ارائه مدل تاثیر ریسک غیرسیستماتیک بر سیاست های تأمین مالی کل شرکت‌‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، پردیس بین الملل کیش، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

2 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی از این تحقیق، ارائه مدل تاثیر ریسک غیرسیستماتیک بر سیاست های تأمین مالی کل شرکت ‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 93-1380 با رویکرد اقتصادسنجی داده های تابلویی می باشد. ابتدا ضمن بیان مبانی نظری مرتبط با ریسک غیرسیستماتیک و تامین مالی به بررسی پیشینه تحقیق پرداختیم. در گام بعدی تصریح و برآورد مدل تحقیق صورت پذیرفته که نتایج تخمین های مختلف با و بدون متغیرهای کنترلی بیانگر تایید روش اثرات ثابت برای مدل نهایی تحقیق بدون متغیر کنترلی مازاد/کسری مالی، و متغیر روند بود. تخمین مدل نهایی تحقیق نیز بیانگر رابطه مثبت و معنادار متغیرهای مستقل (ارزش بازاری به ارزش دفتری، بازده دوسالانه سهام، سودمندی و داراییهای مشهود و نیز تاثیر منفی و معنادار متغیر Z-Score بر اهرم مالی می باشد. بنابراین، هرشش فرضیه فرعی تحقیق و به تبع آن فرضیه اصلی تحقیق مورد تایید قرار گرفت. در پایان نیز پیشنهاداتی مبتنی بر نتایج تحقیق در کنار پیشنهاداتی برای مطالعات آتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model for Idiosyncratic Risk Effects on the Policies for Financing the Entire Manufacturing Companies Accepted in Tehran Stock Exchange.

نویسندگان [English]

  • Oveis Bagheri 1
  • Reza Tehrani 2
1 Ph.D. Student of Financial Management, Kish International Campus, University of Tehran (Corresponding Author)
2 Professor of Financial Management, University of Tehran
چکیده [English]

The main purpose of this research is to present a model of the effects of idiosyncratic risk on the financing policies of the entire manufacturing companies accepted in the Tehran Stock Exchange by econometric approach of panel data during 2001-2014. Initially, we discussed theoretical background of idiosyncratic risk and financing to investigate the background of the research. In the next step, the determination and estimation of the research model is done. The results of various estimates with and without control variables indicated confirmation of the fixed effect method for the final research model without the surplus / deficit control and trend variables. Estimation of the final model also shows a positive and significant relationship between independent variables (Market-to-book value, stock return, profitability and tangibility, as well as a negative and significant effect of the Z-Score variable on financial leverage. Therefore, each of the six sub-hypotheses of the research and consequently, the main hypothesis of the research was approved. Finally, suggestions based on the results of the research are presented along with suggestions for future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • idiosyncratic risk
  • financing policies
  • manufacturing companies
  • Tehran Stock Exchange
*       آزاد، محمد (1386). سود باقیمانده و روشهای ارزشیابی سهام، فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری شماره‌9
*       آقاجانی و همکاران (1392). تبیین روش‌های تأمین مالی طرح‌های کارآفرینانه، فصلنامه تخصصی رشد فناوری، سال نهم، شماره  36، صص 29-36
*    بنار و همکاران (1392). نحوه تأمین مالی خارجی پروژه های شهری و کارایی خدمات شهر، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، صص  131-155
*       جونز، چارلزپی، (1384). مدیریت سرمایه گذاری، ترجمه تهرانی، رضا و نوربخش، عسگر، انتشارات نگاه دانش، چاپ دوم.
*       رحیمیان، نظام الدین، (1380) تاملی در شیوه های تامین منابع مالی در واحد های اقتصادی، حسابدار 146، انتشارات انجمن حسابداران خبره ایران.
*       سلیمانی و فرشی (1391). بررسی تأثیر تأمین مالی از بانک‌ها و اهداف مالیاتی و رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ، دانش حسابداری، سال سوم، صص 57- 83 پ
*       مجتهدزاده، ویدا؛ سلیمانی، غلامرضا و علوی طبری، سیدحسین (1388). رابطه کیفیت سود و سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادر تهران
*       مزینی و همکاران  (1393). طراحی الگوی عملیاتی تأمین مالی بخش صادرات با استفاده از صکوک در اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) ، سال چهاردهم، شماره 2 ، صص 205-233
*       Angilella S, & Mazzù S, (2015), “The financing of innovative SMEs: A multicriteria credit rating model”, European Journal of Operational Research, Vol. 244, pp. 540–554
*       Bandyopadhyay S, et al, (2015), “Financing growth through foreign aid and private foreign loans: Nonlinearities and complementarities”, Journal of International Money and Finance, Vol. 56, pp. 75–96
*       Bradshaw, M, Richardson, S, & Sloan, R. (2013). The relation between corporate financing activities, analysts’ forecasts and stock returns. Journal of accounting and economics. Forthcoming
*       Hardouvelis, G, Papanastasopoulos, G, thomakos, D, & Wang, T. (2012). External financing, growth and stock returns. European financial management, vol. 18, pp 790-815
*       Karpavicius, S. (2014). The cost of capital and optimal financing policy in a dynamic setting. Journal of banking and finance, vol. 48, pp 42-56
*      Tumellano Sebehela, (2015), “Rationally financing an acquisition”, Journal of Economics and Business, Vol. 81, pp. 1–20