بررسی سرریز نوسانات قیمت نفت بر بازدهی بازار سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

امروزه پرداختن به مسئله سرریز نوسان در بازارهای مختلف و ارتباط آنها با یکدیگر، به لحاظ استفاده از آن در پیش­بینی شوک ها و بحران ها، موضوع با اهمیتی به شمار می­رود. سرریز نوسان حاکی از فرایند انتقال اطلاعات و بعد از آن جریانات سرمایه ای میان بازارها است. این مقاله به بررسی همبستگی پویای شرطی و سرریز نوسان قیمت نفت بر بازدهی شاخص سهام با استفاده از مدل های گارچ چند متغیره شامل مدل بابا، انگل، کرونر و کرافت(BEKK)، همبستگی شرطی ثابت(CCC)، همبستگی شرطی پویا(DCC) و مدل گارچ چند متغیره(VARMA-GARCH) در یک دوره 12 ساله تا انتهای 1395 می پردازد. هدف این پژوهش مشارکت در ایجاد شناسایی تأثیر تکانه های خارجی با اهمیتی چون نفت بر بازدهی شاخص بورس به منظور استفاده در مدیریت نوسان های مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و مدیریت ریسک است. نتایج این پژوهش مؤید وجود همبستگی های شرطی در نوسان های کوتاه مدت و وجود اثرات سرریزی قیمت نفت بر شاخص بورس است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation volatility spillovers between oil market and stock index return

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hashem Botshekan 1
  • Hosein Mohseni 2
1 Assiatant Professor, Allameh Tabataba’i University, (Corresponding Author)
2 Ph.D. in finance, Allameh Tabataba’i University,
چکیده [English]

Today, addressing the issue of volatility spillovers in different markets and their relationship with each other, in terms of its use in the prediction of shocks and crises, is an important issue in empirical finance research. Volatility Spillover indicate data transfer process and the flow of capital between markets.This paper investigate the dynamic conditional correlation and Volatility Spillover among returns of crude oil price and stock index by using Baba, engel, kroner and Kraft (BEKK), constant conditional correlation (CCC), dynamic conditional correlation (DCC) and multivariate GARCH model (VARMA-AGARCH) for 144 monthly data up to 2016.The aim of this study is identifing the effect of important external shocks such as oil price to stock index fluctuations in order to used for financial flactuations management, investment decisions and risk management. The results indicate a conditional correlation of volatility in the short term and the spillover effects of the oil price on the stock index.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Volatility Spillover
  • Dynamic conditional correlation
  • oil market
  • stock index
*       کشاورز حداد، غلامرضا. معنوی، سید حسن(1387)، تعامل بازار سهام و ارز در ایران با تکیه بر تأثیر تکانه‌های نفتی، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال دوازدهم، شماره 37.
*       مهرآرا، محسن. معینی، علی. احراری، مهدی. هامونی، امیر. (1386)، الگوسازی و پیش‌بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران و تعیین متغیرهای مؤثر برآن، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال هفدهم، شماره 50، تابستان 1388.
*       حسینی نسب، سید ابراهیم. خضری، محسن. رسولی، احمد. (1390). "تعیین اثرات نوسانات قیمت نفت بر روش بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران: آنالیز موجک و راه­گزینی مارکف." فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال هشتم، شماره 29، صص 60-31.
*       عباسی نژاد، حسین. ابراهیمی، سجاد(1392). "اثر نوسان های قیمتی نفت بر بازده بورس اوراق بهادار تهران." فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست های اقتصادی، سال بیست و یکم، شماره 68،صص 108-83.
*       ثقفی، علی. قنبریان، رضا(1394)، "بررسی رابطۀ پویا بین قیمت نفت و شاخص های بازار سرمایه در ایران "، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، سال پنجم، شماره 20.
*       نیکومرام، هاشم. پورزمانی، زهرا. دهقان، عبدالمجید(1394)، "بررسی سرایت تلاطم بازارهای مالی بازار سرمایه بر صنایع بورسی(صادرات و واردات محور)"، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره 8، شماره 25.
*       خطیب سمنانی، محمد علی. شجاعی، معصومه. غیاثی خسروشاهی، مسعود(1393). "اثر نوسانات قیمت نفت خام بر شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران "، فصلنامه علوم اقتصادی، سال هشتم، شماره 29.
*       Aboura, S., & Chevallier, J. (2015). Volatility returns with vengeance: Financial markets vs. commodities. Research in International Business and Finance. 33. pp. 334-354.
*       Apergis, N., Miller, S.M. 2009. Do structural oil-market shocks affect stock prices? Energy Economics 31, 569-575.
*       Arouri M, Fouquau, J. (2009). On the short-term influence of oil price changes on stock markets in GCC countries: linear and nonlinear analyses, Economics Bulletin, Vol. 29 no.2, pp. 806-815.
*       Arouri, M.E.H., & Nguyen, D.K. (2010). Oil prices, stock markets and portfolio investment: Evidence from sector analysis in Europe over the last decade. Energy Policy, 38, 4528–4539.
*       Bashar, Z. (2006). “Wild Oil Prices, but Brave Stock Markets!The Case of Gulf Cooperation Council (GCC) Stock Markets”, Middle East Economic Association Conference, Dubai.
*       Bernanke, S.B. (2006). The economic outlook. Remarks before the National Italian American Foundation, New York, November 28.
*       Bharn, R., & Nikolovann, B. (2010). Global oil prices, oil industry and equity returns: Russian experience. Scottish Journal of Political Economy, 57(2), 169-186.
*       Corden, M. W. (1984). Booming Sector and Dutch Disease Economics: Survey and consolidation; Oxford Economic Papers 36(3). 359–380.
*       Diebold, F. X., & Yilmaz, K. (2012). Better to give than to receive: Predictive directional measurement of volatility spillovers. International Journal of Forecasting. 28(1). pp.57-66.
*       Filis, george. Degiannakis, stavros and Floros, christos. (2011). Dynamic correlation between stock market and oil prices: the case of oil-importing and oil-exporting countries. International review of financial analysis, 20, 152-164.
*       Hamilton, D.J. (2009). Understanding crude oil prices. Energy Journal, 30(2), 179-206.
*       Hamilton, D.J. (1983), Oil and the macro economy since World War II, Journal of Political Economy, 88, 829-853.
*       Huang, B, Hwang, M.J, and Hsiao-Ping, P. “The asymmetry of the impact of oil price shocks on economic activities: an application of the multivariate threshold model”. Energy Economics, 27 (3), 455-476, 2005.
*       LeBlanc, M., & Chinn, D.M. (2004). Do high oil prices presage inflation? The evidence from G5 countries. Business Economics, 34, 38-48.
*       Maghyereh, A. (2004), Oil price shock and emerging stock markets: A Generalized VAR Approach. International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies, Vol. 1(2), 27-40.
*       McAleer, Michael. (2014). Automated Inference and Learning in Modeling Financial Volatility, University of Western Australia, School of Economics and Commerce.
*       Mensi, W. Hammoudeh, S. Yoon, S. (2015). Structural breaks, dynamic correlations, asymmetric volatility transmission, and hedging strategies for petroleum prices and USD exchange rate, energy economics, 48, 46-60.
*       Nelson, D. & Foster, D. P. (1994). Asymptotic Filtering Theory for Univariate Arch Models. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1-41.
*       Nordhaus, W. (2007). Who’s afraid of a big bad oil shock? Brookings Papers on Economic Activity, 2, 219-240.
*       Park, J, Ratti, R. “Oil Price Shock Markets in the U.S. and 13 European Countries”, Energy Economics, 30, 2587-2608, 2008.
*      Sadorsky, P. (1999). “Oil price shocks and stock market activity”. Energy Economics, 21, 449-469