توسعه انسانی، دولت و سیاست های سرمایه گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 گروه حقوق، واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

توسعه انسانی حلقه­ی پایانی زنجیره­ی نظریات ابراز شده در دانش اقتصاد توسعه است که بنابر رای بنیادگذارانش، تحقق آن منوط بر حصول توسعه در چهار بعد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بطور همزمان خواهد بود. آمارتیا سن، اقتصاددان نامدار هندی که از مهمترین مروجان این نظریه است، معتقد است که برای تحقق توسعه در تمامی این ابعاد 5 آزادی ابزاری باید تامین و تضمین شوند. یکی از آنها آزادی دسترسی به امکانات و تسهیلات اقتصادی است که در تحقق بعد اقتصادی توسعه انسانی موثر است. از پیش­نیاز­های تاثیرگذار بر تامین آزادی دسترسی به امکانات و تسهیلات اقتصادی ، وجود سیاست­های مالی و اقتصادی مطلوب و پایدار و سرمایه­ی کافی است. دولت بمثابه نخستین مسئول تحقق فرآیند توسعه موظف است که شرایط را بنحوی تنظیم نماید که شهروندان دسترسی موثر و کافی به  منابع و  بازار سرمایه داشته باشند تا در راستای توسعه اقتصادی و رفع فقر مالی قدم بردارند. حرکت در مسیر تسهیل دسترسی به منابع سرمایه­گذاری داخلی و تسهیل جریان سرمایه­گذاری خارجی از طریق آزاد سازی را میتوان از بایسته­های سیاست­گذاری مالی، اقتصادی و سرمایه­ای دولت دانست.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human Development, State and Investment Policies

نویسندگان [English]

  • yasser Roostaei Hosseinabadi 1
  • A. Akbar Gorji Azandariani 2
1 Department of Law, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran
2 Department of Law, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran (Corresponding author)
چکیده [English]

Human Development is the last revealed theory in the field of economy of development and according to its founders is subject to spontaneous development in four aspects of political, cultural, economic and societal.   Freedom of access to economic facilities played a vital role in economic development and stable policies in economic fields is a canon of above freedom. To this end, State should do its best to provide the best access of citizens to economic facilities. Privatization is a well-known instrument to this end.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human development
  • Amartya Sen
  • freedom in access to economic facilities
  • State’s economic and investment Policies
*       ایزدی، پیروز و علیشیری، بهروز، 1379؛ سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه جهان سوم و همگرایی جهانی، در اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 151-152، صص 194-205.
*       برادران شرکا، حمیدرضا، 1384، نقش دولت در جهان در حال تحول، تهران، نشر موسسه مطالعات پژوهشهای بازرگانی
*       خدادادی، اشرف، نقش شرکت­های چند ملیتی بر توسعه کشورهای در حال توسعه، تهران، انتشارات جنگل.
*       دلفروز، محمدتقی، 1393، دولت و توسعه اقتصادی، تهران، نشر آگاه
*       ربیعی، علی، 1386، معمای دولت مدنی در جهان سوم، تهران، انتشارات موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
*       رحیمی بروجردی، 1389، خصوصی سازی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
*       روتبارد، موران، 1392، قدرت و بازار، ترجمه، پدرام، متین، تهران، انتشارات دنیای اقتصاد
*       روزبهان، محمود، 1394، مبانی توسعه اقتصادی، تهران، انتشارات موسسه کتاب مهربان
*       سن، آمارتیا، 1393، فرهنگ، هنر و توسعه، ترجمه: فرهادی، کاظم، تهران، نشر چشمه
*       سن، آمارتیا، 1394، توسعه یعنی آزادی، ترجمه: نوری نائینی، محمد سعید، تهران، نشر نی
*       سن، آمارتیا، 1383، توسعه به‌مثابه آزادی، ترجمه: محمودی، وحید، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
*       شایگان، فریده 1388، حق توسعه، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
*       شیرزادی، 1393، نوسازی، توسعه، جهانی‌شدن (بازنگری 2)؛ تهران، نشر آگه
*       عربی، سید هادی و لشکری، علیرضا، 1383، توسعه در آیینه تحولات، تهران، انتشارات سمت
*       قنبری، علی 1391، توسعه اقتصادی و توسعه انسانی، تهران، نشر چالش
*       کارنی، کول، 1377، مفهوم توسعه اجتماعی، ترجمه: عنبری، موسی، نشریه رهاورد شماره 4، انتشارات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
*       کانث، راجانی، 1374، الگوهای نظری در اقتصاد توسعه، ترجمه: آزاد، غلامرضا، تهران، نشر دیدار
*       میرآخور، عباس و عسکری، حسین، 1394، اسلام و مسیر توسعه اقتصادی و انسانی، ترجمه: باقری دولت آبادی، علی، قم، دانشگاه مفید
*      نفزایگر، ای. وین، 1389، توسعه اقتصادی، ترجمه: منجذب، محمدرضا، تهران، نشر آسیم