بررسی تأثیر سیاست‌های بانک ملی ایران با رویکرد "اقتصاد مقاومتی" بر افزایش شاخص بازده دارایی‌ها در آن بانک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی (گرایش استراتژیک) از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

2 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 عضو هیأت علمی دانشگاه دانشگاه پیام نور-رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران، تهران، ایران.

4 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی (گرایش استراتژیک) از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

اقتصاد مقاومتی نوعی اقتصاد مبتنی بر تولید و نوآوری با کارایی بالا می‌باشد که با کمترین وابستگی به خارج از کشور در خصوص نیازهای اساسی و راهبردی می‌تواند کشور را در حوزه اقتصادی در موقعیت ممتازی قرار دهد و آسیب‌پذیری آن را در مقابل تکانه‌های اقتصادی جهانی به حداقل ممکن برساند ولذا این نوع اقتصاد نمی تواند به‌سادگی مورد تهدید قرار گیرد.
پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از جانب رهبر معظم انقلاب و دستور رئیس محترم جمهور مبنی بر اجرای این سیاست‌ها، بانک مرکزی موظف به طرح‌ریزی برنامه‌های اجرایی متناسب با سیاست‌های کلی ابلاغی در حوزه های پولی و بانکی شد.
بانک ملی ایران به عنوان بزرگ‌ترین بانک جهان اسلام می‌بایست جهت اجرای فرصت "اقتصاد مقاومتی" نسبت به سایر رقبا آماده‌تر باشد زیرا چرخه عمر آن در مرحله‌ی "پس از بلوغ" قرار دارد و لذا بهتر است استراتژی‌های مبتنی بر بهره‌وری را (نسبت به رشد مالی) دنبال نماید و رویکرد اقتصاد مقاومتی بانک را در رسیدن به بهره‌وری توسعه خواهد داد. از طرفی نرخ بازده دارایی‌ها به‌عنوان شاخص بهره‌وری در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بانک ملی ایران می‌تواند مورد پایش قرار گیرد.
یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که سیاست‌های بانک ملی ایران با رویکرد "اقتصاد مقاومتی" بر افزایش گردش دارایی‌های بانک مؤثر است و این‌گونه استنباط می شود که درصورت به‌کارگیری سیاست‌های ارائه شده در حوزه اقتصاد مقاومتی در بانک ملی ایران، علاوه بر دستیابی به سودآوری (فرضیه اول پژوهش) نیل به بهره‌وری از طریق افزایش گردش دارایی‌های مشهود (فرضیه دوم پژوهش) دور از انتظار نخواهد بود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of “BMI” Policies By “Resistive Economy” Approach on Increasing of “Return On Asset” Index

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Nasseri 1
  • Mohammad Abbasi fard 2
  • Ali Jamshidi 3
  • Hossein Abdi Hanjani 4
1 MSc. in Executive Management, Islamic Azad University -Central Tehran Branch- Faculty of Management. (corresponding author)
2 Assistant in Business Management Faculty, Payame Noor University – Alborz Center- Faculty of Management.
3 Assistant Prof. in Business Management Faculty, Payame Noor University -Tehran Center- Faculty of Management.
4 MSc. in Executive Management, Islamic Azad University -Central Tehran Branch- Faculty of Management.
چکیده [English]

"Resistive economy", this is a type of economy which helps Iran to be in a position it deserves. It's an economy based on production and scientific innovation which has high efficiency. This kind of economy cannot be threatened. The "Resistive economy" helps the Iranian nation play an important role in the international arena.
Following Leader’s general policies on "Resistive economy" and president’s mandate for implementation of leader’s plan, Central Bank is due to plan policies proper to Resistive economy.
Now Bank Melli Iran, "BMI" As the greatest bank in islamic world wide shoud be more ready than other competitors to apply the opportunity of "Resistive economy" because it’s life cycle is in "after mature" step, so it is better to follows strategies based on "productivity" than finance growth  and "Resistive economy" approach will expand BMI to reach productivity.
In the other hand, "ROA" as productivity indicator of "Resistive economy" policies can be surveillanced in "BMI".
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistive Economy
  • Return on Asset
  • ROA
  • Resilient Economy
*       پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری (http://www.Leader.ir)
*       رضایی، فرزین . محسنی، رضا . رایقی، مریم (1392)، مقایسه عوامل مؤثر بر نرخ بازده دارایی‌ها با تأکید بر راهبردهای تجاری، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت (17)
*       رضانژاد، اکبر(1389) نسبت های مالی عملکرد در بانکها، مجله بانک و اقتصاد (110) ص49-48
*       رضایی، فرزین . حامد، عازم (1391) تاثیرشدت رقابتی و راهبرد تجاری بر ارتباط بین اهرم مالی،عملکرد شرکت ها، مجله حسابداری مدیریت، سال پنجم. (12) ص 116-101
*       قاسمی، بهروز . ابراهیمی، عبدالحمید (1386)، بررسی آثار بکارگیری راهبردهای رقابتی مناسب بر کارایی شرکت های تجاری ایران، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 11 . شماره 3، ص. 183-255.
*       لیلا، صالحی.رقیه، بهزاد (1391)، اقتصاد مقاومتی و خانواده، همایش بانوی کرامت، قم (1392)
*       مجموعه اهداف، سیاستها و برنامه های اقتصاد مقاومتی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس حمهور، دبیرخانه شورای اقتصاد (1393)
*       محمدعلی آذری نیا (1385)، ROA شیوه ای مناسب برای یافتن فرصت های مفید سرمایه گذاری، روزنامه سرمایه (260) ص12
*       مهرانی، ساسان . مهرانی، کاوه و لهراسبی،حمید رضا (1389) تاثیر مدیریت هزینه و تمایز محصول بر عملکرد مالی بلند مدت، فصلنامه مطالعات حسابداری ( 27) ص 74-59
*       Asher Curtis and Melissa F. Lewis. 2010. The comparability of accounting. available at :http://ssrn. com.
*       Asli Demirgüç-Kunt , Harry Huizinga,Do We Need Big Banks? Evidence on Performance, Strategy and Market Discipline (2011)
*       Barton, S. L. , Gordon, P. J. , 1987. Corporate strategy: useful perspective for the study of financial leverage? Academy of Management Review 12, 67-75.
*       Eli Amir . Itay Kama . Joshua Livant ,2011, Conditional versus unconditional persistence of RNOA Components:implications for valuation. Rev Account Stud 16:302–327.
*       Hung،Yi Wu ،Constructing a strategy map for banking institutions with key performance indicators of the balanced scorecard Evaluation and Program Planning 35 (2012) 303–320
*       Hirshleirfer,D. and Hou ,K. and Teoh,S. and Zhang, Y. (2004). Do Investors Overvalue Firms with loated Balance Sheets?. Journal of Accounting and Economics,38. 297-331.
*       Jordan, M. C. , Lowe, J. , Taylor, P. 1998. Strategy and financial policy in UK small firms.
*       www. bmi. ir
*       http://www.mbri.ac.ir
*       http://www.cbi.ir