بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام و همزمانی قیمت سهام با استفاده از سیستم معادلات همزمان در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 استادیار حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

نقدشوندگی سهام به دلیل نقش و آثار متعدد آن در بازار سرمایه حائز اهمیت بسیاری است و نقش مهمی در کیفیت بازار سهام ایفا می‌نماید. از طرفی همزمانی قیمت سهام منعکس‌کننده میزان اطلاعات بازار نسبت به اطلاعات خاص در قیمت سهام شرکت‌ها است. برخی از پژوهش­ها به بررسی تأثیر نقدشوندگی سهام بر همزمانی قیمت سهام پرداخته‌اند و برخی دیگر تأثیر همزمانی قیمت سهام بر نقدشوندگی سهام را مورد آزمون قرار داده‌اند. لذا پژوهش حاضر به بررسی رابطه دوطرفه بین نقدشوندگی سهام و همزمانی قیمت سهام در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1394 پرداخته است. در این پژوهش با استفاده از روش حذفی سیستماتیک تعداد 66 شرکت به‌عنوان نمونه انتخاب و برای اندازه­گیری همزمانی قیمت سهام از مدل ارائه‌ شده توسط پیوتروسکی و رولستون (2004) استفاده ‌شده است. سپس سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش رگرسیون دومرحله‌ای برآورد گردید. نتایج برآورد حاکی از وجود رابطه دوطرفه بین حجم معاملات سهام، گردش سهام، نسبت عدم نقدشوندگی سهام (آمیهود) و نسبت نقدشوندگی آمیوست به‌ عنوان معیارهای سنجش نقدشوندگی سهام و همزمانی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation of relationship between stock liquidity and Stock price synchronicity using the simultaneous equations system in the accepted companies in the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ahmad Fallahzadeh Abarghooie 1
  • Akram Taftiyan 2
  • Forough Heyrani 3
1 Ph.D. student,Yazd Islamic Azad university, accounting group, yazd, iran
2 assistant professor, Yazd Islamic Azad university, accounting group, yazd, iran (Corresponding author)
3 assistant professor,Yazd Islamic Azad university, accounting group, yazd, iran.
چکیده [English]

The stock market liquidity is very important due to its various roles and effects in the capital market and plays an important role in the stock market quality. On the other hand, the Stock price synchronicity reflects the amount of market information relative to specific information in the stock price of the companies. some studies have examined the effect of stock market liquidity on Stock price synchronicity and other studies that test the effect of the Stock price synchronicity on stock market liquidity. Therefore, the present study examines the relationship between stock market liquidity and Stock price synchronicity in listed companies in the Tehran Stock Exchange during the period from 2008 to 2015. In this study, 66 companies were selected as samples Using a systematic Omissive method and for the simulation of Stock price synchronicity, the model presented by Piotroski and Roulstone (2004) has been used. Then simultaneous equations system was estimated using a two-step regression method. The results of the estimation indicate the existence of a two-way relationship between the Trading volume, stock turnover, the stock market illiquidity ratio (Amihud), and the Amivest liquidity ratio as the criteria for assessing stock market liquidity and Stock price synchronicity in Tehran Stock Exchange.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • stock market liquidity
  • Stock Price Synchronicity
  • Simultaneous Equations System
*       احمد پور، احمد. پیکرنگار، صدیقه. (1390). ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان، اولین همایش منطقه‌ای پژوهش‌ها و راهکارهای نوین در حسابداری و مدیریت، تنکابن
*       احمدی، محمد رمضان. احمدی انگالی، کامبیز و دریس، عبدالعزیز. (1391). «بررسی تأثیر میزان افشاء اطلاعات مالی (اجباری)، بر هزینه سرمایه با استفاده از مدل CAPM». فصلنامه حسابداری مالی، شماره 13، صص 66-85
*       افلاطونی، عباس. امیربختیاروند، امین. (1395). «تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشاء بر هزینه سرمایه: رویکرد متغیرهای ابزاری». فصلنامه حسابداری مالی، شماره 31، صص 30-50
*       انصاری، عبدالمهدی؛ خورشیدی، علیرضا و شیرزاد، علی. «بررسی تاثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و واقعی سود بر نقدشوندگی سهام و ارزش شرکت». دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، شماره 11، ص 41-54
*       پرویزی، دیبا. (۱۳۹۴). «بررسی رابطه بین همزمانی قیمت سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی، ساری
*       تفتیان، اکرم. ایزدی نیا، ناصر. دستگیر، محسن. امیری، هادی. (1395). «اثر تدوین استاندارد و مقررات گذاری بر سطح افشاء و عملکرد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات همزمان»، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، شماره 17، ص 2543-
*       دولو، مریم. امامی، علی. (1394). بررسی رابطه بین همزمانی قیمت سهام و نقدشوندگی، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 29، ص 3-22
*       رضایی، فرزین. شیخی، سولماز. (1393). «رابطه سرمایه‌گذاران نهادی (بلندمدت و کوتاه‌مدت) با همزمانی قیمت سهام شرکت‌ها». دومین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران
*       فروغی، داریوش. فرجامی، ملیحه. (1394). «تأثیر همزمانی قیمت و نوسان‌های بازده سهام بر نقدشوندگی سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، شماره 4، ص 85-98
*       کردستانی، صداقت. داداشی، ایمان و یحیی زاده فر، محمود. (1396)، «بررسی رابطه بین مدیریت سود همزمانی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران»، پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، شیراز، موسسه آموزشی مدیران خبره نارون.
*       کردلر ابراهیمی، علی. قلندری جوانی، موسی. (1395). «تأثیر تخصص حسابرس بر کیفیت سود و همزمانی قیمت سهام». بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 2، ص 137-154
*       کوشان، احد. فرشاد، ابوالفضل. کمانی نژاد، مریم. (1393). بررسی رابطه بین سطح افشای اختیاری و همزمانی قیمت سهام با تأکید بر نقش حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. سومین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد مدیریت و حسابداری، آذربایجان شرقی
*       مهرانی، ساسان؛ رساییان، امیر. (1388). «بررسی رابطه بین معیارهای نقدشوندگی سهام و بازده سالانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران». مجله حسابداری دانشگاه شیراز، شماره اول، صص 217-230
*       نوروزی ینگجه؛ شیرین. بادآور نهندی، یونس. (1394). «بررسی تأثیر فرصت‌های رشد، نسبت بدهی، سن شرکت و نسبت دارایی‌های ثابت مشهود بر سیاست مالی محافظه‌کارانه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». سومین اجلاس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز، سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی آذربایجان شرقی.
*       نظری، محسن؛ پارسایی، منا و نصیری، سپیده سادات. (1391). «رابطه­ی عدم تقارن اطلاعاتی با سیاسته­ای تقسیم سود در شرکت­ها». فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، شماره 2، صص 103-114
*       یعقوب نژاد، احمد؛ ذبیحی، علی. (1390). «بررسی رابطه بین کیفیت افشا و نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 10، صص 217-235.
*       Ahmad, A. (2013). Investor protection, firm fundamentals information, and stock price synchronicity: a thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Accounting at Massey University, Albany, New Zealand Doctoral dissertation, Massey University,3-4
*       Amihud, Y. Mendelson, H. (1986)," Asset Pricing and the Bid-Ask Spread", Journal of Financial Economics, 17, 223-249.
*       Badavar Nahandi, Y. & cheshmpanam, V. & Bahrami, T. (2014). Surveying of the Relationship between Corporate GovernanceMechanisms and Stock liquidity in Tehran Stock Exchange. Research Journal of Finance and Accounting,17, 39-48
*       Chan, K. & Hameed, A. (2006). Stock price synchronicity and analyst coverage in emerging markets. Journal of Financial Economics, 80(1), 115-147.
*       Chan, K. Hameed, A. & Kang, W. (2013). Stock price synchronicity and liquidity. Journal of Financial Markets, 16(3), 414-438.
*       Chelley-Steeley, P. Lambertides, N. & Savva, C. S. (2013). Illiquidity shocks and the comovement between stocks: new evidence using smooth transition. Journal of empirical finance, 23, 1-15.
*       Diamond, D. & Verrecchia R. (1991), "Disclosure, liquidity and the cost of equity capital", The journal of finance, 46 (4), 1325-1359
*       Dayanandan, A. & Donker, H. & Karahan, G. (2017), "Do voluntary disclosures of bad news improve liquidity?", North American Journal of Economics and Finance, 40 (2017) 16–29
*       Feng, X. Hu, N. & Johansson, A. C. (2016). Ownership, analyst coverage, and stock synchronicity in China. International Review of Financial Analysis, 45, 79-96.
*       Grewal, J, & Hauptmann, c & Serafeim, G. (2017)."Stock Price Synchronicity and Material Sustainability Information" .Harvard Business School Working Paper, No. 17-098, May 2017
*       Heflin, F. Shaw, K. W. & Wild, J. J. (2000). Disclosure quality and market liquidity, Journal of Accounting and Economics, 14, 1-28
*       Piotroski, J. D. & Roulstone, D. T. (2004). The influence of analysts, institutional investors, and insiders on the incorporation of market, industry, and firm-specific information into stock prices. The Accounting Review, 79(4), 1119-1151.
*       Samsam Zadeh, P. S. & Moghadam, A. (2016). The effect of systematic volatility and unsystematic on the stock liquidity using AMIVEST criterion. International Journal of Humanities and Cultural Studies, 10, 1161-1170.
*       Skaife, H. A. Gassen, J. & LaFond, R. (2006). Does stock price synchronicity represent firm-specific information? The international evidence, 19, 1- 54
*       Wang, J. & Yu, W. (2009). The information content of stock prices, reporting incentives and accounting standards: International evidence. SSRN eLibrary.
*       Zhang, H. & Wang, M, & Jiang, J. (2017), " Investor protection and stock crash risk", Pacific-Basin Finance Journal, (4), 1325-1359