تأثیر هزینه نمایندگی بر پیش‌بینی سودآوری شرکت ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

چکیده

مرور مقالات نشان میان‌دامنه،هزینه نمایندگی در شرکت­ها یکی از مهم­ترین زمینه­های مطالعاتی در حسابداری بوده است.ازاین‌رو هدف اصلی این پژوهش نحوه ارزیابی تأثیر هزینه نمایندگی بر پیش­بینی سودآوری در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش معیار هزینه نمایندگی شامل مدیریت سود، ساختار سرمایه، سازوکار حاکمیت شرکتی و نسبت گردش دارایی است.جامعه آماری این پژوهش را شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران که از سال 1389 تا 1395 فعال هستند، تشکیل می­دهد. شرکت­های نمونه شامل 105 شرکت و در مجموع شامل 735 سال-­شرکتاست.برای آزمون فرضیه­ها از روش رگرسیون و روش حداقل مربعات استفاده ‌شده است. این پژوهش، از لحاظ روش­شناسی، از نوع شبه تجربی و پس رویدادی در حوزه پژوهش­های اثباتی حسابداری است.
یافته­های حاصل از آزمون فرضیه‌های این پژوهش نشان می‌دهد که از بین معیارهای اندازه­گیری هزینه نمایندگی رابطه بین مالکیت نهادی ناشی از حاکمیت شرکتی و نسبت گردش دارایی با پیش­بینی سودآوری مستقیم و معنادار است.این یافته­ها همچنین نشان داد رابطه معناداری بین ساختار سرمایهو پیش­بینی سودآوری وجود ندارد. علاوه بر این، رابطه بین مدیریت سود و پیش­بینی سودآوری معنادار ولی معکوس است که دلیل این رابطه معکوس را می­توان خطر اخلاقی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی مدیریت سود دانست.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Agency Costs on Predicting Profitability

نویسنده [English]

  • M. B. Mohhamadzadeh Moghadam
Ph.D in Accounting, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today's review of the articles shows that the agency cost has been one of the most important fields of studying in accounting.Therefore, the main objective of this study is to evaluate the effect of agency costs on predicting profitability in Tehran Stock Exchange. In this research, the benchmark for agency cost includes earninig management, capital structure, corporate governance mechanism and asset turnover ratio.Regression analysis is used to examine hypotheses of the study. The data set includes 105 companies accepted in Tehran Stock Exchange for the period of2010 to 2016. The results of the hypothesis of this research show that among the criteria for measuring the agency cost, there is a positive and meaningful relationship between institutional ownership and asset turnover ratio with predicting profitability.These findings also showed that there is no significant relationship between capital structure and predicting profitability. Additionally, the relationship between earnings management and predicting profitabilityis meaningfulandnegative.The main reason for this negativerelationship can be the moral hazard resulting from the information asymmetry of earnings management.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agency cost
  • earnings management
  • Capital Structure
  • Asset Turnover Ratio
  • Corporate Governance Mechanism
  • Predicting Profitability
*       احمد پور، احمد و شهسواری، معصومه. (1393). مدیریت سود و تأثیر کیفیت سود بر سودآوری آتی شرکت­های ورشکسته، فصل­نامه مطالعات حسابداری مالی، سال یازدهم، شماره 41، ص­ص 58-37.
*       بدری، احمد و حقیقت، حمید. (1389). مبانی حسابداری مالی، چاپ اول، پاییز سال 1389.
*       جنگی، هوشنگ و محمد پور، مسعود (1394). تاثیر ساختار مالکیت بر هزینه نمایندگی در چرخه عمر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، همایش بین‌المللی حسابداری ،اقتصاد و بانکداری.
*       خواجوی، شکرالله، فتحه، محمدحسین، نجفی، زهرا (1393). بررسی رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات و هزینه نمایندگی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابداری، شماره 18، ص­ص 67 تا 89.
*       سپاسی، سحر، کاظم پور، مرتضی (1395). عوامل اثرگذار بر هزینه نمایندگی و کیفیت افشای اطلاعات، پژوهش­های کاربردی در گزارشگری مالی، شماره 8، 7-24.
*       نصرالهی زهرا، عارف منش زهره (1389). بررسی رابطه مالکیت و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری، شماره 3، دوره1، ص­ص 117-138.
*       محمد زاده مقدم، محمدباقر، باغومیان، رافیک و اسماعیلی، جواد (1395). بررسی رابطه بین کیفیت سود و پیش‌‌بینی سودآوری، پژوهش­های کاربردی در گزارشگری مالی، شماره 9، زمستان 1395، 119-142.
*       وکیلی فرد،حمیدرضا، جمشیدی نوید، بابک و جمشیدیدنوید، میثم (1393). مطالعه اثر معیارهای ارزیابی عملکرد بر ارزشش رکت و هزینه­های نمایندگی، اولین کنفرانس بین­المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی.
*       Anas.A .(2017). The Relationship between Capital Structure and Financial Performance in the Companies.Review of European Studies; Vol. 9, No. 2.
*       Ang, J., Cole, R., and Lin, J. (2000).Agency Costs and Ownership Structure.Journal of Finance, 55: 81-106.
*       Jabbary, H., Hajiha, Z., and HassanpourLabeshka, R. (2013). Investigation of the Effect of Agency Costs on Firm Performance of ListedFirms in Tehran Stock Exchange, European Online Journal of Natural andSocial Sciences, Vol. 2, No. 3, pp. 771-776.
*       Jeong, S. W. Rho, J. (2004). Big Six Auditors and Audit Quality: The Korean Evidence.International Journal of Accounting, 39; Pp. 175−196.
*       Jones, Jennifer.(1991). Earning management during Import relief investigation. Journal of Accounting research, No. 2; Pp.193-228.
*       Dechow, P., Sloan, R., Sweeney,A. (1995). Detecting of earnings management, Journal of Accounting Review, Vol. 70, no. 2, PP: 193-225.
*       Kallunki, J., Martikainen, M.(2003). Earning management as a predictor of future profitability of Finnish firms. European Accounting Review, Vol. 12, No.2 ; Pp.311-325.
*       Mcvay, S., Peter, D., Lewis, M. (2012 ). Managerial Ability and earnings managment. University of WashingtonPp.44-88.
*       Meek, G. K. Roberts, C. B. Gray, S. J. (1995). Factors Influencing Voluntary Annual Report Disclosures by U.S., U.K. and Continental European Multinational Corporations. Journal of International Business Studies, 3; Pp. 555–572.
*       Rouf, A. (2011). “Corporate Characteristics, Governance Attributes and the Extent of Voluntary Disclosure in Bangladesh.African Journal of Business Management, 5(19); Pp. 7836-7845.
*       Scott, R., William, R. (2003). Financial Accounting Theory Scott. 
*       Shubita, M.,Moade., F. (2010). The Incremental Information Content of Earnings Management. International Research Journal of Finance and Economics,;No(48);Pp.73-116.
*      Wang, G. Y. (2010); “The Impacts of Free Cash Flows and Agency Costs on Firm Performance”, Journal of Service Science and Management, No.3, pp. 408-418