بررسی اثر شکاف قیمتی و گزینش نادرست به عنوان معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی بر سطح نگهداشت وجه نقد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آموزشی حسابداری، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (مسئول مکاتبات)

2 استادیار گروه آموزشی حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری گروه آموزشی حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در بازارهای ناکارا به راحتی نمی‌توان منابع داخلی و خارجی را جایگزین یکدیگر نمود، زیرا برای تأمین مالی خارج از شرکت باید هزینه اضافی پرداخت نمود و این هزینه به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی می‌باشد، به همین دلیل مدیران از طریق نگهداری وجه نقد تلاش می‌نمایند تا هزینه‌های تأمین مالی را کاهش دهند، لذا هدف از تحقیق حاضر تعیین اثر شکاف قیمتی و گزینش نادرست به عنوان معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این تحقیق اطلاعات مالی 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1389 تا 1394 بررسی شده است و برای انجام این تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره و با استفاده از داده‌های تابلویی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که هر دو معیار عدم تقارن اطلاعاتی یعنی شکاف قیمتی و گزینش نادرست، اثر مثبت و معناداری بر سطح نگهداشت وجه نقد دارد، بنابراین زمانی‌که عدم تقارن اطلاعاتی با هریک از معیارهای شکاف قیمتی و گزینش نادرست سنجیده شده است، افزایش می‌یابد، میزان نگهداشت وجه نقد توسط شرکت‌ها نیز افزایش می یابد و این نتایج منطبق با تئوری سلسله مراتبی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of price gap and inappropriate selection as information asymmetric measures on the level of cash holdings

نویسندگان [English]

  • Zohreh Hajiha 1
  • Seyede Mahboobeh Jafari 2
  • Rosam Ranjbar navi 3
1 Associate Professor, Department of Accounting, Easth Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
2 Assistant Professor, Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Ph.D Student, Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In inefficient markets,the internal and external sources can't be easily replaced with each other, because for external financing of the company additional chargesmust be paid and this cost is due to information asymmetry, that is why managers through maintaining cash trying to reduce financing costs, thus, this study aimed to determine the effect of price gap and inappropriate selection as information asymmetry criteria on cash holdings in companies listed in the Tehran Stock Exchange.In this study, financial data of 94 companies listed on Tehran Stock Exchange during the period 2010 to 2015 has been studied and for this study, multiple regression applying panel data has been used. The results show that both information asymmetry criteria including price gap and inappropriate selection have significant positive effect on cash holdings, so when the information asymmetry that has been assessed by any of the price gap and inappropriate selection criteria, cash holdings by companies also increased and these results are consistent with the theory of hierarchy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • price gap
  • inappropriate selection
  • information asymmetry
  • cash holdings
*       خادمی، مهناز. (1392). عدم تقارن اطلاعاتی و وجه نقد شرکت، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود.
*       خدامی پور، احمد؛ دلدار، مصطفی؛ و محمدرضاخانی، وحید. (1392). بررسی تأثیر هزینه‌های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی برکیفیت حسابرسی، دانش حسابرسی،  13(50)، 1-20
*       خدامی پور، احمد؛ و شمس الدین، سحر. (1395). بررسی تأثیر تورم و چرخه عملیاتی بر سطح نگهداشت وجه نقد، مدیریت دارایی و تأمین مالی، مقاله آماده انتشار.
*       راستگونژاد، هانیه؛ و لاری دشت بیاض، محمود. (1393). رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و حساسیت جریان نقدی- وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران، همایش بین المللی مدیریت، تهران، موسسه سفیران فرهنگی مبین.
*       رسائیان، امیر؛ اخلاقی، حسنعلی؛ و نوروزی، محمد. (1393). بررسی میزان حساسیت جریان‌های نقدی وجوه نقد در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، 6 (23)، 128-146
*       سربازی، صادق. (1394). بررسی ارتباط بین محافظه‌کاری و انحراف از وجه نقد بهینه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه سمنان.
*       فروغی، داریوش؛ و فرزادی، سعید. (1393). بررسی تأثیر تغییرات جریان‌های نقدی بر سطح نگهداشت وجه نقد با در نظر گرفتن محدودیت تأمین منابع مالی، فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، 2 (4)، 21-36
*       قائمی، محمدحسین؛ رحیم پور محمد؛ نوذری روح الله و روحی، بهزاد. (1389). اعلان سودهای فصلی و عدم تقارن اطلاعاتی، پیشرفت‌های حسابداری (علوم اجتماعی و انسانی شیراز)، 2 (2)، 31-50.
*       قائمی، محمدحسین؛ و وطن پرست، حسین. (1384). بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 41 (دوره 12)، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، صص 85-103.
*       قربانی، سعید؛ و عدیلی، مجتبی. (1391). نگهداشت وجه نقد، ارزش شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی، دانش حسابداری، 3 (8)، 131-149.
*       کاشانی پور، محمد؛ و نقی زاده، بیژن، (1388). بررسی اثر محدودیت‌های مالی بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، دوره اول، شماره دوم، 72-93.
*       نورافکن، هادی. (1391). رابطه بین عدم تقارن اطلاعات و سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش حسابداری مالی، 2 (2)، 85-106.
*       13.Akben-Selcuk E, Ayse Altiok-Yilmaz A, (2017), Determinants of Corporate Cash Holdings: Firm Level Evidence from Emerging Markets, Global Business Strategies in Crisis, Part of the series Contributions to Management Science pp 417-428.
*       14.Bao, A. and Kam, C. and Chan, B. and Weining Zhang, C. (2012). Asymmetric Cash Flow Sensitivity of Cash Holdings. Journal of Corporate Finance. 18: 690–700.
*       15.Cho, C. and Wu, V. (2014). “Role of auditor in agency conflict and corporate governance”. Chinese Management Studies, Vol. 8, Issue. 3,. 333-353.
*       16.Chung K H, Kim J, Kim Y S and Zhang H, (2015), Information Asymmetry and Corporate Cash Holdings, Journal of Business Finance & Accounting, 42(9, 10), 1341–1377.
*       17.Drobetz, W., M. C. Gruninger and S. Hirschvogl (2010), ‘Information Asymmetry and the Value of Cash’, Journal of Banking and Finance, Vol. 34, pp. 2168–84.
*       18.Hodgson, A.; Lhaopadchan, S.; and S. Treepongkaruna (2016). “Corporate Governance, Earning Quality and Information Asymmetry: Evidence from Insider Trading Around the Globe”. FIRN Research Paper, No. 2725778.
*       19.Huang C, Ma  X and  Lan Q, (2014), An Empirical Study on Listed Company’s Value of Cash Holdings: An Information Asymmetry Perspective, Discrete Dynamics in Nature and Society, 2014 (2014), 1-12.
*       20.Jensen, M. C. and Meckling, W. H. (1976). “Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure”. Journal of Financial Economics,Vol. 3, 305–360.
*       21.Lau, J., Block, Joern, H. (2012). Corporate Cash Holdings and their Implications on Firm Value in Family and Founder Firms. Corporate Ownership and Control, Forthcoming. 9 (4): 309-326.