competition, efficiency and agency costs: an empirical analysis", Institute for Fiscal Studies.
*       Guadalupe, M., & Perez-Gonzalez, F. (2011), "Competition and private benefits of control", Working paper.
*       Hoberg, G., Phillips, G., & Prabhala, N. (2014), "Product market threats, payouts, and financial flexibility", The Journal of Finance, 69(1), 293–324.
*       Huang, C. J., &Wang, B. C. (2009), "The Influence of Industry Competition and Corporate Governance on Myopic R&D Investment Behavior", JungLi, Taiwan: The 2009 International Conference of Taiwan Finance Association.
*       Huang, C. J., Chang, W. T., & Chow, C. W. (2013), "Exploring Taiwanese companies' use of non-financial performance measures and the channels whereby performance effects arise", Journal of Contemporary Accounting, 14(2), 113–145.
*       Jensen, M. C. (1986), "Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeover", American Economic Review, 76(2), 323–329.
*       Liao, Li-kai, Lin, Yi-Mein, Lin, Tsung-Wen, (2015), "Non- financial performance in product market and capital expenditure", Journal of Business Research, Vol.29.
*       Lin, H. F., & Chen, Chieh Hung, (2011), "Market share and myopic R&D investment—The evidence of Taiwan's high technology industries", The 14th conference on interdisciplinary and multifunctional business management.
*       Riley, R. A., Jr., Pearson, T. A., & Trompeter, G. (2003), "The value relevance of non-financial performance variables and accounting information: The case of the airline industry", Journal of Accounting and Public Policy, 22(3), 231–254