تاثیراستراتژی های مالی بر عملکرد مالی در شرکت های تولیدی شیمیایی، لاستیک و پلاستیک در مقایسه با کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت مالی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت ، گروه مدیریت بازرگانی ، رشت ، ایران.

2 عضو هیات علمی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت ، گروه مدیریت بازرگانی ، رشت ، ایران (نویسنده مسوول)

3 استاد ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت ، گروه مدیریت دولتی ، رشت ، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناسایی تاثیراستراتژی‌های ‌مالی بر عملکرد مالی در شرکت‌های تولیدی شیمیایی، لاستیک و پلاستیک در مقایسه با کل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. در این راستا استراتژی‌های مالی شامل استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه در گردش، تامین مالی و تقسیم سود در نظر گرفته شده‌اند و متغیر عملکرد مالی از طریق بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و کیو-توبین سنجیده می‌شود. نمونه مورد بررسی شامل 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386-1395 می‌باشد که تعداد شرکت‌های شیمیایی، لاستیک و پلاستیک 11شرکت می‌باشند. برای آزمون فرضیه‌ها از تحلیل رگرسیونی داده‌های ترکیبی بهره گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که بین استراتژی‌های سرمایه در گردش، تامین مالی خارجی با بازده دارایی؛ بین استراتژی تامین مالی داخلی با بازده حقوق صاحبان سهام؛ بین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه در گردش، تامین مالی داخلی و کیو-توبین رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین در شرکت‌های شیمیایی، لاستیک و پلاستیک بین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه در گردش، تقسیم سود با بازده دارایی؛ بین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه در گردش، تقسیم سود با بازده حقوق صاحبان سهام ؛ بین استراتژی‌های سرمایه در گردش با کیو-توبین رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Financial Strategies on Financial Performance in Chemical, Rubber, and Plastic Industries Compared to Total Companies Accepted in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • Reza Aghajan Nashtaei 1
 • Ebrahim Chirani 2
 • Mehrdad Goudarzvand Chegini 3
1 Department of Business management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Department of Business management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
3 Professor at Islamic Azad University, Department of Business management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effect of effective strategies on financial performance in chemical, rubber and plastic manufacturing companies in comparison with the total companies accepted in Tehran Stock Exchange. In this regard, financial strategies are considered including investment strategies, working capital, financing and profit sharing, and the variable of financial performance is measured by ROA, ROE and Q_TOBIN. The sample includes 124 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period of 1386-1395. The number of chemical, rubber and plastic companies is 11 companies. To test the hypotheses, regression analysis of combined data has been used. The results showed that between working capital strategies, external financing with ROA; between internal financing strategy with ROE; between investment strategies, working capital, internal financing, and Q_TOBIN, the meaningful relationship of existence has it. Also, in chemical, rubber and plastic companies, between investment strategies, working capital, profit sharing with ROA; between investment strategies, working capital, profit sharing with ROE; between capital strategies There is a meaningful relationship with Q_TOBIN.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial Strategies
 • Financial Performance
 • ROA
 • ROE
 • Q_TOBIN
 • آقاجان نشتایی، ر. چیرانی، ا. گودرزوند چگینی، م. (1397). طراحی استراتژی­های­ ­مالی شرکت تولیدی پلاستیک خوبان. رساله دکتری. دانشگاه آزاد اسلامی رشت.
 • ابراهیمی، س.ک. احمدی­مقدم، م. (1394). تاثیر اهرم مالی و محافظه­کاری شرطی بر ناکارایی سرمایه­گذاری شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال هفتم، شماره 27، ص ص 120-102.
 • اعرابی، م. عابدی، ر. (1390). رابطه هماهنگی بین استراتژی های مالی، سرمایه گذاری، تأمین مالی، تقسیم سود و سرمایه در گردش با عملکرد سازمانی: شرکت داروسازی اکسیر، پژوهش مدیریت در ایران، دوره 15، شماره 4، صص 27-1
 • امجدپور، ع. عابدی، ر. پاشازاده، ی. (1394). بررسی رابطه چرخه تبدیل وجه نقد با ریسک و بازده سرمایه در گردش و عملکرد مالی شرکت ها. پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه، دانشکده اقتصاد و حسابداری.
 • رهنمای رودپشتی، ف. افتخاری علی آبادی، ا. (1389). تدوین استراتژی با رویکرد ارزش آفرینی در مؤسسات مالی، مهندسی مالی و مدیریت پورتفوی، دوره 1، شماره 4، صص 149-129.
 • زینالی، م. داداش زاده، ق. (1395). تأثیر استراتژی مدیریت سرمایه درگردش، بر عملکرد اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت بهره وری، شماره 38، صص208-181.
 • صحت، س. شریعت‌پناهی، س.م.  مسافری‌راد، ف. (1391). رابطه بازده داراریی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی در صنعت بیمه. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال نهم، شماره32، زمستان 1390، صص140-121.
 • مرادزاد فرده، م. نوری فرد، ی. علیپور، س.(1392). رابطه­ی نوع و حجم تأمین مالی با عملکرد عملیاتی. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، سال پنجم ، شماره 19، ص ص 101-69.
 • Ezzi, F. Jarboui, A. (2016). Does innovation strategy affect financial, social and environmental performance?. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 21: 14-24.
 • Florido, J. Salvador V. Adame, M. G. Tagle, M. (2015). Financial Strategies, The Professional Development of Employers and Performance of sme's (AGUASCALIENTES case)”, Social and Behavioral Sciences, Vol 174, PP 768-775.
 • Ibidunni, A.S. Kehinde, O.J. Ibidunni, O.M. Olokundun, M.A. Olubusayo, F.H. Salau, O.P. Borishade, T.T. Fred,P. (2018). Data on the relationships between financing
  strategies, entrepreneurial competencies and business growth of technology-based SMEs in Nigeria. Data in Brief 18: 988-991.
 • Khmel, V. Zhao, S. (2016). IATSS Res, 39(2): 138-145.
 • Mun, S.G. Jan, S. (2015). Working capital, cash holding, and profitability of restaurant firms. International Journal of Hospitality Management, 48 (14): 1-11.
 • Pantea, M. Gligor, D. Anis, C. (2014). Economic determinants of Romanian firms financial performance. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 124: 272-281.
 • Subba Reddy, Y. Brian, D. (2015). Corporate governance and financial policies. Managerial Finance, 41(3): 267 - 285
 • Salim, M. Yadav, R. (2012). “Capital structure and firm performance: evidence from Malaysian listed companies”, Procedia – Social and Behavioral Sciences: International Congress on Interdisciplinary Business and Social Sciences 2012, Vol. 65 No. 1, pp. 156-166.
 • Yazdanfar, D . Öhman , P. (2015). Debt financing and firm performance: an empirical study based on Swedish data. The Journal of Risk Finance, 16(1), 102-118.‏