ارزیابی استراتژی معاملات زوجی با رویکرد فاصله‏ای در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول)

چکیده

معاملات الگوریتمی در سالهای اخیر، یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های صنعت مالی بوده است. این نوع معاملات شامل استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر برنامه‌های کامپیوتری جهت تصمیم‌گیری برای ارسال سفارشات هستند. استراتژی معاملات زوجی یکی از مشهورترین و در عین حال قابل فهم‏ترین روش‌های معاملات الگوریتمی است. به منظور پیاده‏سازی استراتژی معاملات زوجی می‏توان از چندین رویکرد مختلف و یا ترکیبی از این رویکردها  بهره برد. یکی از این رویکرد‌ها، رویکرد فاصله‏ای است. در این پژوهش، به منظور به کارگیری این استراتژی، زوج سهم‌ها از صنعت استخراج کانه های فلزی و داده‌های قیمت در بازه‏ی زمانی مربوط به سال 1395 انتخاب شده‎اند. سپس با اعمال استراتژی زوجی و پس‌آزمایی آن، عملکرد استراتژی معاملات زوجی با استراتژی خرید و نگهداری مقایسه شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که با فرض وجود سیستم فروش استقراضی و در محدوده آستانه مطلوب، بازدهی معاملات زوجی از استراتژی خرید و نگهداری بیشتر خواهد بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Pairs Trading Strategy Using Distance Approach at Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Masood Tadi 1
  • Majid Abkar 2
  • Vahid Motaharinia 1
1 MSc of financial engineering, University of Tehran
2 MSc of financial management, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Algorithmic trading has become one of the main strategies in financial industry. This kind of trading involves trading strategies based on computer programs to decide whether to send their orders. Pairs trading strategy is one of the most popular and however, most understandable strategies in algorithmic trading. To implement a pairs trading strategy we can utilize several approaches or a combination of them. In this paper the distance approach has been considered. In this approach the two stocks that have least square distance between their normalized prices are being chosen for pairs trading. In this study, in order to implement this strategy, shares pair of metallic ores mining industry and price data in the year of 1395 have been selected. The strategies and the test, performance test trading strategies buy and hold strategy compared. In this paper all of stocks are selected from mining of metal ore industry during the first 9 months of the 1392 SH. Finally, the performance of pairs trading strategy is compared with buy and hold strategy and after that the favorable range of threshold and optimum threshold size is calculated.
  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Algorithmic trading
  • Pairs trading strategy
  • Distance approach
  • Arbitrage opportunity
  • Buy and Hold Strategy
  • Stock Selection
*      پاکیزه کامران؛ اخوان چایجان، کوثر و صالحی، پیام(1391) کاربرد استراتژی معاملات جفتی در بازار قراردادهای آتی سکه طلای بهار آزادی، نهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
*      رحمانی علی، سرهنگی حجت، (1390)، تحلیل عوامل مؤثر بر استراتژی‏های معاملاتی مبتنی بر بازده سهام، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره نهم.
*      عسگری محسن، ابو زهرا، (1391)، بررسی اثربخشی استراتژی معاملات جفتی بر روی قراردادهای آتی سکه با ترکیب رویکردهای تصادفی و هم‏انباشتگی، سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، دانشگاه سمنان.
*      فلاحپور سعید، حکیمیان حسن، (1396)، بررسی عملکرد سیستم معاملات زوجی در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد هم‌انباشتگی و بررسی نسبت سورتینو، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره سی‌ام.
*      Alexander, C., & Dimitriu, A. (2002). The cointegration alpha: Enhanced index tracking and long-short equity market neutral strategies. ISMA Discussion papers in Finance, 8.
*      Anderson, K., & Brooks, C. (2006). Decomposing the price-earnings ratio. Journal of Asset Management, 6(6), 456-469.
*      Andrade, S., Di Pietro, V., & Seasholes, M. (2005). Understanding the profitability of pairs trading. Unpublished working paper, UC Berkeley, Northwestern University.
*      Balsara, N., & Zheng, L. (2006). Profiting from past winners and losers. Journal of Asset Management, 6(5), 329-344.
*      Bowen, David A., and Mark C. Hutchinson. "Pairs Trading in the UK Equity Market Risk and Return." Available at SSRN 2350113 (2013).
*      Brooks, C., Katsaris, A., & Persand, G. (2005). Timing is everything: A comparison and evaluation of market timing strategies. Available at SSRN 834485.
*      Do, B., & Faff, R. (2008). Does naïve pairs trading still work. Working Paper.
*      Dueker, M., & Neely, C. J. (2007). Can Markov switching models predict excess foreign exchange returns?. Journal of Banking & Finance, 31(2), 279-296.
*      Eftekhari, B. (1997). Markov Regime Switching Model as a Trading Tool (No. 97-af34). Faculty of Economics, University of Cambridge.
*      Engelberg, J., Gao, P., & Jagannathan, R. (2009, November). An anatomy of pairs trading: the role of idiosyncratic news, common information and liquidity. In Third Singapore International Conference on Finance.
*      Fernández-Rodríguez, F., Sosvilla-Rivero, S., & Andrada-Félix, J. (2004). Nearest-neighbour predictions in foreign exchange markets (pp. 297-325). Springer Berlin Heidelberg.
*      Galenko, A., Popova, E., & Popova, I. (2007). Trading in the Presence of Cointegration. Available at SSRN 1023791.
*      Gatev, E., Goetzmann, W. N., & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs trading: Performance of a relative-value arbitrage rule. Review of Financial Studies, 19(3), 797-827.
*      Huck, N. (2009). Pairs selection and outranking: An application to the S&P 100 index. European Journal of Operational Research, 196(2), 819-825.
*      Huck, N. (2010). Pairs trading and outranking: The multi-step-ahead forecasting case. European Journal of Operational Research, 207(3), 1702-1716.
*      Nath, P. (2003). High frequency pairs trading with us treasury securities: Risks and rewards for hedge funds. Available at SSRN 565441.
*      Papadakis, G., & Wysocki, P. (2007). Pairs trading and accounting information. Boston University and MIT Working Paper.
*      Park, Cheol-Ho and Irwin, Scott H., The Profitability of Technical Analysis: A Review (October 2004). AgMAS Project Research Report No. 2004-04.
*      Perlin, Marcelo Scherer. "Evaluation of pairs-trading strategy at the Brazilian financial market." Journal of Derivatives & Hedge Funds 15.2 (2009): 122-136.
*      Ramezanifar, E., Mohammadi, S., Rad, H., & Beyty, S. (2015). Pairs Trading Using Fractional Cointegration Approach and Its Comparison with Cointegration Approach. Available at SSRN 2614240
*      Schmidt, Arlen David. Pairs trading: a cointegration approach. Diss. University of Sydney, 2008.
*      Siganos, A., & Chelley-Steeley, P. (2006). Momentum profits following bull and bear markets. Journal of Asset Management, 6(5), 381-388.
*      Vidyamurthy, G. (2004). Pairs Trading: quantitative methods and analysis (Vol. 217). John Wiley & Sons