پیش‌بینی تله‌نقدینگی در شرکت‌ها با رویکرد کلینیک مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات، ایران. (نویسنده مسول)

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

چکیده

گزارشگری مالی برای استفاده‌کنندگان دارای اهمیت ویژه‌ای است. مهم‌ترین هدف گزارشگری مالی ارائه اطلاعات برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی و ارزیابی وضعیت مالی بیان شده است. یکی از ابزارهایی که برای تعین وضعیت مالی شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی است. نسبت‌های مالی به‌منظور کمک به ارزیابی صورت‌های مالی طراحی شده‌اند. مدیریت بر نقدینگی شرکت‌ها از مهم‌ترین وظایف مدیران ارشد سازمان محسوب می‌شود و میزان و سرعت چرخش نقدینگی یک شرکت، آن را سود‌آور و رقابت‌پذیر می‌کند.
هدف اصلی این پژوهش تبیین مدل پیش‌بینی تله نقدینگی و بررسی رابطه تله نقدینگی با رویکرد کلینیک مالی در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های  89 تا 93 می باشد. در این راستا چهار فرضیه تدوین و با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسیون چندگانه، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات حاکی از آن است که، بین عدم بازدهی مناسب، ترکیب نامناسب دارایی های جاری، عدم پیگیری موثر وصول مطالباتو رفتار نامناسب هزینه – زمان با ایجادتله نقدینگی رابطه وجود دارد ولی معنادار نمی‌باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Liquidity Trap in Companies with Financial Clinic Approach

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Nojavan 1
  • Mahmoud Lari 2
1 Ph.D. Student of Accounting, Islamic Azad University, Qainat (Corresponding author)
2 Assistant Professor of Accounting, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Financial reporting has significant attention for users. The main objective of financial reporting is to provide information to predict cash flows and  to assess the financial position.One of the tools uses to determine the company's financial position is analysis of financial ratios. Financial ratios are designed to help evaluation of  financial statements. Managing  of the company's liquidity is one of  the most important duties of senior executives and the amount and speed of rotation of the liquidity of a company makes it profitable and competitive.
The main objective of this research is to explain model predictions of liquidity traps and to review the relationship between liquidity trap  with financial clinic approach in companies listed in Tehran stock exchange during the period of 2010 -2014. In this regard, four hypotheses developed by using correlation and regression analysis. The results of the research indicate that there is significant relationship of time by creating Liquidity trap between the lack of favorable efficiency,  unfavorable combination of current assets, lack of effective follow-up collection of receivables and other ill treatment cost - but it is not meaningful.
  

کلیدواژه‌ها [English]

  • liquidity trap
  • financial Clinic
  • Financial Ratios
*       ﭘﻮرزﻣﺎﻧﯽ، زﻫﺮا، ﺟﻬﺎﻧﺸﺎد، آزﯾﺘﺎ،  ﺷﻬﺮام ﻋﯿﻦ ﻗﻼﯾﯽ، (1388). ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ‌ ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی شـرکت‌ها ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از نـسبت‌های ﻣﺎﻟﯽ ‫ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻮدآوری، جـریان‌های ﻧﻘﺪی‌ و رﺷﺪ، ﭘﮋوﻫﺸ‌ﻨﺎﻣﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺎﻟﯽ‌ و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ‌، دوره 1، ش 3.
*       رهنمای رودپشتی، فریدون، نیکومرام، هاشم، شاهوردیانی، شادی، (1392). مدیریت مالی راهبردی( ارزش آفرین)، چاپ دوم، انتشارات حکیم باشی.
*       عرب مازار یزدی، محمد،صفرزاده، ، (1389). بررسی توانایی نسبت‌های مالی در پیش بینی بحران مالی: تحلیل لاجیت، بورس اوراق بهادار، نسخه 8.
*       محمدی، مهدی، محمدی، علی، معتضدی، گلریز، (1393). تصمیم‌گیری در مسائل مالی با رویکرد چابکی مالی در کسب و کار، جلد اول، کتابخانه فرهنگ.
*       محمدی، مهدی (1393). موارد خاص در حسابداری، کتابخانه فرهنگ.
*       محمدی، مهدی، محمدی، علی، (1394). مدیریت مبتنی بر ارزش با رویکرد بصیرت افزایی مالی در مدیریت روابط سرمایه‌گذار، کتابخانه فرهنگ.
*       نیکومرام، هاشم، رهنمای رودپشتی، فریدون، هیبتی، فرشاد، (1392). مبانی مدیریت مالی جلد اول، چاپ ششم، انتشارات ترمه.
*       Gilbert , L.R., Menon , K. and K.B ., Schewartz. 1990 . Predicting Bankruptcy for Firm In FinanicalDistress . Journal of Business and Accounting . Vol.17,No1,pp.161-171 .
*       Janani GH, Nabavi Chashmi A, Faghani Makrani KH. (2013). A study on capability of financial ratios in predicting bankruptcy of firms: Evidence from Tehran‌ Stock‌ Exchange Management Science Letters.3: 2119–2124.
*       Lewellen, J. (2004), "Predicting Return with Financial Ratios" Journal of Financial Economics, No.24, PP.209-235
*       Omran‌, M and‌ A. Ragab. (2004), "Linear‌ Versus‌ Non-Linear Relationships between Financial Ratios and Stock Returns", Review of Accounting & Finance, Vol.3, No.2, PP.84-103
*       Ralph Deiting Stephen and Largay James , “Oprating Cash Flow Growing Need For Separate Reporting ’’, Journal of Accounting Auditing And Finance , Winter 1986.
*       Shen, P. (2000). The P/E ratio and stock market performance, Federal Reserve of KansasCity. Economic Review, 4, 23–36.