طراحی مدل توسعه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار با تاکید برنقش محوری شبکه های تلویزیون داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای اقتصاد، دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه علمی و کاربردی

3 دکترای علوم ارتباطات، دانشیار و رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

4 دکترای مدیریت رسانه، استادیار دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

چکیده

توسعه فرهنگ سرمایه گذاری در بورس و نقش رسانه ملی جهت ارتقای سواد مالی و رسانه ای افراد جامعه در راستای توسعه اقتصادی کشور با هم پیوند خورده است. انسجام و کارآمدی بورس اوراق بهادار مستلزم سرمایه گذاران هوشمند و آگاه است که با استفاده از رسانه ملی آگاهی بخش، مورد اعتماد، فرا گیر، شفاف ساز، بازدارنده از انحراف و در دسترس باسواد شوند. تعریف یونسکو از سواد نیز دارای ابعاد رسانه ای و مالی است. در این پژوهش نحوه تعامل سازمان بورس و سازمان صدا و سیما مطالعه گردیده و ظرفیت های تلویزیون برای توسعه سرمایه گذاری در بورس به روش دلفی شناسایی گردیده است. پژوهش حاضر با روش کیفی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با سی نفر از مدیران ارشد صدا و سیما و مدیران عامل کارگزاری های بورس انجام گردید. نظریه حاصل نشان می دهد که پدیده اصلی چنین تعاملی با عنوان "رویداد مداری، بازنمایی و نگرش تحلیلی برنامه های بورسی تلویزیون" است که تحت تأثیر متغیرهایی مانند عوامل سیاسی حاکم بر بورس و تلویزیون، تفکر رقابتی رسانه ها، اعتماد مخاطبان، پاسخگویی مسئولین بورس با زبان رسانه، جذب و اقناع حداکثر مخاطبان، ارتقای سواد مالی و توسعه سرمایه گذاری در بورس را تبیین می کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an investment development model in the Tehran Stock Exchange based on the central role of Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB.

نویسندگان [English]

  • Mohsen Nazari 1
  • Seyed Masoud Mohseni 2
  • Seyed Vahid Aghili 3
  • seyed Mahdi Sharifi 4
1 Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran
2 PhD of media management, Faculty of Management, University of Tehran & Lecturer of University of Applied Science and Technology
3 Associate Professor & head of Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University
4 Assistant Professor, Faculty of Management, University of Tehran (Corresponding Author)
چکیده [English]

The development of investment culture in the stock exchange and the role of the mass media have been tied together to promote the financial literacy and media literacy of the people to improve the economy of the country. The coherence and efficiency of the stock exchange requires smart and well-informed investors to be educated, informed, trusted, pervasive, transparent, preventing deviations, and accessible via national media. As UNESCO's definition of literacy also has media and financial dimensions. Therefore, in this research, the interaction between the Stock Exchange Organization and the IRIB Organization was studied and TV capacities were identified for developing investment in Stock Exchange by Delphi. This research was carried out with qualitative method and semi-structured interviews with 30 senior executives of IRIB and directors of stock brokers. The result of the theory shows that the main phenomenon of such an interactive is this title "event oriented, representation and analysis role of TV", Influenced by variables such as the political factors governing TV, competitive mindset of TV networks, audience trust, responsibility of the authorities in the language of the media, Attract and persuade the maximum audience to explain the financial literacy and investment development in the stock exchange.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development of stock exchange
  • investment
  • Financial Literacy
  • Mass Media
  • Islamic republic of iran broadcasting
*       استراس انسلم، کوربین جولیت، مبانی پژوهش کیفی، فنون و مراحل تولید نظریه زمینه ای، ترجمه ابراهیم افشار، تهران: نشر نی؛ 1392.
*       دادگران سیدمحمد، مبانی ارتباطات جمعی، چاپ دوم، تهران: فیروزه؛ 1377.
*       ساروخانی باقر، اقناع غایت ارتباطات، نامه علوم اجتماعی، تهران؛ 1383.
*       فیضی کامران، ایران دوست منصور. دلفی روشی برای تحقیق، تصمیم گیری و آینده پژوهی. چاپ اول. تهران: سازمان مدیریت صنعتی؛ 1392.
*       فبوزی فرانک‏، مودیلیانی فرانکو‏، فری مایکل. مبانی بازارها و نهادهای مالی. ترجمه عبده تبریزی. تهران، چاپ سوم، پیشبرد ؛ 1389.
*       کازنو ژان، قدرت تلویزیون، ترجمه علی اسدآبادی، تهران: امیرکبیر؛ 1385.
*       کوواچ بیل، روزنستیل تام، عناصر روزنامه نگاری، ترجمه داود حیـدری، انتشـارات دفتـر مطالعـات و توسـعه رسانه ها، 1385.
*       Borodich Sergey, Deplazes Svetlana, Comparative Analysis of the Levels of Financial Literacy among Students in the U.S. BELARUS, and JAPAN, Journal of Economics and Economic Education Research, Vol (11), No(3), 2010.
*       Kishori, Kumar Dinesh. A Study on Factors Influencing the Investors’ Decision Making in Stock Market with Special Reference to Indian Stock Market, International Journal of Management and Commerce Innovations, Vol (4), Issue (1), 2016
*       Malhotra Prem, Malhotra Sunita. The Impact of Mass Media Communication on Stock Trading Decisions: An Empirical Study. European Journal of Business and Management, Vol (4), 2012.
*       McQuail D, Mass communication theory, London, sage, 2006.
*       Taylor Sharon M, Wagland Suzanne. The Solution to the Financial Literacy Problem: What is the Answer? Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 7(3), 2013.
*       Vakilifard Hamidreza, Matoof Alireza, Ahmadian Ali. The Effect of Reporting and Mass Media on Iran's Capital Market. International Research Journal of Finance and Economics, Issue (71), 2011.