تأثیر تنوع بخشی پرتفوی بر عملکرد شرکت‌های هلدینگ براساس نظریه‌های مدرن و فرامدرن پرتفوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت و کارافرینی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

در چند سال گذشته شرکت‌های هلدینگ تأثیر فزاینده‌ای بر بازار سرمایه کشور گذاشته‌اند که علت آن، رشد بالای آنها در بورس، چه از نظر تعداد و چه از نظر میزان سرمایه بوده است و تنوع‌بخشی یکی از استراتژی‌های مهمی است که شرکت‌های هلدینگ برای افزایش کارایی و مصون ماندن در مقابل ریسک مورد توجه قرار داده‌اند؛ اما محققان در این زمینه اجماع نظر ندارند بدین منظور با استفاده از داده‌های آماری 51 شرکت هلدینگ سهامی عام فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 تا 1396 تأثیر تنوع‌بخشی پرتفوی بر عملکرد بر اساس نظریه‌های مدرن و فرامدرن پرتفوی بررسی شده است. برای این منظور، ابتدا متغیر‌های پژوهش از لحاظ مانایی بررسی شدند، سپس از روش حداقل مربعات برای تجزیه و تحلیل داده و (GMM) و گشتاور تعمیم یافته (EGLS) تعمیم یافتة برآوردی جهت آزمون فرضیه‌ها استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهد تنوع‌بخشی در شرکت‌های هلدینگ بر معیارهای عملکرد شرکت هم بر اساس نظریه‌های مدرن و هم بر اساس نظریه‌های فرامدرن پرتفوی (جنسن، شارپ، ترینر، سورتینو، پتانسیل مطلوب، امگا و ترینر تعدیل شده و جنسن تعدیل) اثر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of portfolio diversification on the performance of holding companies based on modern and modernized theories of portfolios

نویسنده [English]

 • ali farhadian
Assistant Prof, Dep of Management and entrepreneur, University of Kashan, Kashan, Iran
چکیده [English]

Over the last few years, holding companies have had an increasing impact on the country's capital market, due to their high growth in stock exchanges, both in terms of number and size of capital And diversification is one of the key strategies that hiding companies have been focusing on to increase efficiency and to stay safe from risks; However, the researchers do not agree on this issue. To this end, by using the statistical data of 51 holding companies in the Tehran Stock Exchange (TSE) during 2011-2017, the impact of portfolio diversification on performance based on modern and modernized theories of portfolios investigated. For this purpose, firstly, the variables of the study were examined in terms of their status, Then the least squares method was used for analyzing data and (GMM) and generalized generalized (EGLS) torque (EGLS) for estimating hypotheses.The findings show that diversification in holding companies on performance criteria is based on modern theories and based on modernist theories of portfolios (Jensen, Sharp, Triner, Sortino, Desirability Potential, Omega and Trener, and Jensen Adjustment) has a positive and significant effect.

کلیدواژه‌ها [English]

 • parent companies
 • diversification
 • Performance evaluation
 • investment portfolio
 • undesirable risk
 • اسدی، محمد؛ جلالی، حسین. (1394). قدرت تنوع بخشی و راهبری در صد و پنجاه شرکت بزرگ ایران. گزارش سالانه، گروه صنعتی و پژوهشی آریانا.
 • اسدی، غلامحسین؛ مشایخی، بیتا؛ یزدانیان، عالمه. (1395). "امکان سنجی طراحی و استقرار هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC در صنعت بانکداری ایران". چشم انداز مدیریت مالی, سال چهاردهم، شماره 2، صص 23-44.
 • امامی، عباس. (1388). بررسی رابطة اثر تمایلی با جریانات نقدی و عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، بابلسر.
 • اصولیان، محمد. (1395)."تاثیر ارزش برند بر سودآوری شرکت". چشم انداز مدیریت مالی, سال پنجم، شماره 3، صص 9-21.
 • اصولیان، محمد؛ صفری، مریم. (1394). "فعالیت معاملاتی سرمایه گذاران جنبه رفتاری و نتایج تجربی". چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری، سال ششم، شماره 3، صص 27-52.
 • تهرانی، رضا؛ بابایی زکیکی، محمدعلی؛ کریمی، کیانا. (1387). "تأثیر استراتژی تنوع بر عملکرد مالی شرکت های تولیدی عضو بورس اوراق بهادار". تحقیقات مالی،سال دهم، شماره 25، صص 21-40.
 • تهرانی، رضا؛ واحد احمدیان، هادی. (1385). "بررسی رابطة بین تنوع محصولات با ریسک و بازدهی سهام شرکت های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران". پژوهشنامة بازرگانی، سال دهم، شماره 38، صص 187-212.
 • حسن­نژاد، محمد؛ فدایی‌نژاد، محمد اسماعیل. (1396). "بررسی انگیزه های خرید و ادغام در بازار سرمایه ایران". چشم انداز مدیریت مالی،  سال ششم، شماره 12، صص 9-30.
 • رستمی، محمد رضا، برخورداری، فرناز. (1393). "بررسی تاثیر ریسک‌های مالی و بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی بر سیاست تقسیم سود: مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". راهبرد مدیریت مالی، سال دوم، شماره 3، صص 49-68.
 • زارءنژاد، منصور؛ انواری، ابراهیم. (1384). "کاربرد داده­های ترکیبی در اقتصادسنجی". بررسی­های اقتصادی، سال دوم، شماره 4،صص 21-52.
 • شمس، شهاب­الدین، یحیی زاده فر، محمود؛ امامی، عباس. (1389)."بررسی رابطة اثر تمایلی با جریانات نقدی و عملکرد شرکت های سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران". تحقیقات مالی، سال دوازدهم، شماره 30، صص 69-88.
 • شمس، شهاب الدین؛ اسفندیاری مقدم، امیر تیمور. (1396). "تأثیر رفتار توده واری بر عملکرد شرکت های سرمایه گذاری بر اساس نظریه های مدرن و فرامدرن پرتفوی". تحقیقات مالی، سال نوزدهم، شماره 1، صص 97-118.
 • عباسی، ابراهیم؛ معلمی، فاطمه. (1392)."بررسی تاثیر توقف موقت معاملات بر نقد شوندگی و نوسان پذیری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران". راهبرد مدیریت مالی، سال چهارم، شماره 3،صص 158-169.
 • قویدل، صالح، میرعیاثی مرادی، نسیم. (1396). "پیری جمعیت، امید به زندگی و رشد اقتصادی"، پژوهش های اقتصادی ایران، سال بیست و دوم، شماره 73، صص 196-159
 • فدایی‌نژاد، محمد اسماعیل؛ اسدی، غلامحسین؛ عسکری نژادامیری, علی. (1395). "بررسی ریسک سیستماتیک صنعت در بازار سهام براساس رویکرد بتای پرشی" . تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سال دهم، شماره 13، صص 4-28.
 • مهرانی، ساسان؛ حسینی، احد؛ حیدری، حسن؛ پویانفر، احمد. (1392). "بررسی اثر ساختار مالکیت بر ارزش شرک تهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". تحقیقات مالی، سال پانزدهم، شماره 1، صص 129-148.
 • وارث، حامد؛ تهرانی، رضا؛ بناءزاده، محمدجواد. (1396). "تأثیر تنوع­بخشی پرتفوی شرکت­های هلدینگ بر عملکرد مالی (مطالعة موردی: شرکت های سهامی عام ایران)". تحقیقات مالی، سال نوزدهم، شماره 1،صص 173-192.
 • Abbasi, Abraham, Moallemi, Fatemeh. (2013). "Investigating the Effect of Interruptions in Transactions on the Stocktaking and Stock Volatility in the Tehran Stock Exchange". Financial Management Strategy, Year 4, No. 3, 158-169. (In Persian).
 • Asadi, GH., Mashayekhi, B., Yazdanian, A. (2016). “Feasibility study on the design and costing based on ABC activity in the banking industry of Iran”, Journal of Vision of Financial Management, 14 (2): 23-44. (In Persian).
 • Asadi, M., Jalali, S. (2015). “Power of Diversification and Leadership in 100 Fifty Companies in Iran, Annual Report”, Aryana Industrial and Research Group. (In Persian).
 • Amihud, Y., Lev, B. (1981). “Risk reduction as a managerial motive for conglomerate mergers”. The bell journal of economics, 12(2), 605-617.
 • Ansoff, H. I. (1958). A model for diversification. Management Science, 4(4), 392-414.
 • Ansoff, H. I. (1965). Corporate strategy: business policy for growth and McGraw-Hill Book.
 • Arnould, R. J. (1969). “Conglomerate growth and public policy. Economics of Conglomerate Growth”, Oregon State University Department of Agricultural Economics, Corvallis, OR, 72-80.
 • Avouyi, S. Morin, S., Neto, D. (2004). Optimal Asset Allocation with Omega Available in: https://www.semanticscholar.org.
 • Bettis, R. A. (1981). “Performance differences in related and unrelated diversified firms”. Strategic Management Journal, 2(4), 379-393
 • Brigham, E. F. & Houston, J. F. (2012). Fundamentals of financial management. Boston: Cengage Learning.
 • Christensen, H. K. & Montgomery, C. A. (1981).”Corporate economic performance: Diversification strategy versus market structure”. Strategic Management Journal, 2(4), 327-343.
 • Estrada, J. (2000). The Cost of Equity in Emerging Markets: A Downside Risk IESE Business School of (Barcelona, Spain).
 • Emami, A. (2009). Investigating the Relationship between Atomic Influence with Cash Flows and Performance of Investment Companies in Tehran Stock Exchange, Graduate Degree, University of Mazandaran, Babolsar. (In Persian).
 • Fadaeinejad, M., Asadi, GH., Asghari, A. (2017). “Investigating the Systematic Risk of Industry in the Stock Market Based on the Beta Approach”, Journal of  ACCOUNTING RESEARCH, 9(33): 45-61. (In Persian).
 • Ghavidel, Saleh, Mirghiasi Moradi,Nasim. (2017). "Population aging, life expectancy and economic growth," Iranian economic research, vol.2, no. 73, pp. 196-159. . (In Persian).
 • Galai, D. & Masulis, R. W. (1976). “The option pricing model and the risk factor of stock”. Journal of Financial economics, 3(1), 53-81.
 • Gort, M. (1962). Diversification and integration in American industry. NBER
 • Higgins, R. C. & Schall, L. D. (1975). “Corporate bankruptcy and conglomerate merger”. The Journal of Finance, 30(1), 93-113.
 • Hasannejad, M., Fadaeinejad, M.(2017). “Investigating Purchasing and Merging Motives (MA) in Iranian Capital Market”. Journal of Vision of Financial Management 18(3): 9-30. (In Persian).
 • Johansson, F. & Tjarnberg, M. (1999). “Measuring Downside Portfolio Risk”. Journal of Portfolio Management, 26(1), 96- 107.
 • Leslie, E.P., Laura, B.C. & Miller, C.C. (2000). “Curvilinearity in the diversificationperformance linkage: An examination of over three decades of research”. Strategic management journal, 21(2), 155-174.
 • Lien, D. (2002). “A Note on the Relationship between Some Risk Adjusted Performance Measures”. Journal of Future Markets, 22(5), 483-495.
 • Mehrani, S., Hoseini, A., Heidari, H., Pooyanfar, A. (2013). “Investigating the effect of ownership structure on the value of listed companies in Tehran Stock Exchange”, Journal of Financial Research, 15(1): 129-148. (In Persian).
 • Mamoghli, Ch., Daboussi, S. (2003). Performance Measurement of Hedge Funds Portfolio in a Downside Risk Framework. Taken from: ssrn.com.
 • Morck, R., Shleifer, A. & Vishny, R. W. (1990). “Do managerial objectives drive bad acquisitions?”. The Journal of Finance, 45(1), 31-48
 • Nippa, M., Pidun, U. & Rubner, H. (2014). “Corporate portfolio management: Appraising four decades of academic research”. The Academy of Management Perspectives, 25(4), 50-66.
 • Osoolian, M., (2016). “The Impact of Brand Value on Company Profitability”, Journal of Vision of Financial Management, 14(2): 9-21. (In Persian).
 • Osoolian, M., Safari, M. (2015). “Trading activity of investors in terms of behavioral and empirical results”, Journal of Vision of Financial and accounting Management, 11(3): 27-52. (In Persian).
 • Raei, R., Tehrani, R. & Farhangzadeh, B. (2015). “A Study on Relationship between Diversification Strategy, Firm Performance and Risk: Evidence from Tehran Stock Exchange”. International Journal of Business and Social Science, 6(1), 62-69.
 • Rostami, Mohammad Reza, Barkhordari, Farnaz. (2014). "Investigating the Impact of Financial Risks and Instability of Macroeconomic Variables on Profit-Divide Policy: A Case Study of Companies Acquired in Tehran Stock Exchange". Financial Management Strategy, Second Year, No. 3, pp. 49-68. . (In Persian).
 • Rom, B. M. & Kathleen, F. W. (1993). Post-Modern Portfolio Theory Comes of Journal of Investing, 3(3), 27-33.
 • Shams, SH,. Yahyazadehfar, M., Emami, A. (2010). “Investigating the relationship between the affinity of cash flow and performance of investment companies in Tehran Stock Exchange”, Journal of Financial Research, 12(30): 69-88. (In Persian).
 • Shams, SH., Esfandyari, A. (2017). “The effect of mass behavior on the performance of investment companies based on modern and modernized theories of portfolios”, Journal of Financial Research, 19(1): 97-118. (In Persian).
 • Shleifer, A. & Vishny, R. W. (1989). “Management entrenchment: The case of manager-specific investments”. Journal of financial economics, 25(1), 123-139.
 • Sortino, F. & Lee, N. P. (1994). “Performance Measurement in a Downside Risk Framework”. Journal of investing, 3(3), 59-64.
 • Tehrani, R., Babai, M., Karimi, K. (2008). “The Effect of Diversification Strategy on Financial Performance of Stock Exchanges Companies”, Journal of Financial Research, 10(25): 21-40. (In Persian).
 • Tehrani, R., Vahed Ahmadian, H. (2006). “nvestigating the relationship between product diversity with risk and stock returns of Tehran Stock Exchange manufacturing companies”, Journal of Trade studies, 10(38): 187-212. (In Persian).
 • Vares, H., Tehrani, R., Banazadeh, M. (2017). “The Effect of Diversification of Holdings Companies Portfolio on Financial Performance (Case Study: Iran Public Companies)”, Journal of Financial Research, 19(1): 173-192. (In Persian).
 • Verardo, M. & Jiang, H. (2013). Does herding behavior reveal skill? An analysis of mutual fund performance. Working Papers Series, London.
 • Zarenejad, M., Anvari, A. (2015). “Application of combined data in econometrics”, Journal of Scientific Information Database, 2(4): 21-52. (In Persian).