رابطه پرتفوی سود دیدگان و زیان دیدگان بر پایه نرخ نگهداری سهام توسط سرمایه گذاران نهادی با سودهای مومنتوم و معکوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

3 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

چکیده

تحقیقات متعددی اثبات کرده‌اند که در افق‌های زمانی متفاوت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بازده سهام عملکرد متفاوتی دارند. دو استراتژی مهم و پرکاربرد در بین تحلیلگران، مدیران پرتفوی و سایر سرمایه‌گذاران در بازارهای سرمایه حال حاضر دنیا استراتژی معکوس و استراتژی مومنتوم می‌باشند. در هردوی این استراتژی‌ها که دقیقاً در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند، سعی می‌شود که با استفاده از عملکرد گذشته، عملکرد آتی را پیش‌بینی و بازدهی اضافی ایجاد نمایند. هدف اصلی پژوهش تجربی حاضر تعیین تأثیر میانگین تفاضل بازده پرتفوی سود دیدگان و زیان دیدگان بر پایه نرخ نگهداری سهام توسط سرمایه‌گذاران نهادی با سودهای مومنتوم و معکوس می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. داده‌های موردمطالعه این پژوهش سال‌های 1388 الی 1394بوده و رویکرد این پژوهش همبستگی1 و گرایش کاربردی2 و لحاظ تئوریک از نوع تحقیقات اثباتی و ازنظر استدلال از نوع استقرایی می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که بازده پرتفوی برندگان با بازده پرتفوی بازندگان بر اساس اثر نسبت نگهداری سهامداران نهادی با سودهای مومنتوم رابطه ندارد. ازاین‌رو رابطه معنی‌دار بازده پرتفوی برندگان و بازندگان بر اساس نسبت نگهداری سهامداران نهادی با سودهای معکوس در دوره‌های یک‌ماهه و سه‌ماهه مشاهده گردید. لذا، نسبت نگهداری سهام توسط سهامداران نهادی در دوره کوتاه‌مدت عامل مؤثری جهت تعیین تغییرات بازدهی مومنتوم و معکوس می‌باشد. بدین معنی نسبت بالای نگهداری سهام توسط سهامداران نهادی می‌تواند موجب کسری/ مازاد عرضه و افزایش/کاهش قیمت‌ها شود و برعکس نسبت پایین نگهداری سهام توسط سهامداران نهادی موجب مازاد/ کسری عرضه و کاهش/ افزایش قیمت‌ها می‌شود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Winners and Losses of Portfolios based on Stockholding Rates by Institutional Investors with Momentum and Reverse Profits

نویسندگان [English]

  • Jamal Bahri Sales 1
  • Asgar Pakmaram 2
  • Ali Afrouzian Azar 3
  • Ghodrat Ghaderi 3
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Urmia Islamic Azad University (corresponding author)
2 Associate Professor, Department of Accounting, Bonab Islamic Azad University
3 Ph.D. Student of Accounting, Bonab Islamic Azad University
چکیده [English]

Several studies have proved that different short-term, mid-term, and long-run horizons of stock returns have different performance. Two important and useful strategies among analysts, portfolio managers and other investors in the current capital markets are the reverse strategy and momentum strategy. In both of these strategies, which are exactly the opposite of each other, they try to predict future performance and generate additional returns using past performance. The main purpose of this research is to determine the effect of the average difference between the return on the portfolio of disadvantaged and disadvantaged people based on stockholding rates by institutional investors with momentum and reverse earnings. The statistical population is the companies accepted in the Tehran Stock Exchange and the research data are from 2009 to 2015 and For testing the hypothesis, correlation and regression have been used. The results showed that the returns of the winning portfolio with the returns of the losers portfolio are not related to the effect of the holding ratio of the institutional shareholders with the momentum gains. Therefore, there is a meaningful relationship between the returns of the winners and losers portfolio based on the ratio of holding institutional investors with reverse profits in the one-month and quarterly periods. Therefore, the stock holdings ratio by institutional shareholders in the short run is an effective factor in determining changes in momentum and inverse returns. This means that the proportion of stockholding by stockholders can lead to a deficit / surplus of supply and increase / decrease in prices, and, conversely, the ratio of low stockholding by stockholders causes surpluses / supply shortages and decreases / increases in prices.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • winners and losers of Portfolio
  • Institutional shareholders
  • Momentum Profits
  • Reverse Profits
*       احمدی. موسی، آقالطیفی. سمیه، (1389)، تاثیر جریان نقد عملیاتی و سودخالص بر بازده سهام شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی داده های تلفیقی، مطالعات کمی در مدیریت، دوره  1،  شماره  1،  101-116.
*       بدری.احمد، فتح الهی. فواد، (1393)، مومنتوم بازده: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، سال سوم.                                               
*       پورحیدری. امید و حسین پور. حسین، (1391)، بررسی رابطه بین افشای اجباری و اختیاری با ارزش سهام شرکت ها، چشم انداز مدیریت مالی، دوره 2 ، شماره5، 9-28.
*       رحمان سرشت. حسین و مظلومی. نادر، (1384)، رابطه عملکرد مدیریتی سرمایه گذاران نهادی با سهم مالکیت این نهادها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 12، شماره 47، 135-160.
*       رحمانی. علی و سرهنگی. حجت، (1390)، تحلیل عوامل موثر بر استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر بازده سهام، مهندسی مالی  مدیریت اوراق بهادار.
*       شفیعی.امید، (1386)، بررسی سودآوری راهبرد سرمایه گذاری مومنتوم در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
*       فروغی. داریوش، سعیدی. علی، اژدر. محسن، (1388)، تأثیر سهامداران نهادی بر سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری، شماره 2، 129-114.
*       فلاح شمس. میرفیض و عطایی. یونس، (1392)، مقایسه کارائی معیارهای استراتژی شتاب در انتخاب پرتفوی مناسب، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 16.
*       قالیباف اصل. حسن، شمس. شهاب الدین، ساده وند. محمدجواد، (1389)، بررسی بازده اضافی استراتژی شتاب سود و قیمت در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره17، 99 - 116.
*       قائمی. طوسی، (1385)، بررسی عوامل موثر بر بازده سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چشم انداز مدیریت، شماره 17.
*       قائمی. محمد حسین، طوسی. سعید، (1384)، بررسی عوامل مؤثر بر بازده سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پیام مدیریت، شماره 17 و 18، 159 - 176.
*       موسوی شیری. محمود، صالحی. مهدی، شاکری. مریم، بخشیان. عسل، (1394)، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 25، 107- 123.
*       Bleck, A., Liu, X., (2007), "Market transparency and the accounting regime", Journal of Accounting Research 45, 229-256.
*       Chan, K.C., Jegadeesh, N., Lakonishok, J.(1996), "Momentum strategies",Journal of Finance, 51, 1681-1713.
*       Chen. Z, Jinmin. D, Donghui. Li, Rui. O, (2007)," Does foreign institutional ownership increase return volatility? Evidence from China", Journal of baking & finance.
*       Conrad, J., Kaul, G., (1998), "An anatomy of trading strategies", Review of Financial Studies 11, 489–519.
*       Demir, I., Muthuswamy, J. & Walter, T.(2004), "Momentum returns in Australian equities: The influences of size, risk, liquidity and return computation",Pacific-Basin Finance Journal, 12, 143– 158.
*       Fama, E. & French, K. (2015), "A Five-Factor Asset Pricing Model", Journal of Financial Economics, 116(1), 1-22.
*       Fama, E. F., French, K. R.(1996), "Multifactor explanation of asset pricing anomalies",Journal of Finance, 51,55-84.
*       Galariotis, E. C., Holmes, P. & Ma, X. S.(2007), "Contrarian and momentum profitability revisited: Evidence from the London Stock Exchange 1964–2005",Journal of MultinationalFinancial Management, 17, 432- 447.
*       Grinblatt.M., Moskowitz.T.,(1999), "Does industry explain momentum?", Journal of Finance 54, PP.1212–1249.
*       Hon, M. T.&Tonks, I.(2003), "Momentum in the UK stock market",Journal of Multinational Financial Management, 13, 43.
*       Hong, H., Lim, T. & Stein, J.(2000), "Bad news travels slowly: Size, analyst coverage, and the profitability of momentum strategies",Journal of Finance, 55, 265-295.
*       Hong, H.A., Kim, J.-B., Welker, M., (2013), "Divergence of cash flow and voting rights, opacity, and stock price crash risk: international evidence", Unpublished Working Paper, University of Memphis, City University of Hong Kong, and Queen’s University.
*       Hurn, S. &Pavlov. V, (2003), "Momentum in Australian Stock Returns",Australian Journal of Management, 28, 141- 156.
*       Jegadeesh N, and S. Titman, (1993), "Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency", journal of finance, 48,65-91.
*       Lim Kai Jie, Shawn .,Darius Lim, Dawel., Mak, Weijie.andPohziEn, Benjamin. (2013), "Testing the profitablitiy of a volume – Augmented Momentum Strategy in the Philippines Equity Market", Journal of Applied Finance & Banking”, vol. 3, no. 1, 1-12.
*       Lo, A.W. &MacKinlay, A.C.(1990), "When are contrarian profits due to stock market overreaction?", Review of FinancialStudies, 3 ,175– 205.
*       McKnight.P.J, Hou.T.C.T, (2006), "The determinants of momentum in the United Kingdom", The Quarterly Review of Economics and Finance.
*       Naranjo, A. & Porter B.(2007), "Including emerging markets in international momentum investment strategies",Emerging Markets Review, 8, 147 – 166.
*       Nathan. D, (2008), "Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency".
*       Rouwenhorst.K, (1998), "International momentum strategies", Journal of Finance 53, PP.267_/284.
*       Supriya. M & Dhankar. R, (2016), "Momentum and Contrarian Profitability: Insights from the Indian Stock Market under Alternative Approaches",  Asian Journal of Humanities and Social Sciences (AJHSS), ISSN: 2320-9720  ISSN: 2320-9720 Volume 4, Issue—1,
*       Yoshikawa. H, (2003), "Theory of Investment", American Economic Review, Vol.70, PP. 739–743.
*       Zarowin. P, (1990), "size, seasonality, and stock market overreaction", journal of financial and quantitative analysis, 25, 113-125.
*      Ziogkidis. P, & Zachouris. P, (2009), "Momentum Equity Strategies: Are Certain Firm-Specific Variables Crucial in Achieving Superior Performance in Short Term Holding Periods?",International Research Journal of Finance and Economics, 24, 7-27