اولویت بندی عوامل پیش بینی کننده P/E در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری هارمونی سرچ(HS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری،واحد کاشان،دانشگاه آزاد اسلامی ،کاشان،ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری،واحد کاشان،دانشگاه آزاد اسلامی ،کاشان،ایران. (نویسنده مسئول)

چکیده

نسبت قیمت به سود (P/E)  یکی از ابزارهای قدیمی و عموماً پر استفاده به منظور ارزش ‌گذاری سهام است. هر چند محاسبه P/E بسیار ساده است؛ اما تفسیر آن عملاً دشوار می‌نماید. در شرایط معینی این نسبت بسیار گویا و در زمان‌های دیگر کاملاً بی­معنا جلوه می‌کند. از این­رو، غالباً سرمایه‌گذاران این اصطلاح را نادرست به کار می‌گیرند و در تصمیماتشان بیش از حد لازم به آن وزن می‌دهند. عوامل مهمی که می­تواند به سرمایه­گذاران در تحلیل این نسبت کمک نماید، توجه به معیارهای تأیید شده توسط کارشناسان مالی است. براساس تجزیه و تحلیل نسبت­های مالی، روش­ها و تکنیک­های مختلفی برای تعیین عوامل مؤثر بر نسبت قیمت به سود (P/E) سهام وجود دارد. یکی از این روش­ها استفاده از متغیرهای کلیدی شرکت و تحلیل بنیادی آن می­باشد. در این تحقیق، از الگوریتم فرا ابتکاری هارمونی سرچ (HS) به بررسی معیارهای مؤثر بر نسبت P/E استفاده شده است. بدین منظور نمونه­ای متشکل از 87 شرکت در طی یک دوره 10 ساله (1385-1394) از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. با مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیقات 27 متغیر مالی مؤثر بر نسبت P/E انتخاب گردید. خروجی­های الگوریتم هارمونی سرچ نشان داد که بازده سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/BV) و نسبت فروش خالص به قیمت (P/S) به ترتیب بیشترین تأثیر و قیمت سکه کمترین تأثیر را بر نسبت (P/E) دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking P/E Predictor Factors In Tehran Stock Exchange With Using The Harmony Search Meta Heuristic Algorithm

نویسندگان [English]

  • Mozhgan Safa 1
  • Hossein Panahian 2
1 P.h.d student, department of accounting, Kashan Branch, Islamic azad University, Kashan, Iran
2 Associate Professor, department of accounting, Kashan Branch, Islamic azad University, Kashan, Iran(corresponding author)
چکیده [English]

The price to Earnings ratio (PE) is one of the oldest and most commonly used tools for stock valuation.  Although P / E calculation is very simple, its interpretation is practically difficult. In certain circumstances, this is a very rational ratio, and at other times it is completely meaningless. Hence, investors often use this term incorrectly and in their decisions weigh too much. The important thing that can help investors analyze this ratio is to pay attention to the criteria approved by financial experts. Based on the analysis of financial ratios, there are various methods and techniques for determining the factors affecting the price / profit ratio (P / E) of stocks .One of these methods is to use the key variables of the company and its fundamental analysis .In this research, the Harmonic Cross-Innovative Algorithm (HS) has been used to examine the effective measures on the P / E ratio .For this purpose, a sample of 87 companies during the 10-year period (2006-2015) was selected from listed companies in Tehran Stock Exchange . By studying theoretical fundamentals and research background, 27 financial variables that were effective on the P / E ratio were selected. The outputs of the Harmonic Ranking algorithm showed that stock returns, P / B and P / S ratios had the highest impact and coin prices had the least effect on P / E ratios, respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • price to earnings ratio (P / E)
  • Financial Ratios
  • HS (Harmony) algorithm (HS)
  • Ranking
*       اسلاملوئیان، ک و زارع، هـ. (1385). بررسی تأثیر متغیرهای کلان و دارایی های جایگزین بر قیمت سهام در ایران: یک الگوی خودهمبسته با وقفه های توزیعی. فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران, سال هشتم، شماره 29، 17-46.
*       امیری، ش. (1392). بررسی همبستگی پویای شاخص قیمت سهام با قیمت نفت، سکه طلا و نرخ ارز در ایران با استفاده از روش DCC-GARCH. پایان نامه کارشناسی ارشد. مشهد: دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی.
*       پیرائی، خ؛ و شهسوار، م. (1388). تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار بورس ایران. پژوهش های اقتصادی، سال نهم، شماره اول, 38-21.
*       ترابی، ت؛ هومن، ت. (1389). اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص های بازدهی بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مدل سازی اقتصادی, سال چهارم، شماره 1، (پیاپی 11)، 144-121.
*       تقی لو، ع و تیموری، ع. (1390). حل مسئله زمان نیروی تولید کارگاهی با الگوریتم جستجوی هارمونی. کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران (ص. -). کرمانشاه: دانشگاه کرمانشاه، سازمان علمی دانشجوی برق کشور. بازیابی از http://www.cirilica.com/paper-ISCEE14-106.html
*       جلیلی ،ف ،ملک جعفریان ،م. صفوی نژاد ،ع.(1392). معرفی الگوریتم جستجوی هارمونی برای بهینه سازی شکل های آیرودینامیکی با استفاده از معادلات ناویر-استوکس ، نشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک ، 2، 96-81.
*       Abdel-Raouf .O,  Metwally .M.A.B .(2013).  A Survey of Harmony Search Algorithm.  International Journal of Computer Applications .Volume 70– No.28 . (0975 – 8887)
*       Afza .T, Tahir.S.(2012),  Determinants of Price-Earnings Ratio: The Case of Chemical Sector of Pakistan ,  International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 2, No.8. 331-343.
*       Beaver.W,Morse.D,(1978), What Determines Price-Earnings Ratios?, inancial Analysts Journal Vol. 34, No. 4 , pp. 65-76
*       Chen, S.- M. (1996). Forecasting enrollments based on puzzy time series. Fuzzy sets and system, 81, 311-319.
*       Chen, X., Yang, J., Li, Z., Tian, D., Shao, Z. (2008). A combined global and local search method to deal with constrained optimization for continuous tabu search, International Journal for Numerical Methods in Engineering. 76, 1869–1891.
*       Gao.X.Z , Govindasamy. V, Xu.H , Wang .X ,Zenger.K.(2015). Harmony Search Method: Theory and Applications . Hindawi Publishing Corporation Computational Intelligence and Neuroscience. Article ID 258491, 10 pages
*       Geem, Z.W., Kim J.H. and Loganathan G.V. (2001). A new heuristic optimization algorithm: harmony search. Simulations. 76, 60–68.
*       Huarng, K (2001). Effective lengths to improve forecasting in Fuzzy time series. Fuzzy sets and system, 123, 387- 394.
*       Jolliffe, I. T. (2002). Principal component Analysis. Springer Series in Statistics, 2nad Ed, Springer: NewYork.
*       Lee, K. S., Geem Z.W., Lee S. H., Bae K. W. (2005). The harmony search heuristic algorithm for discrete structural optimization, Eng. Optim. 37, 663–684. [5] Fesanghary, M., Mahdavi, M., Minary-Jolandan
*       Kumar.p,(2017), Impact Of Earning Per Share And Price Earnings Ratio On Market Price Of Share: A Study On Auto Sector In India, International Journal Of Research –Granthaalayah,  5(2), 113-118.
*       Mahdavi, M., Fesanghary M. and Damangir E. (2007). An improved harmony search algorithm for solving optimization problems. Appl Math Comput. 188, 1567– 1579.
*       Moldovsky, Nicholas “A Theory of price- Earnings Ratios”, The Analysts Journal, (November 1993), PP,65-80, (Reprinted in Financial Analysts Journal, January- February 1995, PP.29-43) .
*       Omran, M.G.H., and Mahdavi. M. (2008). Global-best harmony search. Appl. Math. Comput. 198, 643–656.
*       Vanstone, B., Finnie, G., and Ten, C. (2004). Applying Fundamental Analysis and Neural Networks in the Australian Stock market. Information Technology papers.
*       Yildiz, B., and Yezegel, A. (2010). Fundamental Analysis with Artificial Neural Network. The International journal of Business and Finance Research, Vol. 4, (1), 149-158