ارزیابی و تحلیل وابستگی فرین بین بازار سهام ایران و بازارهای سهام بین‏المللی با استفاده از نظریه ارزش فرین چند متغیره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

تخمین وابستگی فرین بین دارایی‏ها و بازارهای مالی، نقش اساسی در جنبه‏های مختلف مدل‏سازی ریسک مالی دارد. نظریه ارزش فرین بر مدل‏سازی رفتار دنباله‏های توزیع با استفاده از مقادیر فرین متمرکز است. هدف تحقیق حاضر، بررسی وابستگی مجانبی و تخمین درجه وابستگی دنباله‏های چپ و راست توزیع بازدهی بورس اوراق بهادار تهران (TSE) با پنج بازار سهام بین المللی (Nikkei 225، DFM، CAC All Shares ، DAX و S&P 500) است.
از طریق معیارهای ناپارمتریک مبتنی بر نظریه ارزش فرین چند متغیره، نوع و درجه وابستگی فرین شاخص‏های سهام مذکور با استفاده از سری‏های بازده‏ روزانه لگاریتمی طی دوره 2015-2006 مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای رفع همبستگی سریالی و ناهمسانی واریانس سری‏های بازده، از مدل‏های اتورگرسیو برداری (VAR) و گارچ چند متغیره (MGARCH) استفاده شد.
نتایج تحقیق نشان می‏دهد که بین بازده روزانه شاخص بورس اوراق بهادار تهران با شاخص‏های مذکور، وابستگی مجانبی وجود ندارد. با وجود این، شاخص بورس اوراق بهادار تهران بیشترین درجه وابستگی مجانبی مثبت را در بین بازارهای مذکور، با شاخص بورس دبی (DFM) در دنباله‏های چپ و راست دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Extreme Dependence between Tehran security exchange and international Stock Markets Using multivariate Extreme Value Theory (MEVT)

نویسندگان [English]

  • Shahram Babalooyan 1
  • Hashem Nikoomaram 2
  • Hamid Raza Vakilifard 3
  • Fraydoon Rahnamay Roodposhty 4
1 Ph.D. Candidate of Financial Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch
2 Prof., Financial Management Department, Islamic Azad University, Science and Research Branch
3 Associate Prof., Financial Management Department, Islamic Azad University, Science and Research Branch
4 Prof., Financial Management Department, Islamic Azad University, Science and Research Branch
چکیده [English]

Estimation of extreme dependence between assets and financial markets plays a vital role in various aspects of financial risk. Extreme value theory (EVT) focuses on modeling the tail behavior of distribution using extreme values. The purpose of this paper is to investigate asymptotic dependence and estimate the degree of tail dependence of the TSE daily returns with five other international markets (DFM, S&P-500, Nikkei-225, DAX and CAC All Shares) for right and left tails of the return distribution.
The degree and type of extreme dependence of these stock markets is investigated by nonparametric measures based on multivariate EVT (MEVT) for the period from 2006 to 2015. We used a vector autoregressive (VAR) and MGARCH to filter out any serial correlation and heteroskedasticity between any two return series.
 The results show that Tehran security exchange (TSE) is asymptotically independent from other stock markets. Furthermore, the highest degree of positive dependence is shown between TSE and DFM in both tails.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • MEVT
  • Extreme dependence
  • POT
  • General Pareto Distribution
*       زمانی، شیوا، اسلامی بیدگلی، سعید و کاظمی، معین (1392). "محاسبه ارزش در معرض ریسک شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نظریه ارزش فرین". فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 21، بهار 92.
*       سجاد، رسول، هدایتی شهره و هدایتی، شراره  (1393). "برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از نطریه ارزش فرین در بورس اوراق بهادارد تهران". فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‏گذاری، شماره 9، بهار 1393.

*       Chen, Q., Giles, D. and Feng, H. (2012). "The Extreme-Value Dependence between the Chinese and Other International Stock Markets. Applied". Financial Economics Volume 22, Issue 14.

*       Chen, Q. and X., Lv.)2015(."The Extreme-Value Dependence between the Crude Oil Price and Chinese Stock Markets". International Review of Economics and Finance, 39, 121-132.
*       Coles, S. G., Heffernan, J. and Tawn, J. A. (1999). "Dependence measures for extreme value analyses". Extremes 3, 5-38.
*       Embrechts, P., McNeil, A. and Strautman, D. (2002). "Correlation and dependency in risk management: properties and pitfalls. In Risk Management: Value at Risk and Beyond". Cambridge University Press.
*       Fernandez, V. (2003). "Extreme Value Theory: Value at Risk and Returns Dependence around the World", Centro de Economía Aplicada, Universidad de Chile.
*       Glegola, M. (2007). "Extreme value analysis of corrosion data", Master Thesis, Delft University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science, The Netherlands.
*       Gilli, M., & Këllezi, E. (2006). "An Application of Extreme Value Theory for Measuring Financial Risk". Computational Economics, 27(2), 207-228.
*       Liu, Y., (2008). " Measuring Financial Risk And Extremal Dependence Between Financial Markets In Taiwan ", ", Master Thesis, College of Social Science, Department of Economics.
*       Longin, F. M. (1996). "The Asymptotic Distribution of Extreme Stock Market Returns". J. Bus. 63, 383-408.
*       Poon, S., Rockinger, M. and Tawn, J. A. (2003). "Modeling extreme-value dependence in international stock markets", Statistica Sinica, 13, 929-53.

*       Schmuki, S. (2008). "Tail Dependence: Implementation, Analysis, and Study of the most recent concepts". Master's thesis, Swiss Federal Institute of Technology.

*       Singh, A. K, Allen, D. E., & Powell, R. J (2011). "Tail Evaluating Extremal Dependence in Stock Markets Using Extreme Value Theory". 19th International Congress on Modeling and Simulation, Perth, Australia, 12–16 December 2011, http://mssanz.org.au/modsim 2011.
*       Trzpiot G., Majewska J. (2011): "The power of tail independence tests in extreme value models". An application for stock exchange marketswww.statistics.gov.hk/wsc/CPS205-P8-S.pdf.

*       Trudel, D. (2008). "Tail Dependence of Hedge Funds". Master's thesis, Swiss Federal Institute of Technology.

*       Ünal, G. and   D.  Korman. 2012. "Analysis of Extreme Dependence between Istanbul Stock Exchange and Oil Returns". The International Journal of Business and Finance Research, v. 6 (4), 113-124.