ارائه الگوی توسعه پایدار ملی بر اساس مبانی مدیریت دانایی استراتژیک متکی بر تئوری نظم در آشفتگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

امروزه صاحب نظران معتقدند که هر گونه توسعه ای از طریق تعالی سرمایه‌های انسانی صورت می پذیرد. مدیریت دانایی سرمایه‌های انسانی را به عنوان ارزشمندترین دارایی سازمان تلقی می‌کند و معتقد است که توسعه در گرو داشتن سرمایه‌های انسانی توانمند و خود کارآمد خواهد بود. توسعه سازمانی، توسعه محلی و در نهایت توسعه ملی را نیز به همراه خواهد داشت که از طریق درونی سازی فرهنگ توسعه در افراد محقق می‌شود. در این تحقیق از روش اسنادی به صورت توصیفی تحلیلی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که توسعه جریانی چند بعدی است که مستلزم تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی، طرز تلقی مردم، نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق چه در سطح ملی و چه در سطح سازمانی می‌باشد که باید در قالب فرهنگ توسعه درون افراد تجلی یابد تا پیاده سازی آن ممکن گردد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting National Sustainable Development Model Based on the Basics of Strategic Knowledge Management according to Chaos Theory

نویسندگان [English]

  • Mohsen Ghadami 1
  • Zohre Mohammadi 2
  • Mina Ghadami 3
1 Associate professor of Azad University (Corresponding author)
2 Tourism management PhD candidate of Allameh Tabataba’i University
3 Cultural management PhD candidate of Azad University
چکیده [English]

Todays the subject of development in all the countries of the world is the main issue and experts believe that can takes place by promoting human capital development. Knowledge management defines human resources as the most valuable asset of the organization and believes that the development depends on capable and efficient human capital. Organizational development leads to local development and at the end to national development which will be achieved through internalizing development culture in human assets. This research is a descriptive analytical based on documents. The results indicates that the development is multi-dimensional stream which needs fundamental changes in the social structure, attitudes of the people, national institutions, as well as accelerating economic growth, reduce inequalities and eradicate absolute poverty whether in national or organizational level  which be expressed in the pattern of development culture in order to be implemented.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • Sustainable Development Strategic Management
*       استیسی، مدیریت بر ناشناخته‌ها، ترجمه محسن قدمی و نیازمند، انتشارات مرکز مدیریت دولتی ایران 1388
*       امیر کبیری ،علیرضا، مدیریت استراتژیک، انتشارات ملک، چاپ اول ، اسفند77
*       پروبست، مدیریت دانش: ساخت بلوک‌ها برای موفقیت، ترجمه حسن یاریگر روش، ناشر مولف، 1386
*       دیوید فرد ار ، مدیریت استراتژیک، ترجمه علی پارسیان و سید محمد اعرابی، چاپ سوم، دفتر پژوهش فرهنگی، تهران،1381
*       ساروخانی، باقر، درآمدی بر دائرالمعارف علوم اجتماعی، جلد اول، تهران، انتشارات کیهان،1380، چاپ سوم،ص 759 .
*       شاین، ادگار، فرهنگ سازمانی، ترجمه محمد ابراهیم محجوب، انتشارات فرا، 1383
*       عباسپور ، مجید (1386)،انرژی محیط زیست و توسعه پایدار، جلد2 ، موسسه انتشارات علمی.
*       کاپلان، رابرت و نورتون، نقشه استراتژی، ترجمه حسین اکبری و دیگران، انتشارات گروه پژوهشی-صنعتی آریانا، 1388
*       کاریانیس، دل گیوداس و پروتا، مدیریت دانایی میان فرهنگی، ترجمه محسن قدمی و مسعود نیازمند، موسسه نشر شهر، 1394.
*       قدمی، محسن، مدیریت دانائی استراتژیک، انتشارات تیسا، 1393
*       گیدنز، آنتونی؛ جامعه شناسی، منوچهر صبوری، تهران، نی، 1378، چاپ پنجم، ص 726 .
*       گلیک، جیمز،تئوری نظم در آشفتگی، ترجمه محسن قدمی و مسعود نیازمند،انتشارات سیمای جوان 1383
*       لیبولد، مدیریت استراتژیک در اقتصاد دانایی ، ترجمه محسن قدمی، انتشارات آرون، 1391 .
*       مجدفر،فاطمه؛ جامعه شناسی عمومی ، تهران، شعاع، 1382 ،چاپ اول، ص276 .
*       همر، فراسوی مهندسی دوباره ، ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد ، انتشارات رسا، 1384
*       Davenport T.H, Strategic Management in the Innovation Economy. Wiely,2006
*       H. Igor Ansoff, Corporate Strategy, Penguin Books, Middlesex, 1975, P. 105.
*       Hans H. Hinterhuber, Strategic Management, Translated by, Lale uraz, Erler pub, Istanbul. 1984, P.1
*       Jackson. Managing Knowledge for sustained Competitive Advantage. Essay- BassPublishers, 2003.
*      OECD (Organization for Economic Co-operation and development) 2001 b, The Well-being of Nations: the rule of human and social capital, OECD, Paris