آزمون نوسانات تورم و بیش ‌سرمایه‌گذاری با تاکید بر بیش اعتمادی مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران(نویسنده مسئول).

2 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه حسابداری، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران.

چکیده

سرمایه­ گذاری یکی از فاکتورهای مهم و اثرگذار در رشد وتوسعه اقتصادی می­باشد. تشخیص بهترین فرصت­های سرمایه ­گذاری درجهت کسب بازده مطلوب توقعاتی است که سهامداران وذینفعان از مدیران انتظار دارند. در این پژوهش مقوله سرمایه­گذاری شرکت­ها با در نظر گرفتن عامل نوسانات تورم وهمچنین تاثیر بیش اعتمادی مدیران برشدت یا ضعف این رابطه در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه پژوهش شامل 193 شرکت در بازه زمانی 94-90 می­باشد. جهت آزمون بیش سرمایه­گذاری در این پژوهش از مدل بیدل و همکاران (2009) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد نوسانات تورم بر بیش سرمایه­گذاری تاثیر ندارد. همچنین بیش اعتمادی مدیران تاثیر مستقیم و معنی داری بر بیش سرمایه­گذاری داشته و از طرف دیگر بیش اعتمادی مدیران به عنوان عاملی تاثیر گذار در ارتباط بین نوسانات تورم و بیش سرمایه گذاری می­ باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Test inflation uncertainty and overinvestment with emphasis on managerial overconfidence

نویسندگان [English]

  • Mehdi Alinezhad Saroukolayi 1
  • Zabihollah Taheri 2
  • Keyvan Akbarpour 3
1 Assistant Professor in Department of Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran (corresponding author).
2 PHD student in Department of Accounting, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Accounting, Neka Branch, Islamic Azad University, Neka, Iran.
چکیده [English]

Investment is one of the most important and effective factors on growth and development of economy. Shareholders and stakeholders expect managers to recognize the best investment opportunities to achieve the ideal efficiency. In this research, investment by the listed firms in Tehran Stock Exchange is studied considering fluctuations in inflation and the effect of managers overconfidence as two factors. The research population consists 193 companies from 2011 – 2015. To test overinvestment, In this research employed Bidel et al (2009) model. The results show that fluctuation in inflation has no effect on overinvestment. Also, it shows that managers overconfidence has direct and meaningful impact on overinvestment. Moreover, managers overconfidence is an effective factor on inflation and overinvestment.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • overinvestment
  • fluctuation in inflation
  • managers overconfidence
*       آقایی، محمد علی، اعتمادی، حسین و اسدی، زینب، 1394، بررسی ارتباط غیرخطی بین سرمایه گذاری در دارایی­های ثابت و عملکرد شرکت­ها، دانش حسابداری، شماره 20، سال 6، صص58-35.
*       افشاری ،اسداله و همکاران، 1391، تأثیر اهرم مالی بر تصمیمات سرمایه­گذاری، حسابداری مدیریت، شماره 13، سال 5، صص29-17.
*       حساس یگانه، یحیی و همکاران، 1394، بیش اعتمادی مدیران و حق الزحمه حسابرسی، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 3، صص363-384.
*       حسنی، محمد و ذیقمی، الناز، 1394، شواهدی تجربی از رابطه بین بیش اطمینانی و بیش سرمایه گذاری، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 32، صص 97-73.
*       دستگیر، محسن و غنی­زاده، بهرام، 1393، تأثیر کیفیت سود بر دارایی­های ثابت مشهود و سرمایه­گذاری­ های بلندمدت، پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 23، سال 6، صص97-75.
*       دستگیر، محسن و همکاران، 1391، تأثیر جریان وجوه نقد عملیاتی و اندازه شرکت بر تصمیم­های سرمایه­ گذاری در دارایی­های سرمایه­ای، پژوهش­های تجربی حسابداری، شماره 3، سال 1، صص17-1.
*       علی­نژاد، مهدی و بحرینی، مریم، 1392، تأثیر سرمایه­گذاران نهادی و تمرکز مالکیت بر فرصت­های سرمایه­گذاری، حسابداری مالی، شماره 19، سال 5، صص109-91.
*       مدرس، احمد و حصارزاده، رضا،(1387)، کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 2،  صص 116-85.
*       هاشمی، عباس و صادقی، محسن، 1388، رابطه اقلام تعهدی اختیاری با وجه نقد عملیاتی و کارایی سرمایه­گذاری، حسابداری مالی، شماره 2، سال 1، صص17-1.
*        
*       Beaudry, P., Caglayan, M., & Schiantarelli, F. (2001). Monetary instability, the predictability of prices, and the allocation of investment: An empirical investigation using U.K. panel data. The American Economic Review, 91(3), 648–662.
*       Biddle, G. C., Hilary, G., & Verdi, R. S. (2009). How does financial reporting quality relate to investment efficiency? Journal of Accounting and Economics, 48(2), 112–131.
*       Bredin, D., & Fountas, S. (2009). Macroeconomic uncertainty and performance in the European Union. Journal of International Money & Finance, 28(6), 972–986.
*       Byrne, J. P., & Davis, E. P. (2004). Permanent and temporary inflation uncertainty and investment in the United States. Economics Letters, 85(2), 271–277.
*       Friedman, M. (1977). Nobel lecture: Inflation and unemployment. Journal of Political Economy, 85(3), 451–472.
*       Gulen, H., & Ion, M. (2016). Policy uncertainty and corporate investment. Review of Financial Studies, 29(3), 523–564.
*       Hadlock, C. J., & Pierce, J. R. (2010). New evidence on measuring financial constraints: Moving beyond the KZ index. The Review of Financial Studies, 23(5), 1909–1940.
*       Huang, W., Jiang, F., Liu, Z., & Zhang, M. (2011). Agency cost, top executives’ overconfidence, and investment-cash flow sensitivity — evidence from listed companies in china. Pacific-Basin Finance Journal, 19(3), 261–277.
*       Hwang, J., & Wu, M. (2011). Inflation and economic growth in china: an empirical analysis. China and World Economy, 19(5), 67–84.
*       Johnson, D. D. P., & Fowler, J. H. (2011). The evolution of overconfidence. Nature, 477(7364), 317–320.
*       Klayman, J., Soll, J. B., González-Vallejo, C., & Barlas, S. (1999). Overconfidence: It depends on how, what, and whom you ask. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 79(3), 216–247.
*       Lakonishok, J., Shleifer, A., Vishny, R.(1994). Contrarian investment, extrapolation, and risk. Journal of finance, 49(5), 1541-1578
*       Lin, Y., Hu, S., & Chen, M. (2005). Managerial optimism and corporate investment: Some empirical evidence from Taiwan. Pacific-Basin Finance Journal, 13(5), 523–546.
*       Lyandresو E., and Zhdanv, A.  (2005)," Underinvestment or Overinvestment: The Effects of financial leverage on Investment" , Working Paper, Presented at EFA 2006.
*       Malmendier, U., & Tate, G. (2005). CEO overconfidence and corporate investment. The Journal of Finance, 60(6), 2661–2700.
*       Pompian, Michael M.(2006), Behavioral finance and wealth management: building optimal portfolios that account for investore biases, John Wiely &Sons,10-12.
*       Poensgen, O., & Straub, H. (1976). Inflation and the corporate investment decision. Management International Review, 16(4), 13–33.
*       Tong, H., & Wei, S. (2011). The composition matters: Capital inflows and liquidity crunch during a global economic crisis. The Review of Financial Studies, 24 (6), 2023–2052.
*       Wang, X., Zhang, M., & Yu, F. (2009). Managerial overconfidence and over-investment: Empirical evidence from china. Frontiers of Business Research in China, 3(3), 453–469.
*       Wang, y.,chen, c., chen, l., & huang, y. (2016). Overinvestment, inflation uncertainty, and managerial overconfidence: Firm level analysis of Chinese corporations. North American Journal of Economics and Finance 38 (4) 54–69
*       Yoon, K. H., & Ratti, R. A. (2011). Energy price uncertainty, energy intensity and firm investment. Energy Economics, 33(1), 67–78