تبیین تأثیر مازاد جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت بر توانایی پیش بینی جریان های نقد آتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

2 استادیارگروه حسابداری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران)نویسنده مسول)

چکیده

هدف این پژوهش تبیین تاثیر مازاد جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت بر توانایی پیش بینی جریان­های نقد آتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. جریان نقد آزاد و سود به عنوان متغیر مستقل می­باشد. این پژوهش با استفاده از نمونه ای شامل 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سالهای (1387 تا 1393) انجام می­شود و از روش نمونه‌گیری حذفی سیستماتیک (غربالگری) و تصادفی استفاده شده است. فرضیه­های تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج پژوهش نشان می­دهد که مازاد جریان نقد آزاد به طور مثبت بر توانایی پیش بینی جریان نقد آتی تاثیر دارد و همچنین ابعاد حاکمیت شرکتی (نسبت مدیران مستقل، تعداد کل اعضای هیئت مدیره، تمرکز مالکیت، مالکیت مدیریتی) بر رابطه بین مازاد جریان نقد آزاد و پیش بینی جریان های نقد آتی تاثیری ندارد و اندازه شرکت بر رابطه بین مازاد جریان نقد آزاد و پیش بینی جریان های نقد آتی تاثیری ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of surplus free cash flow, corporate governance and firm size on earnings predictability

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ghorbani 1
  • M. Hamed Khanmohammadi 2
1 Department of accounting, damavand branch, islamic azad university ,damavand,iran
2 Department of accounting, damavand branch, islamic azad university ,damavand,iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

The aim of this paper is investigates the impact of surplus free cash flow, corporate governance and firm size on earnings predictability firms in the Tehran Stock Exchange. Free cash flow surplus and earn as independent variables. Also corporate governance mechanisms (independent board of directors, independent chairman, institutional ownership, and managerial ownership) and firm size as moderator variables. The final sample using of 100 firms listed in the Tehran Stock Exchange between2008 to 2014 research done. Linear regression analysis is used for testing the hypotheses. Free cash flow surplus and earn as independent variables. Also corporate governance mechanisms (independent board of directors, independent chairman, institutional ownership, and managerial ownership) and firm size as moderator variables. Result of the test hypotheses indicates that the excess free cash flow and Earnings predictability have effect.and there is also corporate governance mechanisms (independent board of directors, independent chairman, institutional ownership, and managerial ownership) on the relationship between excess free cash flow and Earnings predictability have no effect.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surplus free cash flow
  • Governance structure
  • Firm Size
  • Earnings predictability
*       احمدی, ک. ر. (زمستان 88). بررسی رابطه بین جریان های نقد آزاد و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی/ سال اول/ شماره 4, 92- 107.
*       اسکات، ویلیام و پارسائیان، علی(1386). تئوری حسابداری مالی. تهران: ترمه رهبری خرازی، مهسا(1385)، « اصول شرکتی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(OECD)». تهران، شرکت اطلاع رسانی بورس.
*       مشایخ، ش. و اسماعیلی، م.، 1385 ، بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهرا ن، بررسی های حسابدا ری و حسابرسی، شماره میدری، ا(1381). سازگاری انواع حکمرانی شرکتی با اقتصاد ایران. رساله دکتری . دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
*       نوروش،ایرج؛ کرمی، غلامرضا؛ وافی ثانی، جلال(1388). بررسی رابطه سازوکارهای نظام راهبری شرکت و هزینه های نمایندگی شر کت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری، شماره 1.
*       نیکومرام، ه.، بادآورنهندی، ی،.(1388)، "تبیین و ارائه الگویی برای تعیین و ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران"، فصلنامه فراسوی مدیریت، سال دوم،. شماره 8، ص 188-141
*       Ahmed AL- Dhamari, R., Nor Izah Ku Ismail, K. (2014), An investigation into the effect of surplus free cash flow, corporate governance and firm size on earnings predictability. International Journal of Accounting and Information Management,  Vol. 22 No. 2,118- 133
*       Ahmed, K., Nicholls, D (1994). The impact of non-financial company characteristics on mandatory disclosure in developing countries: The case of Bangladesh. The International Journal of Accounting, 29, 62-77.
*       Bushed, B. J. (1998). The influence of institutional investors on myopic R&D investment behavior. The Accounting Review, 3: 305-333.
*       Chung, R., Firth. M., J., Kim. 2002. "Institutional monitoring and opportunistic earnings management". Journal of Corporate Finance 8: 29-48.
*       Chung, R., Firth, M., Kim, J. (2005). Earnings management, surplus free cash flow, and external monitoring. Journal of Business Research, 58, 766–776.
*       Fama, Eugene, C. Jensen, Michael (1998). Separation of ownership and Control. Journal of Law and Economics, 26: 301-325.
*       Karamanou, Irene, Vafeas, Nikos. (2005).The Association between Corporate Boards, Audit Committees, and Management Earnings Forecasts: An Empirical Analysis. Journal of Accounting Research, Vol. 43, pp. 453-486.
*       Koh, P. S. (2003). On the association between institutional ownership and aggressive corporate earnings management in Australia. The British Accounting Review, 35: 105-128.
*       Nurwati A. et al. (2010). Corporate governance and earnings forecasts accuracy, Asian Review of Accounting Vol. 18 No. 1, 50-67
*       Okeahalam, C.C., Akinboade, A.O. (2003), ‘‘A review of corporate governance in Africa: literature, issues and challenges’’, paper presented at the Global Corporate Governance Forum, 15 June.
*       Park, Y.W. and Shin, H.H., (2004), Board composition and earnings management in Canada, Journal of Corporate Finance, 10, 431-457.
*       Shleifer, A, Vishny, R.W., (1997), A survey of corporate governance, the journal of finance, 52, 737-783.
*       Sivaramakrishnan, Shaken Carol Yu. (2008), “On the association between Corporate governance and earnings quality. Working Paper, University of Houston.
*       Thomsen, S., Pedersen, T., (2000), Ownership structure and economic performance in the largest European companies, Strategic Management Journal, Vol.21, pp.689-705.
*      Xie, B., Davidson, W.N. III, Dadalt, P.J. (2003), “Earnings management and Corporate governance: the roles of the board and the audit committee”, Journal of Corporate Finance, Vol. 9 No. 3, pp. 295-316