بررسی پیامدهای اقتصادی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها (با تأکید بر کارایی سرمایه گذاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه کوثر بجنورد، ایران (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

با تحول سریع روابط اقتصادی و همچنین کم شدن نقش دولت‌ها در اقتصاد، شرکت ها برای اعتبار بیشتر و استحکام روابط اقتصادی و تجاری خود به جامعه و مسئولیت پذیری اجتماعی (CSR) توجه بیشتری نموده‌اند. در همین راستا پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر کارایی سرمایه گذاری شرکتهای بورسی ایرانی در بازه زمانی 1389سال­های تا 1393 پرداخته است. برای سنجش گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها از چک لیست برزگر (1392) استفاده شده است. نتایج برآورد مدل فرضیه‌های پژوهش با استفاده از تکنیک داده‌های ترکیبی نشان می‌دهد مسئولیت اجتماعی بالا، ناکارآمدی سرمایه گذاری را تا حدی کاهش و در نتیجه کارایی سرمایه‌گذاری را افزایش داده است. در واقع این یافته نشان می‌دهد که مسئولیت پذیری اجتماعی با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه‎گذاران و برطرف کردن مشکلات نمایندگی، به‎افزایش کارایی سرمایه‎گذاری منجر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate the Economic Consequences of the Social Responsibility of Firms (With Emphasis on Investment Efficiency)

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Shahsavari 1
  • Rasoul Salmani 2
1 Instructor, Department of Accounting, Kosar University of Bojnord, Iran (Corresponding Author)
2 Msc, Accounting, Faculty of Administration & Economic Science, University of Mazandaran, Iran,
چکیده [English]

With the rapid development of economic relations as well as reducing the state role in the economy, companies have more attention to society and social responsibility (CSR) for strengthening economic and trade relations. In this regard, the present study investigates the effect of corporate social responsibility on the investment efficiency for companies listed in stock over the period 2011 to 2015. To measure corporate social responsibility reporting is used Barzegar Chech list (1392). The results show high social responsibility has reduced inefficient investment and thus has increased the investment efficiency. In fact, these findings suggest that social responsibility by reducing the information asymmetry between management and investors and resolving agency problems, has led to increased investment efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • efficiency of investment
  • agency costs
  • Corporate social responsibility
  • quality of financial reporting
*       بادآوار نهندی، یونس، تقی زاده خانقاه، وحید (1392)، بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه‎گذاری، فصلنامه علمی-پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی، شماره (2)، صص 42-19.
*       بهارمقدم،مهدی؛صادقی،زین العابدین؛ صفرزاده،ساره.  (1392).بررسی رابطه مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر افشا مسؤلیت اجتماعی شرکت ها. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی،سال پنجم، شماره 20، صفحات 107 -90.
*       حساس یگانه، یحیی و برزگر قدرت اله. (1392). مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، سیر تکامل، مفاهیم و تعاریف. فصلنامه حسابدار رسمی، شماره 33.
*       خدائی وله­زاقرد، محمد، یحیایی، منیره (1389)، بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، مجله حسابداری مدیریت، شماره (5)، صص 15-1.
*       عرب صالحی مهدی، صادقی غزل و معین الدین محمود .(1392). بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش­های تجربی حسابداری، سال سوم، شماره 9، صفحه های 1-20.
*       فروغی، داریوش؛ میرشمس شهشهانی، مرتضی؛ پورحسین، سمیه. (1387). نگرش مدیران درباره ی افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی؛ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 52، 70-55.
*       کامیابی، یحیی؛ شهسواری، معصومه و سلمانی، رسول، (1395)، بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها بر عدم تقارن اطلاعاتی (شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 30، صص 145-126.
*       مدرس، احمد و حصار زاده، رضا، (1387)، کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال اول، شماره  2، صص 116-85.
*       A ttig, N., Boubakri, N., El Ghoul, S., Guedhami, O. (2015). International Diversification and Corporate Social Responsibility. Journal of Business Ethics (Forthcoming).
*       Benlemlih, M. (2014). Why do socially responsible firms pay more dividends? Second Geneva summit on sustainable finance.
*       Benlemlih, M., Bita,M., (2015).Corporate Social Responsibility and Investment Efficiency, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=2566891.
*       Bushman,R.M., Smith,A.J.(2001), Financial Accounting Information and corporate governance. Journal of Accounting Economics 31,237-333.
*       Cardebat, J and Sirven,N. 2010. What corporate social responsibility reporting adds to financial return? Journal of Economics and International finance. 2(2): 20-27.
*       Chen, R., El Ghoul, S., Guedhami, O., Wang, H. (2014), Do state and foreign ownership affect investment efficiency? Evidence from privatizations. Journal of Corporate Finance (Forthcoming)
*       Chih, H. L., Shen, C. H., Kang, F. C. (2008). Corporate social responsibility, investor protection, and earnings management: Some international evidence. Journal of Business Ethics 79, 179-198.
*       Cho, S. Y., Lee, C., Pfeiffer, R. J. Jr. (2013). Corporate social responsibility performance and information asymmetry. Journal of Accounting and Public Policy 32, 71-83.
*       Cohen, J., Holder-Webb, L., Nath, L., Wood, D., (2011). Retail investors’ perceptions of the decision usefulness of economic performance, governance, and corporate social responsibility disclosures. Behavioral Research in Accounting, 23 (1), 109–129
*       Cruise, S., (2011). Investors demand improved sustainability reporting <http://www.reuters.com/ article/2011/02/21/ investors sustainability idUSLDE71K0W120110221>.
*       Cui, J., Jo, H., Na, H. (2012). Does corporate social responsibility reduce information asymmetry? Working paper, Korea University, Korea.
*       Dhaliwal, D.S., Radhakrishnan, S., Tsang, A., Yang, Y.G. (2012). Nonfinancial disclosure and analyst forecast accuracy: International evidence on corporate social responsibility disclosure. The Accounting Review, 87(3), 723-759.
*       Godfrey, P.C., (2005). The relationship between corporate philanthropy and shareholder wealth: a risk management perspective. Academy of Management Review30(4), 777-798.
*       Garsia Lara, J. M., Garsia Osma, B. and Penalva, F. (2010). Accounting conservatism and firm investment efficiency.http://papers.ssrn.
*       Hillman, A. J., Keim, J. D. (2001). Shareholder value, stakeholder management, and social issues: What’s the bottom line? Strategic Management Journal, 22: 125-139.
*       Hubbard, R., G. (1998). Capital-Market imperfections and investment. Journal of Economic Literature 35, 193-225.
*       Jensen, M.C., Meckling, W.H. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics 3(4), 305-360.
*       Kirsten A. Cook , Andrea M. Romi, Daniela Sanchez, Juan Manuel   Sanchez.(2016).The Influence of Corporate Social Responsibility on  Investment Efficiency and Innovation.
*       Lei Gao. Joseph H. Zhang.(2015). Firms’ Earnings Smoothing, Corporate Social Responsibility, and Valuation. Journal of Corporate Finance. doi: 10. 1016/j.jcorpfin.2015.03.004.  
*       Leuz,CH. and Verrecchia,R.E.(2000), The economic Consequences of increased disclosure. Journal of Accounting Research 38, 91-124.
*       Modigliani, F., Miller, M. H. (1958). The cost of capital, corporation finance, and the theory of investment. American Economic Review 48, 261-297.
*       Myers, S. C. (1984). The capital structure puzzle. The journal of finance, 39(3), 574-592.
*       Myers, S., Majluf, N. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms  have information that investors do not have. Journal of Financial Economics 13, 187-221.
*       Starik, M. (1995). Should trees have managerial standing? Toward stakeholder status for non-human nature. Journal of business ethics, 14(3), 207-217
*       Setiawan, Evelyn and Gupita Janet Tjiang. (2012). Corporate Social Responsibility, Financial Performance, and Market Performance: Evidence from Indonesian Consumer Goods Industry, 6th Asian Business Research Conference. World Business Institute Australia. Read more: http://www.ukessays.com/ essays/finance/business-scandals-involving-high-profile-organisations-finance essay. php#ixzz2pakr0uTM
*       Stein, J. C. (2003). Agency, information and corporate investment.  Handbook of the Economics of Finance, 1, 111-165.
*       Tsoutsoura, Margarita. (2004) . Corporate social responsibility and financial performance.  University of California at Berkeley, financial project.
*       Verdi, R. (2006). Financial Reporting Quality and Investment Efficiency. Unpublished PhD Dissertation, Faculties of the University of Pennsylvania in Partial Fulfillment, OR Working paper.  http:// papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=930922. [Online] [30 October 2010.
*       Waddock, S. A., Graves, S.B. (1997). The corporate social performance financial performance  link. Strategic Management Journal, 18(4), 303-319
*       Yang, J., & Jiang, Y. (2008). Accounting information quality, free cash flow and overinvestment: A Chinese study. The Business Review, 11(1) , 159-166.
*      Ye, K., Zhang, R. (2011). Do lenders value corporate social responsibility? Evidence from China. Journal of Business Ethics 104, 197-206.