مدلسازی رفتاری تصمیمات سرمایه‌گذاری فرشتگان کسب‌وکار (سرمایه‌گذار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد- عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

فرشتگان سرمایه‌گذار از مهمترین گروه‌های غیر رسمی حامی نوآوری و توسعه ایده‌ها در مراحل اولیه رشد شرکت‌ها می‌باشند؛ بدین‌ترتیب، مطالعه رفتارهای سرمایه‌گذاری آنان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. هدف این تحقیق، مدلسازی تصمیمات سرمایه‌گذاری فرشتگان با استفاده از مبانی و مفاهیم مالی رفتاری است. لذا، در ابتدا با استفاده از یک گروه‌ پایلوت و سپس مطالعه دلفی، 16 متغیر به عنوان شاخص‌های مالی رفتاری تعیین گردید. این شاخص‌ها در ادامه در قالب 31 متغیر قابل مشاهده مطرح شده و پرسشنامه تحقیق بر اساس آن‌ها تدوین شد و سپس، با استفاده از یک نمونه 183 نفره از فرشتگان، رفتار سرمایه‌گذاری آنان بر مبنای متغیرهای تعیین‌شده مورد بررسی و پرسش قرار گرفت. در ادامه، با استفاده از تحقیقات توصیفی همبستگی و از نوع تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری، داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در مرحله تحلیل عاملی، هفت عامل به عنوان عوامل اثرگذار بر رفتار فرشتگان شناسایی شدند که در نهایت با استفاده از مدل معادلات ساختاری، مدل حاصل از روابط این عوامل، با عامل تصمیم‌گیری استخراج گردید. در نتیجه، بر اساس مدل بدست آمده می‌توان گفت که به ترتیب عوامل امیدواری، گذشته‌نگری، فرااعتمادی، ساده‌انگاری و ریسک رابطه مثبت و دو عامل حسابداری روانی و خوداسنادی رابطه منفی با تصمیمات سرمایه‌گذاری فرشتگان دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Behavioral Modeling of Angel Investors’ Investment Decision Makings

نویسندگان [English]

  • Yahya Hassas Yeganeh 1
  • Adel Afkhami 2
1 Allameh Tabataba’i University- Faculty member (corresponding author)
2 Allameh Tabataba’i University- PhD Student in Financial Management
چکیده [English]

Angel investors are the most important supportive groups for innovations and new ideas in developed countries. Therefore, studding their investment behavior is really important. This research aims to study angel investment behaviors in terms of behavioral finance. Using pilot and Delphi study, 16 variables as behavioral finance indicators were determined, which then turned to 31 observable variables which they were basis for the research questionnaire. 183 angels’ questionnaires were collected as our sample. Our data were analyzed by factor analysis and then structural equation modeling. Seven latent variables were realized as affecting behavioral finance factors by factor analysis, which their relationship next with one decision making factor were analyzed by structural equation modeling. Finally, it can be stated that factors respectively including: Hope, Retrospective, Overconfidence, simplistic and Risk have a positive relationship and factors including: Mental Accounting and Self Attribution have a negative relationship with angel investors’ decision makings.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Angel Investors
  • Venture Capitalist
  • Behavioral Finance
  • Behavioral Biases
*       آذر، عادل و مومنی، منصور؛ آمار و کاربرد آن در مدیریت: تحلیل آماری؛ تهران؛ انتشارات سمت؛ 1377
*       بت شکن، محمدهاشم و سیف الدینی، جلال؛ "کسب و کارها و منابع تامین مالی متناسب با آن‌ها"؛ مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسائل و سیاست های اقتصادی، شماره های 9 و 10، آذر و دی ماه 1389
*       ثقفی، علی؛ فرهادی، روح‌اله؛ تقوی‌فرد، محمدتقی؛ برزیده، فرخ. "پیش‌بینی رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران: شواهدی از تئوری چشم‌انداز"؛ دانش سرمایه‌گذاری، دوره 4، شماره 15، پاییز 1394
*       چیت‌سازان، هستی؛ رضوانی، مهران؛ بافکردوست‌آباد، رضا؛ "شناسایی و سطح‌بندی عوامل موثر بر ارزشگذاری کسب و کارهای جدید توسط سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر" توسعه کارآفرینی، دوره 8، شماره 4، زمستان 1394
*       خاکی، غلامرضا؛ روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه نویسی؛ تهران؛ مرکز تحقیقات علمی کشور: کانون فرهنگی انتشاراتی درایت؛ 1378
*       سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه؛ روش های تحقیق در علوم رفتاری؛ تهران؛  نشر آگه؛ 1377
*       مقدسین، مریم؛ فسلفی، محمدرضا؛ "کاربرد مدل های معادلات ساختاری در برآورد اعتبار و روایی آزمون های روان شناختی و بررسی اعتبار و روایی سازه پرسشنامه تشخیصی ADHD بزرگسالان"؛ فصلنامه اندازه گیری تربیتی، ‌شماره 10، 1391
*        مومنی، منصور، فعال قیومی، علی. تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS؛ تهران؛ مولف: ناشر. چاپ هشتم. 1394.
*       Asberg KK1, Bowers C, Renk K, McKinney C. “A structural equation modeling approach to the study of stress and psychological adjustment in emerging adults”; Child Psychiatry and Human Development;  Volume 39; 2008
*       Baker, H. K., & Nofsinger, J. R. (Eds.); Behavioral finance: investors, corporations, and markets; Wiley; vol 6, 2011.
*       Brown, James Dean; “What is construct validity?”; JALT Testing & Evaluation SIG Newsletter, 4 (2) Oct 2000; p. 8 - 12

*       Bygrave, William D.& Hunt, Stephen; “For Love or Money? A Study of Financial Returns on Informal Investments in Businesses Owned by Relatives, Friends, and Strangers”; Babson College Center for Entrepreneurship Research Paper No. 2008-09

*       Carree, Martin A. & Thurik, Roy; Handbook of Entrepreneurship Research, Springer; 2010; p558
*       Cottam, Heidi-Rebecca et al.; “Outsourcing of Trucking Activities by Relief Organizations”; Journal of Humanitarian Assistance; 2004
*       Forrester, Robert; “Behavioral Finance: Factors Influencing Angel Investor Decisions”; Kennesaw State University, Phd Thesis; 2014.
*       Hellmann, Thomas, Thiele, Veikko, “Friends or foes? The interrelationship between angel and venture capital markets”, Journal of Financial Economics, 2013.
*       Kahneman’ Danniel; “Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economics”; The American Economic Review, 93(5); 2003
*       Kahneman, Daniel; Tversky, Amos; “Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk”; Econometrica; vol. 47, No. 2; 1979; pp. 263-292
*       Kelly, Peter; Handbook of Research on Venture Capital; Edward Elgar Publishing, 2007; p315
*       Lerner, Josh et al.; “The Globalization of Angel Investments: Evidence Across Countries”; Harvard Business School; 2015
*       Luong, Le Phuoc & Thi Thu Ha, Doan; “Behavioral factors influencing individual investors' decision-making and Performance”; Umeå School of Business; Master thesis; 2011
*       Mason, Colin M. & Harrison, Richard; “Annual Report on the Business Angel Market in the United Kingdom: 2008/09”; University of Strathclyde; 2010
*       Maxwell, L. Andrew; Jeffrey A. Scott; Levesque Moren; “Business angel early stage decision making”; Journal of Business Venturing; vol 26; 2011
*       Osnabrugge, Mark Van; "A comparison of business angel and venture capitalist investment procedures: An agency theory-based analysis"; Harvard Business School; 2000.
*       Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory (2nd ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
*       Roach Geoffroy,“Angel Investing: A Case Study of the Processes, Risk, and Internal Rate of Return”. University of Phoenix, Phd Thesis, 2008
*       Shane, Scott; “Why encouraging more people to become entrepreneurs is bad public policy”; Small Business Economics; Volume 33; Issue 2; 2009; pp 141–149
*       Shelby’ Lori B; “Beyond Cronbach's Alpha: Considering Confirmatory Factor Analysis and Segmentation”; Human Dimensions of Wildlife; vol 16; 2011.
*       Subash, Rahul,  “Role of Behavioral Finance in Portfolio Investment Decisions: Evidence from India”, Charles University in Prague, 2012

*       Sohl, Jeffry; “The Size of the Informal Venture Capital Market in the United Kingdom; Small Business Economics”, 2000, vol 15, Issue 2, p139

*       Sohl, Jeffry; “The Private equity market in the USA: Lessons from volatility”; Venture Capital Journal; vol 5, 2003
*       Van Prooujen, Jan Willem & Van Der Kloot, Willem;”Confirmatory Analysis of Exploratively Obtained Factor Srructures”; Educational and Psychological Measurement, Vol. 61 No. 5, October 2001.
*       Wetzel, W. “Angels and informal risk capital”, Sloan Management Review, 24, 1983