بررسی امکان بهینهسازی سبد سرمایهگذاری با حداقل ساختن ارزش در معرض ریسک شرطی مبتنی بر مدل کاپولا و دادههای شبیهسازی شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مالی، دانشگاه امام صادق(ع) تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

چکیده

مطالعات متعدد در بازارهای مالی جهان موید این واقعیت هستند که می توان با بکارگیری معیارهای متناسب با ساختار و ویژگی های داده های مورد مطالعه، کارکرد مدل های مورد بررسی را به نحو قابل توجهی بهبود داد. در این میان تابع کاپولا از جمله مدلهایی است که در تعیین روابط توام متغیرهای مدل، توجه زیادی را به خود معطوف ساخته است.
در این پژوهش، در بهینه‌سازی پورتفویی از شاخص صنایع در بورس اوراق بهادار تهران با هدف حداقل ساختن ارزش در معرض ریسک شرطی، داده‌های شبیه‌سازی شده براساس همبستگی ناشی از تابع کاپولا و توزیع تعمیم یافته پارتو بعنوان ورودی مدل مبنای بررسی قرار گرفت. براساس آزمون آماری صورت گرفته با بکارگیری این رویه، عملکرد پورتفوی به طور معناداری بهبود می‌یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Copula and Simulated Returns in the Portfolio Optimization with Conditional Value-at-Risk (CVaR) in Tehran Stock Exchange (TSE)

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Lalegani 1
  • Mostafa Zehtabian 2
1 Phd in Business Administration, Management and Operations, Allameh Tabataba'i University.
2 Master of Finance, Imam Sadegh University
چکیده [English]

Several studies have confirmed with using criteria appropriate to the structure and characteristics of the data, the performance of the models significantly improved. The Copula function is one of the models in determining the relationship between variables has attracted a lot of attention. In this study, we investigated the portfolio of TSE industry indexes optimized to minimize the Conditional Value at Risk, simulated data based on Copula function and generalized Pareto distribution as input. The statistical analyzes implies portfolio performance improves significantly. Since the Copula functions are diverse, Compare the impact of any one risk reduction is recommended.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • portfolio optimization
  • Copula function
  • Conditional Value at Risk
  • Generalized Pareto Distribution
*       افشارکاظمی، محمدعلی، فلاح شمس، میرفیض، کارگر، مرضیه، (1393)، تدوین مدلی جدید برای بهینه سازی پرتفوی بورس با استفاده ازروش مارکوویتز واصلاح آن توسط مدل کسینوس ها وحل آن توسط الگوریتم ژنتیک، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره هجدهم.
*       رستمی، علی، نیک نیا، نرگس، (1392)، تأثیر متنوع سازی پورتفوی بر ارزش در معرض ریسک در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامـه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال دوم، شماره ششم.
*       رهنمای رودپشتی، فریدون ، نیکومرام، هاشم، طلوعی اشلقی، عباس، حسین زاده لطفی، فرهاد، بیات، مرضیه، (1394)، بررسی کارایی بهینه سازی پرتفوی براساس مدل پایدار با بهینه سازی کلاسیک در پیش بینی ریسک و بازده پرتفوی، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره بیست و دوم.
*       صادقی شریف، سیدجلال ، اصولیان، محمد، ابوالفتحی، ماندانا، (1395)، ارزیابی عملکرد پرتفوی با استفاده از استراتژی سرمایه گذاری قُوی سیاه ، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال پنجم، شماره هجدهم.
*       فلاح طلب، حسین، عزیزی ، محمدرضا، (1393)، کاربرد تئوری مقدار فرین در پیشبینی ارزش در معرض ریسک، فصلنامـه علمی پژوهشی دانش سرمایه گـذاری، سال سوم، شماره دوازدهم.
*       قاسمی، حمیدرضا ، نجفی، امیرعباس ، (1391) ، بهینه سازی پرتفوی سهام در شرایط مجاز بودن فروش استقراضی وبرخی محدودیت های کاربردی بازار سرمایه، تحقیقات مالی، دوره 14 ، شماره 2.
نیکومرام، هاشم، زمردیان، غلامرضا، (1393)، بررسی توان تبیین مدل های اقتصادسنجی در سنجش میزان ارزش در معرض خطر پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری جهت تعیین پرتفوی بهینه در بازار سرمایه ایران، فصلنامـه علمی پژوهشی دانش سرمایهگـذاری، سال سوم، شماره دوازدهم
*       Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.M., Heath, D., (1999) Coherent measures of risk, Math. Financ. 9,203–228.
*       Autchariyapanitkul K., Piamsuwannakit S., Chanaim S. and Sriboonchitta S.; (2016), Optimizing stock returns portfolio using the dependence structure between capital asset pricing models: a Vine Copula-based; Springer International Publishing Switzerland, 319-331.
*       Ayusuk A.; Sriboonchitta S., (2016), Copula based volatility models and extreme value theory for portfolio simulation with an application to asian stock markets, Springer International Publishing Switzerland, 279-293.
*       Bai M. ; Sun L., (2007), Application of Copula and Copula-CVaR in the multivariate portfolio optimization; Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 231-242 .
*       Dharmawan, K. , (2013), Measuring and optimizing conditional value at risk using copula simulation, South East Asian Conference on Mathematics and its Application.
*       Embrechts, P., McNeil, A., (2002), Correlation and dependence properties in risk management: properties and pitfalls, Dempster, M. (ed.) Risk Management: Value at Risk and Beyond, Cambridge University Press, 176-223.
*       Fallahpour, S. , Rezvani, F. , Rahimi, M., (20150, Estimating conditional VaR using symmetric and non-symmetric autoregressive models in old and oil markets,  Financial Knowledge of Security Analaysis, Volume 8 , Number 26;  1 - 18.
*       Fernandez V. , (2005), Risk management under extreme events, International Review of Financial analysis, 113-148.
*       Gilli M, Kellezi E. , (2003), An application of extreme value theory for measuring risk, Department of Econometrics, University of Geneva and FAME..
*       Gorgani M., Asl Hadad A., Shariyar B., (2013), The calculation of optimal interest rate of fire insurance catastrophe bonds in Iran using extreme value theory,  Jornal of Economic Researche, Volume 14 , Number 1; 101- 116.
*       keshavarz Haddad, G. , Heyrani, M. ,  (2015), Estimation of Value at Risk in the Presence of Dependence Structure in Financial Returns: A Copula Based Approach, Jornal of Economic Researches,Volume 4 , Number 49, 869-902.
*       Rockafellar, R.T., Uryasev, S. , (2002), Conditional value-at-risk for general loss distributions, Journal of Banking & Finance, 26, 1443–1471.
*       Rockafellar, R.T., Uryasev, S.,(2000), Optimization of conditional value-at-risk, Journal of Risk , 21–41.
*       Sajjad R., Norouzi M., (2013), Extreme return-volume dependence in Iran equity market with a Copula approach, Financial Engeneering and Securities Management, volume 3 , number 13;  91 - 102.
*       Sklar, A., (1995), Fonctions de rpartition n dimensions et leurs marges, Publ. Inst. Statist. Univ. Paris 8, 229–231.