بررسی نقش فازهای شخصیتی مدیران در میزان ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری با توجه به نقش تعدیلی تیپ‌های شخصیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع، واحد علی‌آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران(نویسنده مسوول)

2 کارشناسی ارشد گروه مهندسی مالی، واحد علی‌آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

چکیده

یکی از موارد تأثیرگذار بر میزان ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سطح ریسک‌پذیری مدیران آن صندوق می‌باشد. اما میزان ریسک‌پذیری مدیر نیز متأثر از فازهای شخصیتی و تیپ شخصیت اوست. هدف این پژوهش بررسی نقش فازهای شخصیتی مدیران بر میزان ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل، کلیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک فعال در بورس اوراق بهادار تهران و مدیران آن می‌باشد، که با توجه به این جامعه، تعداد 98 صندوق و مدیر مربوطه به روش کوکران، به عنوان نمونه انتخاب شدند . ابزار گرد‌آوری اطلاعات به دو روش پرسشنامه چند وجهی مینه‌سوتا (MMPI-71) و همچنین جمع‌آوری داده‌های مربوط به بازدهی روزانه صندوق‌ها در سال 94می‌باشد.
نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین 5 فاز شخصیتی (افسردگی، مانیا، علائم سایکوتیک، پیکاستنی یا خستگی و ضعف روانی و پارانویا) با ریسک صندوق شامل  ارزش در معرض خطر و نیمه واریانس رابطه معناداری وجود دارد. همچنین مشخص شد که تیپ شخصیتی بر روابط فوق اثر تعدیل‌کنندگی دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between personality phases of mutual fund managers and fund risk measures: considering the moderating effect of personality types

نویسندگان [English]

  • Hosein Didehkhani 1
  • Amir reza Mehralizadeh 2
1 Assistant professor, department of industrial engineering, Aliabad Katoul Branch, Islamic azad University, Aliabad Katoul, Iran (corresponding author)
2 MSc, department of financial engineering, Aliabad Katoul Branch, Islamic azad University, Aliabad Katoul, Iran
چکیده [English]

Present research was accomplished to survey the relationship between Severity of personality phases of mutual fund managers and the risk measure of mutual funds. The research hypothesizes are that the intensity of individual phases of managers and their portfolio risk are related. And also the personality types (A & B) can have a moderating effect on the relationship. The sample size in this study consisted of 98 Person of investment fund managers. The methodology of this study was to evaluate the correlation between structural modeling with using the smart PLS software.
The results indicated that there are significant relations between 5 personality Phases (Depression, Hypomania, Psychopathic Deviate, Psychasthenia, Paranoia) and fund risk measures including Value at Risk & Semi Variance. Also it was shown that personality type of investment fund managers is moderating effect on these relations.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • portfolio risk
  • Value at risk
  • personality phases
  • personality types
*       سعیدی، احمد(1390)، "مبانی اقتصاد و مالی رفتاری"، انتشارات شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس.
*       بدری، احمد(1388)، "دانش مالی رفتاری و مدیرت دارایی"، انتشارات شرکت انتشارات کیهان.
*       سعیدی، علی (1393)، "مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک"، انتشارات مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
*       هال، جان، (1384)، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، مترجمان سجاد سیاح ، علی صالح آبادی ، گروه رایانه تدبیر پرداز ، تهران.
*       پروین،لارنس ای  (1371) روان شناسی شخصیت، ج 2، ترجمه محمد جعفر جوادی و همکاران چاپ اول، انتشارات رسا، تهران
*       رسول سعدی،آرین قلی پور، فتانه قلی پور(1389)، "بررسی اثرات شخصیت سرمایه گذاران و خطاهای ادراکی در سرمایه گذاری آن ها در بورس اوراق بهادار تهران"، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
*       به پروژه، احمد (1377) هر کسی با چه نوع شخصیتی کدام شغل را انتخاب می‌کند؟ جلد سوم ، انتشارات اولیاء، تهران
*       راس، الن ا (1378)، روان شناسی شخصیت، ترجمه سیاوش جمالفر، جلد دوم، نشر روان، تهران
*       شولتز، الن (1378) نظریه‌های شخصیت، ترجمه سیدیحیی محمدی، نشرهما، تهران
*       دانیلز، مایکل (1372)، خود شناسی با روش یونگ، ترجمه اسماعیل فصیح، نشر فاخته، تهران، جلد اول
*       فتحی آشتیانی، علی(1395)، "آزمون های روان شناختی"، انتشارات بعثت.
*       واردی, سیده شایسته و تورج آتش فراز، (1393)، بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی بر ریسک گریزی سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار مازندران، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها، شیراز، مرکز همایش های علمی همایش نگار
*       براهنی، محمدنقی ، اخوت، ولی‌اله و شاملو، سعید (1355)، پژوهش در ارزش تشخیصیMMPI ، انتشارات دانشگاه تهران
*       کیائی، علی(1388)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ابزاری برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز و بدون تخصص، نشریه حسابداری.
*       روشنگرزاده, امین و علی رضایی، ۱۳۸۹، بررسی مقایسه ای عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بر اساس مدل های مود یلیانی، ترینر و نسبت اطلاعاتی، سومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران، تهران، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
*       Jurevičienė, Daiva. (2014) "Assessment of Corporate Behavioural Finance" Social and Behavioral Sciences, Volume 140, 22 August 2014, Pages 432–439
*       Selden, G.C. (1912). Psychology of the Stock Market. New York. Ticker publisher company .
*       Baker, M., & Wurgler, J. (2011). Behavioural corporate finance: an updated survey. NBER Working Paper, 17333. Black, F. (1986). Noise. Journal of Finance, 41, 529–543.
*       Analytical Psychlology, G.G. yun G. Edited by Wiliam, (1992) London
*       Alan. W &Blackburn , Richards . (1989) "Managing or ganizational Behavior". IRWIN. Inc.
*       Based on Larry E. Greiner. 1972-Evolution and Revoulutions Grow-Harvard Business Review-July, August -pp 37-46.
*       Boeree, George, PhD, 2006, pensonality theorie
*       Business Review, Pat III, PP. 53-67 (1975). Jerald Greenbery and rober ta baron, " Behavior In Organizations'', prentice- Hall (2000).
*       Fudjack,John, (1997), First posted:2005, six phases in the Development of Jung’s theory of tree.
*       Anic. G. (2007).” The Association Between Risk Taking and Personality”. Theses and Dissertations.
*       Carducci B. j. , wong, Management. A S.(1998).” Type A and risk taking im everyday money matters”. Journal of Business and psychology, 12, 355-359.
*       Cliff Mayfield, Grady Perdue, Kevin Wooten (2008),” Investment management and personality type”. Financial services review.
*       Hirshleifer, D (2001).” Investor Psychology and Asset Pricing”, the Journal of Finance, Vol.56.
*       Kahneman, D, &Tversky,Amos. (1998). Aspects of investor psychology. Journal of Portfolio Management, 24, 52–65.
*       Barber, Brad M.&Odean, Terrance. (2001). ”Boys will be Boys: Gender, Overconfidence, and Common Stock Investment”. International Journal of Forecasting, Volume 19,Pages 544–545.