برآورد قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از روش مدل مالی رفتاری و مقایسه نتایج با روش های نسبت قیمت سهام به سود و زنجیره مارکف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه تبریز دانشکده ریاضی

چکیده

در این طرح به بررسی قیمت سهام با استفاده از روش های مالی رفتاری برای بررسی قیمت سهام  50 شرکت از سازمان بورس اوراق بهادار طی سالهای1392- 1381 می‌پردازیم. همچنین می‌خواهیم نتایج روش مذکور را با نتایج روشهای نسبت قیمت سهام به سود و زنجیره مارکف مقایسه کنیم.
پژوهشهای مبتنی بر مالی رفتاری نشانگر ورود استثناهای فراوانی در بازارهای مالی می‌باشد و نتایج حاصل ازآنها مشخص می‌سازد که پدیده‌های روانشناختی نقش مهمی در تعیین رفتار در بازارهای مالی دارند. در مطالعات تأیید شده است که واکنش رفتاری سرمایه‌گذاران می تواند به عنوان مؤلفه مهمی در فرایند قیمت‌گذاری بازار به حساب آید. یکی از تحقیقات جامعی که هر دو حالت بیش واکنشی و کم واکنشی را به شکل مدل ارائه کرده است، مدل باربریز و همکارانش است. در این مدل سرمایه‌گذاران با استفاده از شاخص روند تاریخی و بازگشت به متوسط، احتمال بازگشت به متوسط و روند قیمت‌ها را تخمین زده و بر آن اساس به قیمت‌گذاری سهم می پردازند که به نسبت مدل عقلایی متفاوت است.
همچنین روش زنجیره مارکف برای تحلیل قیمت‌گذاری سهام بکار گرفته می‌شود. در این راستا مدل بررسی سود سهام با استفاده از زنجیره مارکف انجام می‌شود تا ارزش ذاتی سهام شرکت مزبور بدست آید. روند بررسی قیمت سهام به حل یک سیستم خطی برمی‌گردد.
بعلاوه در روش تحلیلی نسبت قیمت سهام به سود(P/E) ،  ضریب قیمت به سود از روش های متداول در ارزشیابی سهام توسط تحلیل‌گران به حساب می آید.  با استفاده از اطلاعات شرکت های مختلف نتایج نشان داد نسبت P/E  از ثبات بیشتری برخوردار بوده است. این نسبت در چارچوب مدل سود از تجزیه و تحلیل بنیادی کاربرد دارد..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Stock Prices in the Stock Market Using the Behavioral Financial Modeling Method and Comparing Results by Earning Per Share and Markov Chains

نویسنده [English]

  • Davoud Ahmadian
Assistant Professor, Faculty of Mathematical Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

In this project, we study stock prices using behavioral financial methods to check stock prices of 50 companies from the Stock Exchange Organization during the years 2002-2013. We also want to compare the results of this method with the results of the methods of the stock price ratio to the Markov chain.
Behavioral financial-based research suggests that there are many exceptions to financial markets, and the results indicate that psychological phenomena play an important role in determining behavior in financial markets. It has been confirmed in studies that behavioral responses of investors can be considered as an important component in the market pricing process. A robust research that presents both reactive and non-reactive modes in the form of a model is Barbierz et al. In this model, investors estimate the possibility of returning to the average and the trend of prices using historical trend index and return to average, and based on that basis, they contribute to pricing, which is different from that of rational model.
Markov chain is also used for stock price analysis. In this regard, the stock dividend model is used to determine the inherent value of the stock in the Markov chain. The stock price review process converts to a linear system.
In addition, in the analytical method, the share price to profit (earning) ratio (P / E), is considered by analysts as a common practice in valuing stocks. The results showed that the P / E ratio was more stable with the help of different companies’ data. This ratio is used in the framework of the profit model from basic analysis.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavior Finance- PE ratio- Markov Chain Method- Asset Pricing-Exchnage Security
*       اسلامی بیدگلی غلامرضا ,عبده تبریزی حسین , محمدی شاپور , شمس شهاب الدین   (1388) ,بررسی زمان مقیاس مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای از طریق تبدیل موجک، بررسیهای حسابداری و حسابرسی 52-35.
*       رهنمای رودپشتی، فریدون و زندیه، وحید، ( 1391 )، مالی رفتاری و مالی عصبی (پارادایم نوین مالی) از تئوری تا عمل، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.
*       سعیدی، علی و فرهانیان، سیدمحمدجواد،( 1390 ) مبانی اقتصاد و مالی رفتاری، انتشارات شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، تهران.
*       هیبتی، فرشاد ونیکومرام، هاشم وموسوی، سیدرضا،( 1390 )،تئوری مالی، انتشارات پژوهشکده  اموراقتصادی،
*       شهناز  مشایخ، حبیبه خمیسی،  زهرا فرشی، بررسی قابلیت پیش بینی نسبت PEG در مقایسه با نسبت  P/E برای تعیین قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشهای تجربی حسابداری، سال دوم، شماره هفتم، 1392.
*       حمیدرضا وکیلی فرد، علی سعیدی،  اکبر افتخاری علی آبادی، بررسی و تحلیل واکنشهای رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران،  فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، سال سوم، شماره نهم، بهار 1393.
*       مقصود امیری، مهدی بیگلری کامی، پیشبینی رفتار سهام با استفاده از مدل زنجیره مارکوف، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره بیستم،  پاییز 1393.
*       N. Barberis, A. Shleifer, R. Vishny, A model of investor sentiment, J. of Financial Economics 49 (1998) pp 307-343.
*       Barberis,Nicholas,Thaler,Richard,(2003)“ASurvey of Behavioral Finance”, Handbook of the Economics of Finance, Elsevier Science B.V.
*       Cheng Fan-fah&AnnuarNasir,(2008) " The effect of financial risks on the earning response in Australia bank stocks", J. of Money, Investment and Banking , Issue 6 , pp.17-27.
10.  Hassan, M. R. and B. Nath (2005). Stock market forecasting using hidden Markov model: a new approach. Intelligent Systems Design and Applications, 2005.ISDA'05. Proceedings. 5th International Conference on, IEEE.
 
*       Landauskas, M. and E. Valakevičius (2011). "Modelling of stock prices by  Markov chain Monte Carlo method." Intelektinė ekonomika (5 (2): pp 244-256.
*       Chahine, S. and Choudhry, T. (2004). "Price-to-earnings growth ratio and value vs. growth based strategy: Some European evidence". working Paper, Audencia-Nantes School of Management, School of Management of Bradford.
*       Easton, Peter, D. (2003). "P/E Ratios, Peg ratios, and estimating the implied expected rate of return on equity capital". The Accounting Review, Sarasota, 79, pp 23-73.
*       R. Gottwald, The use of the P/E ratio to stock valuation, GRANT J, (2012).