نهادهای مالی مؤثر در تأمین مالی طرح‌های زیرساختی حمل‌ونقل در بازار سرمایه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دکترای مدیریت مالی، گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نهادهای مالی لازم در تأمین مالی طرح‌های زیرساختی از طریق بازار سرمایه ایران می‌باشد. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش دلفی آمیخته انجام شده‌است. در ابتدا با بررسی اسناد و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته اولیه با خبرگان، یک چارچوب اولیه تدوین شد و برای تأیید آن نظرسنجی از خبرگان در حوزه‌های راه، بازار سرمایه و دانشگاه انجام‌شد، به‌نحوی‌که 42 پرسشنامه تکمیل‌شد و 28 جلسۀ مصاحبه و 9 جلسه گروهی برگزار گردید که نتایج کیفی و کمّی آنها با رویکرد مثلث‌سازی مقایسه و جمع‌بندی شدند. براساس بررسی‌های انجام‌شده تقبل برخی پرداخت‌های مربوط به اوراق، فراهم‌سازی تسهیلات اضطراری، تشکیل سندیکای ضمانت اوراق با بانک‌ها، ایفای نقش بیمه‌گر اتکایی، حمایت از تشکیل انجمن مشترک بیمه برای صنعت حمل‌ونقل و انتشار اوراق بهادار بیمه‌ای توسط صندوق توسعۀ حمل‌ونقل مورد اجماع خبرگان قرارگرفت. همچنین مدیریت دارایی صندوق توسعه حمل‌ونقل از طریق یک نهاد تخصصی و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری زیرساخت مورد تأکید قرار گرفت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial Institutes for Financing Infrastructure Transport Projects through Capital Market of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hashem Botshekan 1
  • Fereshteh Rahimi Almasi 2
1 Assistant Professor, Department of Finance and Banking, Faculty of Accounting and Management, University of Allameh Tabataba'i, Tehran, Iran
2 Ph.D. graduate, Department of Finance and Banking, Faculty of Accounting and Management, University of Allameh Tabataba'i, Tehran, Iran
چکیده [English]

The objective of this research is to study the necessary financial institutions for financing the infrastructure transport projects in Iran through the capital market. This study uses a mixed method. To prepare a primary framework, a systematic review was done and several half-structured interviews were undertaken with experts. To approve the primary framework, a survey of expert was done in a way that in the fields of roads, capital market and university, 42 questionnaires were filled, 28 interviews were carried out and 9 group meetings were held. Subsequently, the qualitative and quantitative results were compared and concluded according to the triangulation method. According to the experts consensus: undertaking some of securities charges, provision of emergency loans, guarantee syndication with banks, act as a reinsurer, support the formation of protection and indemnity association for the transportation industry, and issuance of insurance securities were proposed to be done by the Transport Development Fund. Furthermore doing the asset management of the Transport Development Fund by an expert institution and the development of Project infrastructure funds were emphasized.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial institutes
  • finance
  • infrastructure project
  • transport
  • capital market
*       پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف، گروه سیاست‌گذاری در توسعۀ امور زیرساختی، 1394، شناخت و آسیب‌شناسی تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در توسعۀ صنعت حمل‌ونقل [گزارش]، تهران: معاونت برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی
*       ترکان اکبر، شهبازی میثم، زمستان 1389، بررسی چگونگی جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعۀ زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای؛ مسائل و راهکارها، فصلنامۀ راهبرد، سال نوزدهم، شمارۀ 57، ص276-245
*       دلاور علی و کوشکی شیرین، 1394، روش تحقیق آمیخته، نشر ویرایش، تهران
*       عابدی جعفری حسن، تسلیمی محمدسعید، فقیهی ابوالحسن، شیخ‌زاده محمد، 1390، تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی، فصل‌نامه اندیشه مدیریت راهبردی، سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1390
*       علی‌پور مسعود، 1394، سود و زیان بلندپروازی‌های چین برای اقتصاد آسیا و جهان؛ از بانک توسعه زیرساخت‌های آسیا تا احیای جاده ابریشم، اقتصاد نیوز، کدخبر: ۱۲۰۹۱۰
*       مجلس شورای اسلامی، 1393، مطالعات تطبیقی تجربه دیگر کشورها در تأمین مالی طرح‌های عمرانی - هند (گزارش 13857)، معاونت پژوهش‌های اقتصادی، تهران
*       مجلس شورای اسلامی، 1393، مطالعات تطبیقی تجربه دیگر کشورها در تأمین مالی طرح‌های عمرانی - استرالیا (گزارش 13867)، معاونت پژوهش‌های اقتصادی، تهران
*       Braun, V. & Clarke, V., 2006, “Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2
*       Chia-Chien Hsu and Brian A., 2007, The Delphi Technique: Making Sense Of Consensus, Practical Assessment, Research & Evaluation, A peer-reviewed electronic journal
*       Fahy Michael, 2016 , Project bonds could fill funding gap left by banks, Available from: http://www.thenational.ae/business/banking/project-bonds-could-fill-funding-gap-left-by-banks, Accessed Feb 25, 2017
*       Gatti, S., 2008, Project Finance in Theory and Practice, Designing, Structuring, and Financing Private and Public Projects Book, Academic Press publications, USA.
*       Habibi Arash, Sarafrazi Azam, Izadyar Sedigheh, 2014, Delphi Technique Theoretical Framework in Qualitative Research, The International Journal Of Engineering And Science, vol 3
*       Hansakul Syetarn and Levinger Hannah, 2016, Asia infrastructure financing: Getting it right would lift medium-term growth, Deutsche Bank Research, Available from: www.dbresearch.com, Accessed Feb 25, 2017
*       Investment Support and Promotion Agency of turkey, 2016, Financial Services Sector in Turkey, available from: invest.gov.tr, accessed in 30 March 2017
*       Government of Pakistan, 2016, Pakistan Economic Survey, chapter 13, Transport and Communications, available from: http://finance.gov.pk/survey_1516.html, Feb 25, 2017
*       Johnson R. Burke and Onwuegbuzie Anthony J., 2004, Mixed Methods Research: A Research Paradigm Whose Time Has Come, Educational Researcher, Vol. 33, No. 7, USA
*       Khairuddin Abd. Rashid, Sharina Farihah Hasan, Puteri Nur Farah Naadia Mohd Fauzi, Srazali Aripin, Azila Ahmad Sharkawi, 2016, A review on the Malaysian public private partnership (PPP), Journal of Scientific Research and Development 3 (4), Malaysia
*       KPMG, 2015, Public Private Partnerships; Emerging global trends and the implications for future infrastructure development in Australia, Available from: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2015/06/public-private-partnerships-june-2015.pdf, Accessed Jan 28, 2017
*       McKinsey & Company, 2015, Saudi Arabia Beyond Oil: the Investment and Productivity Transformation
*       Neil S. Grigg, 2010, Infrastructure Finance, The Business of Infrastructure for a Sustainable Future, Wiley, United States of America
*       OECD, 2013, the Role of Banks, Equity Markets and Institutional Investors in Long-term Financing for Growth and Development, available from: www.oecd.org/finance/lti, Accessed Feb 25, 2017
*       OECD, 2015, Infrastructure Financing Instruments and Incentives, published under the responsibilty of the secretery-general of th OECD
*       Poole Robert W., 2016, Annual Privatization Report 2016 Transportaion Finance, Reason Foundation
*       Rowe Gene and Wright George, 1999, The Delphi technique as a forecasting tool: issues and analysis, International Journal of Forecasting, volume 15, United Kingdom
*       Robert C Seward, 2002, The Role of Protection and Indemnity (P&I) Clubs, hong kong seminar, Available from: http://www.intertanko.com/upload/presentations/protection%20%20indemnity%20HK%202002.pdf, Accessed Feb 15, 2017
*       Skulmoski Gregory J., Hartman Francis T. and Krahn Jennifer, 2007, The Delphi Method for Graduate Research, Journal of Information Technology Education Volume 6
*       Somerville Jerry A., 2008, Effective Use of the Delphi Process in Research: Its Characteristics, Strengths and Limitations, Unpublished doctoral dissertation, Oregon State University, USA
*       Werneck Bruno and Saadi Mário, 2015, The Public-Private Partnership Law Review, Published by Law Business Research Ltd, United Kingdom
*       World Economic Forum, 2015, The Global Competetiveness Report 2015-2016