ارائه مدل تجاری سازی فناوری در شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه ICT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (نویسنده مسئول)

2 مربی، مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت مالی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

در این مقاله عوامل موثر، موانع و مدل‌های مختلف تجاری‌سازی در شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه ICT در سطح جهانی شناسایی شده و در نهایت براساس الگوی [i] PESTLE، مدلی بومی برای تجاری‌سازی فناوری در شرکت‌های داخلی پیشنهاد شده‌ است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد، تمامی عوامل شش‌گانه الگوی PESTLE بر تجاری‌سازی فناوری موثر بوده و مهمترین عامل تاثیرگذار عامل اقتصادی و کمترین تاثیر بر تجاری‌سازی به عامل قانونی مربوط است. همچنین مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تجاری‌سازی فناوری به ترتیب قوانین خاص در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، انتقال فناوری و لیسانس، سطح  بلوغ تکنولوژیکی، دسترسی به موادخام وانرژی، نرخ بهره، نگرش مصرف کننده به کالا و خدمات، نحوه تخصیص منابع توسط دولت، برون سپاری فناوری، مهاجرت، مسایل اخلاقی، توسعه محصول جدید، چشم انداز سیاستهای آینده، توزیع درآمد، وضعیت اقتصاد داخلی و حقوق مالکیت فکری هستند.
 [i] Political, Economical, Technological, Environmental, Legal
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation a technology commercialization model in ICT Knowledge base companies

نویسندگان [English]

  • Mehri Yahiaei 1
  • Ali Hasanzadeh 2
1 Technology Management Master of Science student, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch (responsible author)
2 Lecturer, Technology Management, Faculty of Financial Management, Kharazmi University
چکیده [English]

In this paper, effective factors, obstacles and various models of commercialization have been identified in ICT companies globally and Finally, has been proposed based on the PESTLE model, a native model for technology commercialization in domestic companies.
The results of this study showed that all six factors of PESTLE model are effective on technology commercialization; the most important effective factor is economics and the least effective factor is legislation. Also, sequentially, the most important factors affecting the commercialization of technology are specific laws in the IT industry, technology transfer and licensing, technological maturity,access to raw materials and energy, interest rates, consumers' attitude to goods and services, government allocation, outsourcing Technology, Immigration, Ethical Issues, New Product Development, Prospects for Future Policies, Income Distribution, Internal Economic Situation, and Intellectual Property Rights.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology commercialization
  • Knowledge Based Companies
  • PESTLE Framework
  • ICT Innovative Technology
  • Resistance Economics
*       شریفی، مهنوش، رضوانفر، احمد، حسینی، محمود و موحد محمدی، حمید ( 1391)"شناسایی ضرورتها و ملزومات تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در بخش کشاورزی"، مجموعه مقالات چهارمین کنگره ترویج و آموزش کشاورزی، کرج، 28 و 29 شهریور ماه 1391، ص 1-15.
*       طلوعی، عباس،  فرنودی، صنم السادات(1385)، ارایه چارچوب تجاری سازی فناوری با رویکرد یکپارچگی، اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی ، تهران
*       فکور، بهمن، حاجی حسینی، حجت اله(1387)، کار آفرینی دانشگاهی و تجاری سازی نتایج تحقیقات در دانشگاههای ایران؛ موردمطالعه 7 دانشگاه مهم کشور، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال اول شماره 2، ص 59-70.
*       فکور بهمن،(1385)، مروری بر مفاهیم نظری تجاری سازی نتایج تحقیقات، رهیافت شماره 37 ،ص 24-32.
*       کنعانی، مهدی(1382)، موسسات فناوری کوچک و متوسط، تهران، موسسه توسعه فردا.
*       گلرد پروانه، احمدی دزفولی، هداسادات(1388)، تاثیر قابلیت دوسویه بر تجاری سازی فناوری در گروه صنعتی ایران خودرو، سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی، تهران.
*       گودرزی، مهدی، بامدادصوفی، جهانیار، اعرابی، سیدمحمد، امیری، مقصود(1390)، الگوی فرایند تجاری سازی فناوری در موسسات تحقیقاتی دولتی ایران، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال چهارم، شماره 2، زمستان 1390، ص 41-56.
*       مرادنژادی، همایون، شعبانعلی فمی، حسین، ایروانی، هوشنگ، حسینی، سید محمود و کافی، محسن(1386)، "موانع توسعه کارآفرینی در واحدهای تولیدی گلخانه ای در ایران"، فصلنامه علوم کشاورزی ایران 38(2)، ص 174-185.
*       مقیمی، سید محمد، جعفرزاده کوچکی،احمد ، صدیق زاده اصغر(1385)، بررسی نقش عوامل سازمانی بر تجاری سازی ایده ها و نتایج تحقیقات در مراکز هسته ای ایران، اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی ، تهران.
*       موسایی،احمد،  بندریان،رضا، صدرایی،ساسان(1387)،"مدل فرآیندی تجاری سازی دانش فنی محصولات شیمیایی"،سومین کنفرانس  مدیریت تکنولوژی.
*       میرغفوری، سید حبیب اله، صادقی، زهرا، حعفرنژاد احمد(1390)  پیش بینی موفقیت تجاریسازی ایده های نوآورانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی؛ مطالعه موردی مخترعان و نوآوران استان یزد ، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال چهارم، شماره 1، پاییز 1390، ص 63-76.
*       Janson, M. A., & Wrycza, S. (1999). Information technology as an enabler of business processes design during macroeconomic transformation. International Journal of Information Management, 19(5), 351-367.
*       Koumparoulis. D. N.(2013), PEST Analysis: The case of E-shop, International Journal of Economy, Management and Social Sciences,  2(2)February 2013,  Pages: 31-36.
*       Karlsson, M. (2004). Commercialization of research results in the United States, an overview of federal and academic technology transfer. Retrieved from http://www.innovation. lv/ino2 / publications / a 2004_007. Pdf
*       Kirihata, T., (2007), “Critical Success Factors in the Commercialization Process of Intellectual Property by New Technology Based Firms in Japan”, the Kyoto Economic Review, 76(2), pp. 241-249.
*       Kumar, V., & Jain, P. (2003), Commercialization of New Technology in India: An Empirical Study of Perceptions of Technology Institutions. Technovation, 23(2), pp. 113-120.
*       Longman Dictionary (2008).
*       Maryann P. and Ian I. Stewart, (2008), Wellsprings of Modern Economic Growth: Higher Education, Innovation and Local Economic Development,” in Justin Lin and Boris Pleskovic, eds,
*       OECD, (1997), “Diffusing Technology to Industry: Government Policies and Programs”, Paris, ECD/GD (97) 60. Available from: http://www.oecd.org.
*       Olsen, E., & Poly, C. (2008), Model for the Commercialization of New Technology. Industrial Technology.
*       Ratchford, T., & Nichols, R. (1996). North America. Word Science Report 1996, 23-44, Paris: UNESCO.
*       Reamer, A., Icerman, L. and Youtie, J., (2003), Technology Transfer and Commercialization: Their Role in Economic Development, U.S. Department of Commerce and report, available from: http://www.eda.gov /PDF/eda_ttc.pdf
*       Rosa, J., & Rose, A. (2007) Report on Interviews on the Commercialization of Innovation. Authority of the Minister responsible for Statistics Canada, pp10-14.
*       Rowley, E. and Martin, P., 2009, Barriers to the Commercialisation & Utilisation of Regenerative Medicine in the UK, EPSRC REMIDI Project, Nottingham University, available from: www.nottingham.ac.uk/iss.
*       Rylander A., Peppard J., (2005), “What Really is a Knowledge-Intensive Firm?” Royal Institute of Technology, Sweden, Organization journal. pp 1-31.
*       Sabaghian, A. (1999). The world conference on science in 21th century. Rahyaft Journal, (21), 28-34. Retrieved from http://www.fastiran. com/far/pdf/rahyaft21/21-1.pdf (in Persian).
*       Siegel, D.S. Waldman, D.A. and Link, A.N., (2003), “Assessing the impact of organizational practices on the relative productivity of university technology transfer offices: an exploratory study”, Research Policy, 32(2), pp. 27-48.
*       Sommerville, C.J. (2006). The decline of the secular university: Why the academy needs religion. New York: Oxford University Press
*       Sohn S.Y and Moon, T.H., (2003), “Structural Equation Model For Predicting Technology  commercialization Success Index (TCSI)”, Technological Forecasting & Social Change, 70(9), pp. 885–899.
*       Starbuck, W. H., (1992), “Learning by knowledge intensive firms”, Journal of Management Studies, 29 (6), pp. 713-740.