کارایی بازار آتی سکه طلا در دو رژیم پر نوسان و کم نوسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

3 عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی کالیفورنیا

4 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

چکیده

ﯾﮑﯽ از مهم‌ترین ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در دهه‌های اﺧﯿﺮ مبحث کارایی بازار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎرا ﺑﯿـﺎن ﻣـﯽ‌ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد به‌طور ﮐﺎﻣﻞ و ﻓﻮری در ﻗﯿﻤﺖ داراﯾﯽ ﻣـﻨﻌﮑﺲ ﻣـﯽ‌ﺷـﻮد، به‌طوری‌که اﻣﮑـﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻧﺎﺷﯽ از پیش‌بینی ﻗﯿﻤﺖ‌ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد. مهم‌ترین ﻫـﺪف اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ، ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻧـﻮع ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺎراﯾﯽ در بازار آتی سکه قیمت در دو رژﯾﻢ پر نوسان و ﮐﻢ ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺎزدﻫﯽ اﺳﺖ. ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮای آزﻣﻮن ﮐﺎراﯾﯽ ﺿﻌﯿﻒ بازار قیمت آتی سکه از روش ﻣﺎرﮐﻮف ﺳﻮﺋﯿﭽﯿﻨﮓ خود رگرسیون برداری در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ 1387 ﺗـﺎ 1396 ش، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ابتدا ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ دو ﺑﺎزار ﻧﻘﺪ و آﺗﻲ ﺳﻜﻪ ﻃﻼ در اﻳﺮان، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻗـﺮارداد آﺗـﻲ ﻓﻌﺎل در ﺑﺎزار آﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ در ابتدا ارﺗﺒﺎط ﻗﻴﻤﺖ در دو ﺑـﺎزار ﻧﻘـﺪ و ﺑـﺎزار آﺗـﻲ ﻣـﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻳﻮﻫﺎﻧﺴﻮن، وﺟـﻮد ﻳـﻚ راﺑﻄـﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ‌ﻫﺎی ﺑﺎزار ﻧﻘﺪ و ﻗﻴﻤﺖ‌ﻫﺎی ﺑﺎزار آﺗﻲ ﺳﻜﻪ ﻃﻼ در اﻳﺮان ﺑﺎزار آﺗﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎزار ﻧﻘﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺷـﻮاﻫﺪی ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ اﻳﻨﻜـﻪ نتایج برآورد مدل FIGARCH و FARMA بیانگر این واقعیت است که سری در زمینه ریسک و میانگین سود داری حافظه بلندمدت است. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮآورد ﻣﺪل ﻣﺎرﮐﻮف ﺳﻮﺋﯿﭽﯿﻨﮓ ﮔﺎرچ (MS-E-GARCH) و مارکوف سویچینگ خود رگرسیون (MS-AR)، ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ‌دﻫـﺪ هم ریسک و هم میانگین سود بازار آتی سکه قابلیت پیش‌بینی را دارد و در نتیجه ﺑـﺎزار آتی سکه در ﻫﺮ دو رژﯾﻢ پر نوسان و کم نوسان از ﮐﺎراﯾﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ و می‌توان در اﯾـﻦ ﺑـﺎزار ﺑـﻪ ﺳﻮدﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficient market in gold future market in high and low volatility

نویسندگان [English]

  • Mohamad Esmail Fadaienejad 1
  • Ali Salehabadi 2
  • Gholamhosein Asadi 1
  • Mohamad Taghi Vaziri 3
  • Hasan taati kashani 4
1 Associate Professor shahid beheshti university
2 Associate Professor Imam Sadegh university
3 Associate Professor California State University
4 PHD student shahid beheshti university
چکیده [English]

One of the most important topics in financial markets in recent decades is the market efficiency. The efficient market hypothesis states that all available information is fully and immediately reflected in asset prices, therefore it is not possible to achieve systematic profits by price forecasting. The main purpose of this study is to evaluate the weak form of efficient market hypothesis for gold coin futures market in two settings of low volatility and high volatility of returns.
 In order to test the weak form market efficiency in prices of gold coin futures market, Markov-switching GARCH and Markov-switching autoregression methods have been applied to the period from 2008 to 2017. The results of the FIGARCH and FARMA models indicate the fact that the series have long term memories of risk and average returns. The results of the estimation for the Markov-switching GARCH model (MS-E-GARCH) and the Markov-switching autoregression (MS-AR) imply that both risk and average return of gold coin futures market is predictable, and as a result the gold coin futures market does not have the weak form of efficiency in both low and high volatility settings and systematic profits could be achieved in this mark
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • efficient market
  • future price
  • gold
*       فکاری سردهایی بهزاد, میرزا پور اکبر, صیامی علی, کجوری مصطفی؛ بررسی ارتباط قیمت بازار آتی و نقدی سکه طلای ایران؛ دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) : تابستان 1393، دوره  7، شماره  22، از صفحه 93 تا صفحه 107.
*       احمدی س، احمدلو م. 1390.پیش‌بینی قیمت قراردادهای آتی سکه طلا با استفاده از مدل ARIMA  در بورس کالای ایران. مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 9.
*       دلاوری م، رحمتی ز. 1389.بررسی تغییرپذیری نوسانات قیمت سکه طلا در ایران با استفاده از مدلهای ARCH ،دانش و توسعه، سال 17 ، شماره 30
*       سرفراز ل، افسر الف. 1384.بررسی عوامل مؤثر بر قیمت طلا و ارائه مدل پیش‌بینی بر مبنای شبکه‌های عصبی فازی. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره 16.
*       Krolzig, H. M. (1997). Markov-Switching vector Autoregressions. Modelling, statistical inference and applications to business cycle analysis. Springer, Berlin.
*       Krolzig,H-M. (2001). Classical and modern business cycle measurement: The European case.Working Paper.
*       Hamilton, J. D. (1989), “A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle”, Econometrica, Vol. 57(2), pp. 357-384.
*       Malkeil, B. G. (2003). The Efficient Market Hypothesis and Its Critics. Journal of Economic Perspectives, Vol. 17, No 1, pp. 59-82.
*       Dimson, E. and M. mussavian, (1998), "A Brief History of Market Efficiency", European Financial Management”, 4: 91–103.
*       Fama, E., (1970), "Efficient Capital Market: A Review of Theory and Empirical Work", Journal of Finance, 25: 383-417.
*       Boulter, T., (2007), “the Efficiency of Currency Markets: Studies of Volatility and Speed of Adjustment”, Queensland University of Technology
*       Jones, L. and Netter, M., (2008), “Efficient Capital Markets”, Available at http://www.econlib.org.
*       Tan, P.P., Galagedera, D. U. & Maharaj, E.A. (2012). A wavelet based investigation of long memory in stock returns. Physica A, 391, 2330–2341.
*       Skjeltorp, J.A., (2000), "Scaling in the Norwegian Stock Market", Physica A, 283: 486-528.
*       Adelegan, O. J. (2003). Capital Market Efficiency and Effects of Dividend  Announcement on Share Prices in Nigeria. African Development Review,15(2), 218-236
*       Pindyck. Robert. S (2001), “The Dynamics of Commodity Spot and Futures Markets: A Primer”, The Energy Journal, Vol.22, Issue.3, p.p.1-29.
*       Ates, Aysegul and Wang, George. H. K, (2007), “Price Dynamics in energy Spot and Futures markets: The Role of Inventory and Weather”, Financial Management Association Annual
*       Caporale, Guglielmo Maria, Ciferri, Davide and Giradi, Alessandro (2010), “Time-Varying Spot and Futures Oil Prices Dynamics”, Working Paper, Brunel University, Department of Economics and Finance.
*       Kaufmann, Robert. K (2011), “The Role of Market Fundamentals and Speculation in Recent Price Changes for Crude Oil”, Energy Policy, Vol.39, Issue.3, p.p. 105-115.
*       Lee. Chien-Chiang and Zeng Jhih-Hong (2011); “Revisiting the Relationship between Spot and Future Oil Prices: Evidence from Quantile Cointegrating Regression”, Energy Economics, Available online 23 February 2011
*       Wang. Yudong, Wei. Yu and Wu. Chongfeng (2011), “Detrended Fluctuation Analysis on Spot and Future Markets of West Texas Intermediate Crude Oil”, Physica A, Vol.390, Issue.5, p.p.864-875.