آزمون مدل تاثیرگذاری روش های تامین مالی داخلی و خارجی بر بازده کل واقعی سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، واحد قاینات، دانشگاه آزاد اسلامی، قاینات، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

3 کارشناس ارشد حسابرسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

هدف اصلی از این تحقیق، بررسی تاثیر روشهای تامین مالی بر نرخ بازدهی کل واقعی شرکت های پذیرفته شده منتخب گروه صنعت شیمیایی و نفتی، کک و سوخت هسته ای (39 شرکت نمونه از 43 شرکت این گروه) طی دوره زمانی 94-1390 در بازار بورس و اوراق بهادار تهران با رویکرد اقتصادسنجی داده های تابلویی می باشد. لذا ابتدا ضمن بیان کلیات تحقیق و مبانی نظری مرتبط با تامین مالی و روشهای داخلی و خارجی آن به بررسی پیشینه تحقیق (مطالعات داخلی و خارجی) پرداختیم. در گام بعدی تصریح و برآورد مدل تحقیق بر اساس آزمونهای تشخیصی مربوطه به روش اثرات ثابت انجام گرفت که نتایجه آن بیانگر تایید رابطه مثبت و معنادار تمام متغیرهای مستقل و کنترلی تحقیق (هزینه سرمایه، سود انباشته، اهرم مالی، ظرفیت سوداوری و اندازه شرکت) بر متغیر وابسته (نرخ بازده کل واقعی سهام) شرکت های تحت بررسی بدست آمد بطوریکه تمام فرضیه های تحقیق را می توان پذیرفت. در پایان نیز پیشنهاداتی مبتنی بر نتایج تحقیق در کنار پیشنهاداتی برای مطالعات آتی ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Test the effectiveness of internal and external methods of financing on the real total returns of stock

نویسندگان [English]

  • Akbar Bagheri 1
  • Ali Ramezani 2
  • Abbas Poursaeed 3
1 Department of Management, Qaenat Branch, Islamic Azad University, Qaenat, Iran Parsabagheri20@yahoo.com
2 M.A Student of Financial Management, Islamic Azad University of Roudehen Branch, Roudehen, Iran
3 MA Audit, Islamic Azad University of Sabzevar Branch, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to measuring the the effect of financing approaches on the total real rate of return of the Companies listed in Tehran stock exchange of listed companies in Tehran stock exchange. In this regard, we have tried to test some variables such as, cost of capital, Retained Earning, leverage, Profitability, firm’s Size to measure their impact on total real rate of return. In this study, at the first step there are 43 companies were studied in the field of producing companies and then there 39 companies were examined in the field of petrochemicals in the period from 1390 to 1394. At the next step, data is extracted from the financial statements of companies and then is analyzed by Eviews software and using panel data approach. The results show that research’s variables (incloading: cost of capital, Retained Earning, leverage, Profitability, firm’s Size) have positsve impact firm’s total real rate of return. It can be concluded that the relationship between financing approaches and independent variables. Finally, some recommendations are presented to inform shareholders and investors in this fims on how to use financing approaches.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financing Approaches
  • Rate of Return Stock
  • Capital Market of Iran
*       جعفری صمیمی، احمد؛ یحیی زاده فر، محمود و عبادی دولت آبادی، میرکریم(1383). اثر منابع خارجی تامین مالی (انتشارسهام و وام بلند مدت) را برقیمت و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس، دانشور رفتار، شماره 11، صص 39-45.
*       خانی،عبداله؛ افشاری،حمیده وحسینی،میرهادی(1392).آزمون تصمیمات تامین مالی، زمانبندی بازار و سرمایه گذاری واقعی در بورس اوراق بهادار تهران"، مدیریت دارایی و تامین مالی،صص 109-122.
*       رضایی، فرزین و کاظم تبریزی، فرناز(1393).بررسی تأثیر روش‌های تأمین مالی خارجی بر بازده آتی شرکت‌ها با تأکید بر اقلام تعهدی سرمایه درگردش،فصلنامه پژوهش حسابداری، جلد 3، شماره 1، صص 72-87..
*       زمانی عموقین،رامین و افشار، مصطفی(1392).آزمون تجربی رابطه الگوهای تامین مالی برشاخصهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار"،اولین کنفرانس حسابداری مدیریت.
*       طالب‏نیا، ق.، و سپهری، پ.(1385).بررسی مقایس‏های ارتباط بین نسبت بدهی با بازده دارایی‌ها در صنایع مختلف، تحقیقات مالی، ش22.
*       فدایی واحد،میثم و مایلی،محمدرضا(1393). اولویت بندی عوامل مؤثر بر تأمین مالی در ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی، سال دوم، ش6،صص 160-141.
*       کردستانی، غلامرضا و نجفی عمران، مظاهر(1389).بررسی تاثیر روش های مختلف تامین مالی و نحوه مصرف عواید حاصل از این روش ها بر بازده آتی سهام، پیشرفت های حسابداری، دوره 2، شماره 2، صص 75-108.
*       کیمیاگری، علیمحمد، عینعلی،(1387).ارایه الگوی جامع ساختار سرمایه دربورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، شماره 25 ،صص 91-108.
*       لک، جمشید،(1385).بررسی ارتباط بین هزینه تأمین مالی (سرمایه) و نرخ بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،مجله بورس، شماره 57، صص 20-27.
*       مجتهدزاده ،ویدا؛ سلیمانی، غلامرضا و علوی طبری،سیدحسین(1388).رابطه کیفیت سود و سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادر تهران.
*       محمدی, ابراهیم؛ رویا دارابی و مهدی رحیمی(1392).بررسی عوامل سیاستی تاثیرگذار بر انتخاب روش های تامین مالی، ششمین کنفرانس توسعه نظام مالی در ایران، تهران، گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات دانشگاه صنعتی شریف.
*       مرادزاده فرد، مهدی و فرامرز، جواد(1388).بررسی تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، دوره 1،شماره 2، صص 117-144.
*       نوروزی دولت آباد، حسین ؛ بابک گواهی و حبیب لطافتی بریس(۱۳۹۳).بررسی اثرگذاری روشهای مختلف تامین مالی بر ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی، کشور لهستان.
*       هاشمی، عباس و خلاقی ،حسنعلی(1389).تاثیر اهرم مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوری بر ارزش آتی شرکت"،فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی سال دوم،ش 6،صص38-49.
*       Bradshaw, M, Richardson, S, & Sloan, R. (2013). The relation between corporate financing activities, analysts’ forecasts and stock returns. Journal of accounting and economics. Forthcoming
*       Cao, M. (2011). Stock price behavior around external financing. Available at www.ssrn.com
*       Chen, W, Chung, H, Hsu, T, & Wu, S. (2010). External financing needs, corporate governance and firm value. An international review, vol18. No3, pp 234-249
*       Ghosh. S and Ghosh. A(2009). “ Do Leverage, Dividend Policy and Profitability influence the Future Value of Firm”. www. ssrn. com.
*       Hardouvelis, G, Papanastasopoulos, G, thomakos, D, & Wang, T. (2012). External financing, growth and stock returns. European financial management, vol18, pp 790-815
*       Huson, J. (2008). The impact of financing decision, dividend policy and corporate ownership on firm performance at presence or absence of growth opportunity. 21st Australian finance and banking conference.
*       Jensen, D, & Tsai, C. (2010). Monetary policy and stock returns: financing constraints and asymmetries in bull and bear markets. Available at www.ssrn.com
*       Karpavicius, S. (2014). The cost of capital and optimal financing policy in a dynamic setting. Journal of banking and finance, vol 48, pp 42-56