نقش ویژگی های فردی و رفتاری بر تقاضا برای خدمات مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 *استاد گروه حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

چکیده

با توجه به آنچه در مباحث مالیه رفتاری بیان می‌شود یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر تقاضای خدمات بخش مالی رسمی، ویژگی‌های فردی و رفتاری افراد است.ازاین‌رو مطالعه حاضر با هدف بررسی و کشف روابط بین برخی از ویژگی‌های رفتاری و فردی افراد و تقاضا برای خدمات مالی سعی دارد نقشویژگی‌هایی از جمله نمره سواد مالی، مخارج سرانه، سن، ریسک گریزی، علاقه مندی به مسائل مالی، اعتقاد به سرنوشت، تحصیلات و داشتن پس انداز را بر تقاضای خدمات مالی مورد بررسی قرار دهد. جامعه آماری پژوهش حاضر، سرپرست های خانوار کلان شهر مشهد و روستاهای حومه آن در دوره زمانی 94-93است.حجم نمونه 290 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس اقدام به گزینش اعضای نمونه شد.ازروش رگرسیون لجستیک دودویی برای تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق استفاده گردید.نتایج تحقیق نشان داد که تنها متغیرهای مخارج سرانه، سن، علاقه مندی به مسائل مالی و داشتن پس انداز بر تقاضا برای خدمات مالی تاثیر گذارند.سایر نتایج حاکی از اثر تعاملی رابطه بین سن و روستانشینی و شهرنشینی بر تمایل به سرمایه گذاری در بیمه های عمر و سرمایه گذاری بود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Individual and Behavioral Characteristics On Demand for Financial Services

نویسندگان [English]

  • Mahdi Moradi 1
  • Saeedeh Aminzadegan 2
  • Zakiyeh Marandi 2
1 Professor, Department of Accounting, Faculty of Economics and Business Administration, Ferdowsi University Of Mashhad (Corresponding Author)
2 M.A. Accounting, Islamic Azad University of Mashhad
چکیده [English]

According to what is stated in behavioral finance issues is one of the most important factors affecting the demand for formal financial sector, behavioral characteristics of individuals. The present study aimed to explore the relationships between some individual and behavioral characteristics and demand for financial services, is trying to score as behavioral characteristics, including financial literacy, per capita expenditure, age, risk aversion, interest in financial matters, fatalism , education and the savings on the demand for financial services. The statistical population of the present study is Householders metropolis of Mashhad and surrounding rural areas in the period of 2015-2016. The sample size was 290 people who were selected by  using available sampling method .Binary logistic regression was used to analyze the research hypotheses. The results showed that the behavioral characteristics of individuals only expenditure per capita, age, interested in financial issues and the savings impact on the demand for financial services. Furthermore, as the interaction effect between age and the rural and urban on willingness to invest in life insurance and investment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Development
  • behavioral characteristics
  • financial services
  • Financial Literacy
  • logistic regression
*       باقر زاده، مجید، آل عمران، رویا، و خدادادی، حمید.(1392).بررسی تاثیر عوامل فردی بر خرید سهام، ماهنامه بورس، شماره 103.
*       برجی دولت آبادی، ابراهیم.(1387).رفتار مالی، پارادایم حاکم بر بازارهای مالی، ماهنامه علمی آموزشی تدبیر،شماره 191.
*       دیانتی دیلمی، زهرا، و حنیفه زاده، محمد. (1394). بررسی سطح سواد مالی خانواده های تهرانی و عوامل مرتبط با آن، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال 8، شماره 26، صص 115-139.
*       شهرکی، مهدی، بهبودی، داود، و قادری، سیمین. (1389). بررسی تاثیر پس انداز خانوار بر سرمایه گذاری و مصرف در ایران (مدل تعالی عمومی محاسبه پذیر)، فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 7، شماره 3، صص 67-94.
*       صفری علی اکبری، مسعود، کردوانی، پرویز، و مرادی، فرزاد.(1390).تعیین زمینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی برای توسعه فعالیت های صنایع روستایی در نواحی روستایی شهرستان کرمانشاه،چشم انداز جغرافیایی، سال 6، شماره 16، صص 52-69.
*       فتحی، سعید، و دهقانی اناری، فرشید.(1391).پژوهش های مدیریت در ایران، دوره 17، شماره 3.
*       گنجوئی، اسما اشرف، و نایب زاده، شهناز. (1393). بررسی رابطه اعتقادات مذهبی و سواد مالی اسلامی در دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال 7، شماره 23، صص 45-55.
*       مرادی، جواد، و ایزدی، منصوره.(1394).بررسی تأثیر سواد مالی سرمایه‌گذاران بر تصمیم سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، دانش سرمایه گذاری،سال4، شماره 13،صص 127-150.
*       مهدوی، غدیر، و صغری بخشی، فاطمه. (1390). اثر ریسک گریزی بر تقاضای بیمه عمر،پژوهشنامه بیمه، سال 26، شماره 4، صص 81-106.
*       یعقوب نژاد، احمد، نیکومرام، هاشم، و معین الدین، محمود.(1390).ارائه الگویی جهت سنجش سواد مالی دانشجویان ایرانی با استفاده ازروشدلفی فازی،مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 2، شماره 8، صص 1-49.
*       Ahmed, Abdullahi D.&Mmolainyane, Kelesego K. (2014).Financial integration, capital market development and economic performance: Empirical evidence from Botswana, Economic Modelling,Vol.42,pp.1–14.
*       Antoniou, Constantinos, Harris, Richard D.F.& Zhang, Ruogu. (2015). Ambiguity aversion and stock market participation: An empirical analysis, Journal of Banking & Finance,Vol.58, pp.57–70.
*       Babiarz, Patryk,& Robb, Cliff A. (2014). Financial Literacy and Emergency Saving, Journal of Family and Economic Issues, Vol,35,No.1,pp.40-50.
*       Barnea A., Cronqvist H., Siegel S.(2010). Nature or nurture: What determines,investor behaviors?";Journal of Financial Economics, Vol. 98.
*       Bergbrant, Mikael.C., Campbell, Kaysia T., Hunter, Delroy M., &Owers, James E. (2016). Does Deposit Insurance Retard the Development of Non-bank Financial Markets?,Journal of Banking & Finance, Vol.66,pp.102–125.
*       Bertrand,  M.,(2010).  New  perspectives  on  gender.  Handbook  ofLabour  Economics,  vol. 4, pp.  1545–1592.
*       Cavalcante, Rodolfo C., Brasileiro, Rodrigo C.,  Souza, Victor L.F., Nobrega, JarleyP..& Oliveira, Adriano L.I.(2016). Computational Intelligence and Financial Markets: A Survey and Future Directions, Expert Systems with Applications, Vol. 55, pp.194–211.
*       Cawley, John, &Philipson, Tomas. (1999).An Empirical Examination Of Information Barriers To Trade In Insurance, The American Economic Rewiew, Vol.89, No.4, Pp.827-846.
*       Christelis, Dimitris,,Jappelli, Tullio, &Padula, Mario. (2010). Cognitive Abilities and Portfolio Choice. European Economic Review, vol. 54,No.1, pp. 18–38.
*       Chu, Zhong, Wang, Zhengwei, Xiao, Jing Jian, &  Zhang, Weiqiang. (2016). Financial Literacy, Portfolio Choice and Financial Well-Being,Social Indicators Research, pp. 1-22.
*       Cole, shawn, thommas, sampson, &bilal, zia. (2011). Prices or Knowledge? What Drives Demand for Financial Services in Emergine Markets?,The Jornal of Finance, No.6, pp. 1967-1933.
*       Croson,  R.,  Gneezy,  U.(2009).  Gender  differences  in  preferences. Journal of Economic Literature,Vol.47, pp. 448–454.
*       Delaune, Laura D., Rakow  Jessica , S., &Rakow, K.C.(2010).Teaching financial literacy in a co-curricular service- learning midel, journal of accounting education, No.28, pp.103-113.
*       Disney,Richard, &Gathergood, John. (2013). Financial Literacy and Consumer Credit Portfolios. Journal of Banking & Finance, Vol.37,No.7, pp. 2246–2254.
*       Duclos, Rod, Wan, Echo Wen, & Jiang, Yuwei. (2013). Show me the honey! Effects of social exclusion on financial risk-taking. Journal of Consumer Research,Vol.40,No.1, pp. 122–135.
*       Engel,  Christoph.(2011).  Dictator  games:  a  meta  study. Experimental Economics, .  Vol.14, pp. 583–610.
*       Epstein, Larry G.,& Schneider, Martin. (2010). Ambiguity and asset market. Annual Review of Financial Economics, Vol.2, pp.315–346.
*       Felton, J., Gibson, B., &Sanbonmatsu, D. M. ( 2003 ) . Preference for Risk in Investing as a Function of Trait Optimism and Gender ,The Journal of Behavioral finance , Vol. 4, pp.33-40.
*       Hassan Al-Tamimi,Hussein, &Kalli, Al Anood Bin. (2009). Financial literacy and investment decisions of UAE investors, The Journal of Risk Finance, Vol.10, No.5, pp.500 – 516.
*       Hurd, Michael, Van Rooij, Maarten, and Winter, Joachim.(2011). Stock market expectations of Dutch households. Journal of Applied Econometrics, Vol.26,No.3,pp. 416-436. 
*       Klapper, Leora, Lusardi, Annamaria, &Panos, Georgios A. (2013).Financial literacy and its consequences: Evidence from Russia during the financial crisis, Journal of Banking &Finance,Vol. 37,No.10, pp. 3904–3923.
*       Lee, Boram,  Rosenthal, Leonard,  Veld, Chris, & Veld-Merkoulova, Yulia.(2015). Stock market expectations and risk aversion of individual investors, International Review of Financial Analysis,Vol.40, pp. 122–131.
*       Lewellen, Wilbur G, Lease, Ronald C, &Schlarbaum, Gary G.(1977). Patterns of Investment Strategy and Behavior among Individual Investors, journal of business, Vol.50, No.3, pp.296-333.
*        Lin, Chiun-Sin, Chiu, Sheng-Hsiung, & Lin, Tzu-Yu.(2012). Empirical mode decomposition-based least square support vector regression for foreign exchange rate forecasting, Economic Modelling, Vol.29. No.6, pp.2583–2590.
*       Lusardi, Annamaria,&Tufano, Peter. (2009). Teach workers about the perils of debt. Harvard, Business Review, pp. 22–24.
*       Meza, D., & Webb, Dc. (2001). (2001). Advantageous selection in insurance markets.RAND Journal of Economics, Vol.32,PP.249-262.
*       Mishra, K.C., &Metilda, Mary J.(2015).A study on the impact of investment experience, gender, and level of education on overconfidence and self-attribution bias, IIMB Management Review,Vol.27, pp.228–239.
*       Pak ,Olga, & Mahmood ,Monowar. (2015). Impact of personality on risk tolerance and investment decisions: A study on potential investors of Kazakhstan, International Journal of Commerce and Management, Vol. 25, No. 4, pp.370 – 384.
*       Peng, Tzu-Chin Martina, Bartholomue, Suzanne, Fox, Jonathan J. &cravener¸ Garrett (2007). The Impact of Personal Finance Education Delivered in high school and College courses, Journal of family and Economic Issues, vol. 28, PP. 265 -284.
*       Thomas, P.J. (2016).Measuring risk-aversion: The challenge, Measurement, Vol.79, pp. 285–301.
*       Van Rooij, Maarten.,Lusardi, Annamaria, &Alessie, Rob. (2011). Financial literacy and stock market participation. Journal of Financial Economics, Vol.101,pp. 449–472.
*       Vithessonthi, Chaiporn, &Tongurai, Jittima. (2015). Financial markets development, business cycles, and bank risk in South America, Research in International Business and Finance, Vol.36, pp.472–484.
*       Wang, Xiao Lu, Shi ,Kan, &  Fan ,  Hong Xia. (2006).Psychological echanisms of investors in Chines stock markets"; Journal of Economic Psychology, Vol. 27,No.6, pp. 762–780.
*       Xia, Tian, Wang, Zhengwei ,& Li, Kunpeng . (2014). Financial Literacy Overconfidence and Stock Market Participation, Social Indicators Research, Vol.119,No.3, pp 1233-1245.
*       Yao, Rui ,& Xu, Yilan. (2015). Chinese Urban Households’ Security Market Participation: Does Investment Knowledge and Having a Long-Term Plan Help?,Journal of Family and Economic Issues, Vol,36,No.3, pp. 328-339.