سنجش ارزش گذاری سرمایه فکری و رابطه آن با عملکرد در بازار سرمایه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی – مالی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی (نویسنده مسئول)

3 دانشجوی دکترای مالی دانشگاه تهران

4 کارشناسی مدیریت صنعتی – دانشگاه هرمزگان

چکیده

در این مطالعه دو مدل ارزش گذاری سرمایه فکری و رابطه آن با عملکرد دربازار سرمایه ایران مورد سنجش قرار گرفته است.نمونه آماری پژوهش شامل 128 شرکت در طی دوره زمانی 1389تا 1393است. روش آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها،رگرسیون چندگانه وضرایب همبستگی می باشد. برای سنجش سرمایه فکری در پژوهش حاضر نیز از دو روش استفاده شده است که یکی ازروش های مذکور توسط پالیک به نام (ارزش افزوده سرمایه فکری) مطرح شده که دارای سه جزء کارایی سرمایه فیزیکی، کارایی سرمایه انسانی وکارایی سرمایه ساختاری می باشد و روش پیشنهادی دیگر توسط انواری رستمی ملاک سنجش سرمایه فکری قرار گرفته که با چهار عملکرد (مالی ،اقتصادی،حسابداری؛تلفیقی) انجام شده همچنین اندازه شرکت، اهرم مالی و رشد به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده است. آنچه در نتیجه گیری کلی آزمون در رابطه با عملکرد بر اساس سنجه های مختلف شرکت وسرمایه فکری می توان عنوان کرد این است که عملکرد شرکت(عملکرد حسابداری،عملکرد مالی،عملکرد اقتصادی،عملکرد تلفیقی) رابطه معناداری با سرمایه فکری ندارند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessed valuation of intellectual capital and its relation to the performance of the capital market

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Zomorodian 1
  • Davood Ghoreshi 2
  • nafiseh aqamiri 3
  • Shabnam Zare 4
1 Faculty member,Islamic azad university , olom tahghighat branch
2 Phd student,financial-public management,Islamic azad university,Tehran central branch
3 Phd student , financial management, Tehran university
4 The expert of industrial management-hormozgan university
چکیده [English]

In this study, two models of intellectual capital and its relation to the market value of assets is measured. The statistical population included to participate in the period since 128 of 1,389th to 1393. The statistical methods used to analyze the data, multiple regression and correlation coefficients. For measuring intellectual capital in the study of the two methods is that one method mentioned by Palyk name (value added intellectual capital) proposed that the three components of effective physical capital, the efficiency of human capital efficiency and structural capital is the proposed approach to other Rostami lights criterion by which to measure intellectual capital by taking 4 performance (financial, economic, accounting, and Integration) is done, the firm size, leverage, and growth was considered as control variables. The overall conclusion regarding test performance on various measures of intellectual capital can be said is that the performance of the company (accounting practices, financial performance, economic performance, combined yield) were not significantly related to intellectual capital are the.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Capital
  • Financial Performance
  • the performance of integrated
*       انواری رستمی، ع. ا، و محمدرضا رستمی.(1382)، "ارزیابی مدل ها و روشهای سنجش و ارزش گذاری سرمایه فکری"، مجله بررسی های حسابداری وحسابرسی، شماره 34، ص75-52
*       قربانی، محمد جواد، شهائی، بهنام، موسوی، سجاد و انوری رستمی، علی اصغر (1389)" تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی در صنعت داروسازی ایران". چشم انداز مدیریت بازرگانی. شماره 10 ،صص 40-27.
*       رهنمای رودپشتی، ف و هدی همتی. (1388)، "سنجش ارتباط بین سرمایه فکری با متغیرهای نوین سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش آفرینی"، مجله مطالعات مالی، شماره 2، ص 134-111
*       گلدی صدقی، ا (1386)،"بررسی رابطه سرمایه فکری و بازده مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
*       نمازی، م و شهلا ابراهیمی(1388)، "بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی جاری وآینده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار"، مجله تحقیقات حسابداری، شماره 4،ص 25-4.
*       Brennan،  N.،  &  Connell،  B.  (2000).  Intellectual  capital:  current issues and policy implications. Journal of Intellectual Capital، 1(3)، 206-240.
*       Bontis , n (2003),” national intellectual capital index : The Benchmarking of Arab Countries” , United Nations Development Project. Ne York
*       Bontis , N, chue chong, k.w, Richardson, S , (2002)," Intellectual capital and Business performance in Malaysian Industries", Journal of Intellectual capital, vol.1, pp 85-100.
*       Brooking , A (1996) , “Intellectual capital , core assets for the Thired Milliennium Enterpricse”, london : international Thomson Business Press.
*       Chang,  S.  L.  (2007).  Valuing  intellectual  capital  and  firms’  performance:  Modifying value added intellectual coefficient in Taiwan IT industry (Ph. D. Dissertation). Ageno School of Business, University of Golden Gate, USA. 96p.
*       Chen,  J.,  Zhu,  Z.,  Xie,  H.  Y.  (2004),  "Measuring Intellectual  Capital:  A  New  Model  and  Empirical study", Journal of Intellectual Capital, 5,195-212.
*       Campbell, D., & Abdul-Rahmani, M. R. (2010). A longitudinal examination of intellectual capital reporting in Marks and Spencer, Annual Reports 1978-2008. Journal of British Accounting Review, 42(1), 56-70.
*       Guthrie,  J.,  Petty,  R.,  &  Ricceri,  F.  (206).  “The  voluntary  reporting of  intellectual  capital  Comparing evidence from Hong Kong and Australia”. Journal of Intellectual Capital , Vol. 7, No. 6,pp. 614-271.
*       King Hang Chan , ,2009,  "Impact Of Intellectual Capital On Organizational Performance",Emerald,Vol.16, No.1,2009,pp.4- 21 ,www.Eemeraldisight.Com /0969-6474.Htm,
*       Kamath, G. B. (2008). “Intellectual capital and corporate performance in Indian pharmaceutical industry”. Journal of Intellectual Capital.9(4).684-704.
*       Li, J., Pike, R., & Haniffa, R. (2008).”Intellectual Capital Disclosure and Corporate Governance Structure in UK firms” ,Accounting and Business Research, 38 (2), 137-159
*       Marr,  B.  )2005(.  Perspectives  on  intellectual  capital.  Elsevier  Inc  Publication.  pp. 28-69.
*       Tan,  H.  P.,  Plowman,  D.,  &  Hancock,  P.  (2007).  Intellectual  capital  and  financial returns of companies. The Graduate School of Management, University of Western Australia, Crawley, Australia. Journal of Intellectual Capital, 8(1), 76-95.  
*       Kamath, G. B. (2008). “Intellectual capital and corporate performance in Indian pharmaceutical industry”. Journal of Intellectual Capital.9(4).684-704.
*       Ting, I.W.K. & Ting, H.H. (2009). “Intellectual capital performance of financial institutions in Malaysia”. Journal of Intellectual Capital. Vol. 10 No. 4, 2009. pp. 588-599
*       Rudez, H. N., Tanja, M. (2007),"Intellectual capital in the hotel industry: A case study from Slovenia", Hospitality Management, 26, 188–199
*      Zou, X & Huan T-C. (2011). “A study of the intellectual capital’s impact on listed banks’ performance in China”. African Journal of Business Management.5(12), pp 5001-5009