بررسی مقایسه ای مدل C-CAPM و CD-CAPM در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری رشته مالی - بیمه دانشگاه علوم تحقیقات تهران

چکیده

در این پژوهش به بررسی مقایسه­ای دو مدلC-CAPM  و CD-CAPM در صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک در طی  فروردین 1390 تا اسفند1394پرداخته شده است. و از نرخ بازده بازار به عنوان متغیر مستقل و نرخ بازده مورد انتظار بعنوان متغیر وابسته در مدل­های پژوهش و در تخمین مدل­ها از داده­های پنلی استفاده شده است. نتایج آزمون اختلاف میانگین، حاکی از اختلاف معنی ­داری بین دو مدل درکل دوره­ها، شرایط ریسک منفی  و ریسک مثبت می­باشد. نتایج آزمون­های مانایی حاکی از مانایی تمام متغیرها و نتایج حاصل از آزمون­های بروش پاگان و هاسمن نشان­ دهنده­ی کارایی اثرات تصادفی و با مقایسه ضریب تعیین دو مدل نتیجه گرفته شده است که مدل CD-CAPM از توان توضیح­دهندگی بیشتری در مقایسه با مدل C-CAPM در صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک در کل دوره­ی درنظر گرفته شده، شرایط ریسک مثبت و ریسک منفی برخوردار می­باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of C-CAPM and CD-CAPM Models in investment Mutual funds of Iran

نویسندگان [English]

  • Abdol majid Dehghan 1
  • Mohsen Farhadi sharif Abad 2
  • Alireza Fahimi 2
1 Assistant Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, Yadgar Imam Khomeini (Ray), Shahrery (Corresponding author)
2 Ph.D. Student of Finance - Tehran University of Science Research
چکیده [English]

In this study, a comparison of two C-CAPM model and CD-CAPM in common investment Mutual funds in the period March 1390 to July 1394 in Iran has been. The rate of return on the market as an independent variable and the expected rate of return as the dependent variable in the model of research and data panels have been used in estimating models. To compare models in each of the hypotheses, using the SPSS 21 software and then test the software mean Eviews8, tests of Lion Line & Chu (LLC), Im Pesaran Shin (IPS) and Dikey Fuller Advanced (ADF) to assess the stability variables, Pagan test method (LM) and Hausman test to determine the type and GLS panel model was used to estimate models. The test results mean, showed a significant difference between the two models of courses (risk negative and positive risk) is. stationary test results show that all the variables and the results of the test method reflects the performance of random effects are Pagan and Hausman and Compared with the coefficient of determination is derived models CD-CAPM model of explanatory power compared to C-CAPM model of joint venture funds are received in the period.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment Mutual funds
  • C-CAPM Model
  • CD-CAPM Model
*       حاجی بزرگی, ج.,  آخوندیان, م. (1390). بررسی ریسک سیستماتیک پرتفوی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار, 43-67.
*       رستمیان, ف.,  جوانبخت, ش. (1390). مقایسه کارایی مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ایCAPM با مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای مبتنی بر مصرف CCAPM در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی, 143-157.
*       رهنمای رودپشتی, ف., زنجیردار, م. (1386). تبیین ضریب حساسیت با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای تعدیلی(مطالعه موردی شرکت ایران خودرو دیزل). نشریه اقتصاد و مدیریت.
*       سعیدی, ع., رامشه, م. (1389). طراحی مدلی برای برآورد ریسک سیستماتیک شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانشگاه اصفهان.
*       شاه آبادی, ا., نظیری, م. (1392). اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستماتیک شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی،89-104.
*       صادقی شریف, ج. (1382). طراحی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در بورس اوراق بهادار تهران. پایانامه دکترا دانشگاه تهران.
*       صادقی شریف, س. (1382). طراحی مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای در بورس اوراق بهادار تهران. پایانامه دکترا،دانشگاه تهران.
*       عباسیان, ع., رهنما رودپشتی, ف., توکلی بغداد آبادی, م. (1385). بررسی کارکرد تکنیک قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهش دهنده در بازار اوراق بهادار تهران. فصلنامه تحقیقات مالی.
*       فقیه نصیری, م., & رضائی, ج. (1386). مقایسه مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای تعدیلی با مدل شرطی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای. ویژه نامه بازار سرمایه, 119-143.
*       کیمیاگری, م., اسلامی بیدگلی, غ., اسکندری, م. (1386). بررسی رابطه بین ریسک و بازده در بورس تهران بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ. فصلنامه تحقیقات مالی, 65-86.
*       نیکومرام, ه., رهنمای رودپشتی, ف., زنجیردار, م. (1387). تبیین رابطه ریسک و نرخ بازده مورد انتظار با استفاده از مدل شرطی قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای کاهشی(CD-CAPM). مجله مطالعات مالی.
*       Ang, A., Chen, J., & Xing, Y. (2002). Downside Risk & The Momentum Effect . Journal of Financial Economics, 32-64.
*       Barberis, H., Eric, B., & Lindenberg. (1977). Capital Market Equilibrium in a Mean-Lower Partial Moment Framework. Journal of Financial Economics, 189-200.
*       Barberis, Huang, & Santos. (2001). Prospect theory and Asset Prices. Quarterly Journal of Economics, 1-53.
*       Basu, S. (1977). Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price Earninfgs Ratios:A Test of The Efficient Markets Hypothesis. Journal of financial Economics, 663-682.
*       Bhandari, L. (1988). Debt/Equity Ratio and Expected Common Stock Returns:Empirical Evidence. Journal of Finance, 507-528.
*       Black, F. (1997). Capital Market Equilibrium With Restricted Borrowing. Journal of Business, 444-445.
*       Brealey, R., & Myers, S. (1981). Principle of corporate Finance. Finance, 65-87.
*       Crombez, J., & Vander, R. (2000). Risk/Return Relationship Conditional on Market Movements on the Brussels Stock Exchange. Economics Journal, 163-188.
*       Estrada, J. (2002). Mean-Semivariance Behavior:The D-CAPM. Finance Letters, 1-35.
*       Estrada, J. (2007). Mean-semivariance Behavior:Downside Risk and Capital Asset Pricing. Economics and Finance, 169-185.
*       Fama, E., & French, K. (1992). The Cross Section of Expected Stock Returns. Journal of Finance, 427-465.
*       Jagannathan, & Garthen. (1995). Literature Survey on the on the poor Performance of CAPM. Economics, 65-92.
*       Rosenberg, B., & Kenneth, R. (1958). Persuasive Evidence of Market Inefficiency. Journal of Portfolio Managment, 9-17.
*       Sharp, W. (1964). Capital Asset Pricing:A Theory of Market Equilibrium Under Condition of Risk. Journal of Finance, 425-442.
*       Shaun, A., & Kanak, P. (2002). The conditional distribution of real estate returns:Are higher moments time Varying? Journal of Financial Economics, 45-68.