قیمت‌گذاری اثر شرطی پراکندگی بازده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد مالی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر آزمون قیمت‌گذاری اثر غیرشرطی و شرطی پراکندگی بازدهی و یا به سخن دیگر، بررسی رابطه شرطی پراکندگی و بازدهی مقطعی سهام در شرایط مختلف بازار اعم از "عادی (غیرشرطی)"، "صعودی و نزولی" و "مقادیر حدی" است. برای این منظور، نمونه‌ای متشکل از 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1381 تا 1392 مورد بررسی قرار می‌گیرد. جهت بررسی توان توضیحی پراکندگی بازدهی در شرایط سه‌گانه بازار به شرح فوق، از رویکرد فاما و مک‌بث (1973) استفاده می‌شود. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که احتساب پراکندگی بازدهی به عنوان عامل ریسک فراگیر در عین حال‌که منجر به افزایش توان توضیحی مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) می‌گردد اما قادر به تبیین تغییرات مقطعی بازدهی نیست. یافته اخیر در بازار صعودی، نزولی و حدی نیز برقرار است. لذا اثرات غیرشرطی و شرطی پراکندگی بازدهی در بورس اوراق بهادار تهران تایید نمی‌گردد. این در حالی است که اثر بتا در حالت غیرشرطی و در شرایط صعودی بازار، معنا­دار و مستقیم و در شرایط نزولی بازار، معنا­­دار و غیرمستقیم است. همچنین اثر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در شرایط صعودی و حدی صعودی، معنادار و غیرمستقیم است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conditioned Effect Pricing of Return Dispersion

نویسندگان [English]

  • Maryam Davallou 1
  • Elham Bahrevar 2
1 Assistant Prof, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
2 MSc. in Finance, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper is aimed to test conditioned and unconditioned effect pricing of return dispersion or in other words, investigate the conditional relationship between return dispersion and cross-section stock return in different market conditions including non-conditioned, up and down and extreme up and down. A sample composed of 144 firms listed in Tehran Stock Exchange (TSE) is examined for 1381 to 1392. Fama-MacBeth approach is used to investigate explanatory power of return dispersion. The results suggest that although the addition of returns dispersion to Fama and French three-factor model is leading to an increased explanatory power of the model, this factor is not able to explain cross section return variation. The recent finding is true for up, down and extreme market conditions. So, conditioned and unconditioned effect of return dispersion is not confirmed in TSE. However, beta effect are positive and significant in unconditioned and up markets and is negative and significant in down market. Also, book to market effect is invers and significant in up and extreme up market conditions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Return Dispersion
  • Conditional Pricing
  • Asset Pricing
*       ابراهیم‌زاده، آسو (1389)، توانایی توضیح‌دهندگی بازدهی هر سهم به واسطه معیارهای منتخب در شرایط روند صعودی یا نزولی بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
*       مصدق، سعید (1384). بررسی رابطه ریسک و بازدهی در شرایط مختلف بازار در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
*       ANURADHA, P.A.N.S. (2011). The Conditional Relation between Beta and Returns: Evidence from Srilanka. Available: http://ssrn.com.
*       Azher, Sara. (2014). The Conditional Relationship between Risk and return: Evidence from an Emerging Market. 4(1), 13-27.
*       Barberis, N., Huang, M. & Santos, T. (2001). Prospect Theory and Asset Prices, Quarterly Journal of Economics, 116(1), 1−53.
*       Cenesizoglu, T. (2011). Size, book-to-market ratio and macroeconomic news. Journal of Empirical Finance, 18, 248–270.
*       Christie, W. & Huang, R. (1994). Equity returns dispersions. Working paper, Vanderbilt University.
*       Connolly, R. & Stivers, C. (2006). Information content and other characteristics of the daily cross-sectional dispersion in stock returns. Journal of Empirical Finance, 13(1), 79-112.
*       Demirer, Riza. & Jategaonkar, Shrikant. (2013). The Conditional Relation between Dispersion and Return, Review of Financial Economics, 22, 125-134.
*       Duffee, G. R. (2001). Asymmetric cross-sectional dispersion in stock returns: evidence and implications. Working paper, U.C. Berkeley.
*       Fama, E. & French, K. (1996). Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies. Journal of Finance, 51, 55-84.
*       Fama, Eugene. & Macbeth, James. (1973). Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests. Journal of Political Economy, 81, 607-636.
*       Fletcher, J. (2000). On the conditional relationship between beta and return in international stock returns. International Review of Financial Analysis, 9, 235–245.
*       Hammami, Algia., Ghenimi, Ameni. & Bouri, Abdelfatteh. (2015). Relation between Risk and Return in TUNISIAN’S Stock Market after the Revolution (during political instability), Journal of Academic Finance, 1-20.
*       Ho, R.Y.W., Strange, R. & Piesse, J. (2008). Corporate Financial Leverage and Asset Pricing in the Hong Hong Market. Journal of International Financial Markets, 16, 1-7.
*       Jiang, X. (2010). Return dispersion and expected returns. Financial Markets and Portfolio Management, 24, 107–135.
*       Karacabey, Ali Argun. & Karatepe,Yalçın. (2004). Beta and Returns: Istanbul Stock Exchange Evidence. Investment Management and Financial Innovations, 3, 86-89.
*       Pettengill, G. N., Sundaram, S. & Mathur, I. (1995). The conditional relation between beta and return. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 30, 101–116.
*       Ralf, Elsas., Shaer, Mahmoud. & Theissen, Erik. (1999). Beta and Return Revisited-Evidence from the German Stock Market
*       Rezagholizadeh, Mahdieh., Lin, Cynthia C.-Y., Yavari, Kazem. & Sahabi, Bahram. (2013). The Conditional Relationship between Risk and Return in Iran’s Stock Market.
*       Sinaee, Hasanali. & Moradi, Habibolah. (2010). Risk-Return Relationship in Iran Stock Market. International Research Journal of Finance and Economics, 41, 150-162.
*       Solnik, Bruno. & Roulet, Jacques. (2000). Dispersion As Cross-Sectional Correlation. Financial Analyst Journal, 56(1), 54-61.
*       Strang, roger. & Piesse, Jenifer. (2006). Conditional Pricing Effects of beta, size and book-to-market equity in the Hong Kong Stock Market, Research Papers 43.
*       Tang, Gordon Y.N. & Shum, Wai C. (2003). The conditional relationship between beta and returns: recent evidence from international stock markets. International Business Review, 12,109-126.
*       Xiao, Bing. (2016). Conditional Relationship Between Beta and Return in the US Stock Market. Expert Journal of Business and Management, 4(1), 46-55.