بررسی تاثیر نوع تأمین مالی بر کارایی سرمایه گذاری با تاکید بر ارزش شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت گرایش مالی، گروه حسابداری و مالی، دانشگاه یزد، یزد، ایران،

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، گروه حسابداری و مالی، دانشگاه یزد، یزد، ایران، (نویسنده مسئول)

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر نوع تامین مالی بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.آنچه این پژوهش را از سایر پژوهش ها در حوزه کارایی سرمایه گذاری متمایز می کند متغیر روش‌های تامین مالی است که با استفاده از مدل سلسله مراتبی از نسبت بدهی، اهرم مالی و سود انباشته، سنجیده می شود و برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از مـدل بیـدل وهمکاران(2009) استفاده شده است. نمونه پژوهش با استفاده از روش حذف سیستماتیک و با اعمال محدودیت ها، تعداد 85 شرکت طی سال های (1394-1390) انتخاب شد. فرضیه ها با تکنیک آماری رگرسیون داده های ترکیبی، مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نوع تامین مالی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر معنی داری دارد. علاوه براین نوع تامین مالی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های با ارزش متفاوت، تاثیر متفاوتی دارد. به استفاده کنندگان صورت های مالی از جمله سرمایه گذاران توصیه می شود شرکت هایی را انتخاب کنند که دارای نسبت بدهی  و اهرم مالی بالاتر و سود انباشته کمتری هستند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of type of finance on investment efficiency with an emphasis on company value

نویسندگان [English]

  • Dariush Farid 1
  • Maryam Ghadakforoushan 2
1 Associate Professor of Management (Financial), Faculty of Economics, Management and Accounting, Department of Accounting and Finance , Yazd University,Yazd , Iran
2 Ph.D. student of financial management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Department of Accounting and Finance , Yazd University,Yazd , Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the impact type of finance on investment efficiency in the company is listed on the Tehran Stock Exchange. What distinguishes this research from other research in the field of investment efficiency is variable financing policy Using the Hierarchical model that the debt ratio, financial leverage and accumulated earnings have used is measured and to measure the efficiency of investment have used biddle (2009). sample Statistical has been selected using systematic elimination and restricting the number of variables 85 years (1390-1394). hypotheses , were tested and analyzed using regression model and control variables taking into account the value of the company, ROA, ROE and net working capital using panel data regression technique with E'views9 software. The results suggest that financial policies have significant impact on investment efficiency. In addition, financial policies and investment efficiency have different effects in companies with different values.
To users of financial statements including investors recommended to choose companies with higher debt ratio and financial leverage and less accumulated earnings.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial policies
  • Investment Efficiency
  • Firm Value
  • ROA
  • ROE
  • Net turnover capital
*       انواری رستمی، علی اصغر، تجویدی، الناز و جهانگرد، میثم، (1394)، تاثیر ساختار سرمایه و پاداش هیئت مدیره بر کارایی سرمایه گذاری، پژوهش های تجربی حسابداری، 5(18): 129-109.
*       ابراهیمی، سیدکاظم و احمدی مقدم، منصور،(1394)، تاثیر اهرم مالی و محافظه کاری شرطی بر ناکارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه حسابداری مالی، 7(27): 120-102.
*       بروکز، کریس، مقدمه ای بر اقتصادسنجی مالی، ترجمه احمد بدری و عبدالمجید عبدالباقی، (1389)، تهران، نص.
*       تهرانی، رضا و نوربخش، عسکر، (1385)، مدیریت سرمایه گذاری، تهران، نگاه دانش.
*       ثقفی، علی، بولو، قاسم و محمدیان، محمد، (1390)، کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه گذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد، مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز، 3(61):63-37.
*       فخاری، حسین و رسولی، شادی، (1392)، بررسی اثر محافظه کاری و کیفیت اقلام تعهدی بر کارایی سرمایه گذاری، پژوهش های تجربی حسابداری، 2(8):100-81.
*       فروغ نژاد، حیدر، مرادی جز، محسن، حیدری، حسین، (1395)،  نقدشوندگی سهام، کارایی سرمایه گذاری و عملکرد شرکت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامـه علمی پژوهشی دانش سرمایه گـذاری، 5(18): 196-179.
*       گجراتی دامودار، مبانی اقتصاد سنجی، ترجمه حمید ابریشمی،(1390)، چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه تهران.
*       محسنی, عبدالرضا، قیصری، یوسف و سماواتی، حسین، (۱۳۹۴)، تاثیر اهرم مالی بر کارایی سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، کوالالامپور- مالزی، موسسه سرآمد کارین.
*       مدرس، احمد و حصارزاده، رضا، (1387)، کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 1(2): 116-85.
*       مقدس، فرنوش، (1390)، تاثیر محدودیت های مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مالی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه اصفهان.
*       نوروش، ایرج و یزدانی، سیما، (1389)، بررسی تأثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشهای حسابداری مالی، 2(4):48-35.
*       واعظ، سید علی و رشیدی باغی، محسن، (1393)، تاثیر ساختار مالکیتی بر ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و کارایی سرمایه گذاری، مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز، 3(67):195-167.
*       هاشمی، سیدعباس، صادقی، محسن و سروشیار، افسانه ، (1389)، ارزیابی نقش کیفیت سود بر الگو، شیوه تأمین مالی و کارایی سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری، 2(6): 22-1.
*       Anantharaman, D., Fang, V., Gong, G., (2010). Inside debt and the design of corporate debt contracts. Working paper, Rutgers Business School.
*       Benlemlih, M. & Bitar, M.,(2016), Corporate Social Responsibility and Investment Efficiency, Journal of Business Ethics, Online ISSN:1573-0697,1-25.
*       Biddle A., grant, P. & Jarvis,R. (2004), European bank lending to the UK SME sector. International small business journal, 22:115-130.
*       Biddle, G. C., Hilary, G. and Verdi, R. S. (2009). How does financial
reporting quality improve investment efficiency?. Journal of
Accounting and Economics, 48: 112-131.

*       Bouaziz, M. Z. & Breton, G., (2014), Fair Value Accounting and Investment Efficiency, Social Science Electronic Publishing, http://ssrn.com/abstract=2379753.

*       Brockman, P., & E. Unlu. ,(2009), Dividend Policy, Creditor Rights, And The Agency Costs Of Debt, Journal Of Financial Economics, 92: 276-299.

*       Cassell, C., Huang, S., Sanchez, J.M., Stuart, M.D., (2012). Seeking safety: the relation between CEO inside debt holdings and the riskiness of firm investment and
financial policies. Journal of Financial Economics 103, 588–610.
*       Chen, R., E. Ghoul, S., Guedhami, O., & Wang, H. (2014). Do state and foreign ownership affect investment efficiency? Evidence from privatizations. Journal of Corporate Finance, Available online, doi:10.1016/ j.jcorpfin.2014.09.001.
*       Cheung, Y., Jiang, P., & T., Weiqiang, (2010), A Transparency Disclosure Index Measuring Disclosures: Chinese Llisted Companies, Journal of Accounting Public Policy,29:259–280.

*       Eisdorfer, A., Giaccotto, C.,White, R., (2013), capital structure, executive compensation and investment efficiency, Journal of Banking & finance,1(37):549-562.

*       Lara,J.M.G., Osma, B.G.O.,Penalva,F.,(2016), Accounting conservatism and firm investment efficiency, Journal of Accounting and Economics, 61(1):221–238.

*       McKnight, P. J & Weir, C. (2009), Agency costs, Corporate Governance Mechanisms and Ownership Structure in Large UK Publicly Quoted Companies: A Panel Data Analysis, The Quarterly Review of Economics and Finance, 49:139-158.
*       Munoz, F., (2013) , Liquidity and firm investment: Evidence for Latin America,Journal of Empirical Finance, 20, 18–29.
*       Paramasivan.C and subramanian.T, (2008), Financial Management New Age. International Publisher.
*       Richardson, S. (2006), over-Investment of Free Cash Flow, Review of Accounting Studies, 11:159-89.
*       Umutlu, M, (2009). Firm leverage and investment decisions in an
emerging market, Springer Science Business Media B. V.
*       Verdi,R. (2006). Financial reporting quality and investment efficiency, working paper.M.I.T.
*       Wan, H. , Zhu,K.  & Chen, X. (2015), Career concerns, shareholder monitoring and investment efficiency: From the perspective of compensation contract rigidity in Chinese SOEs, China Journal of Accounting Research, 8:59-73.
*      Yang , J. Jiang, Y. (2008), accounting information quality, free cash flow and overinvestment :A Chinese study. The Business Review, Vol.1,pp.159-166.