نقش مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری(IOS) در سیاست تأمین مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت مالی، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مالی گرایش مهندسی مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

چکیده

در این مقاله با استفاده از 10125 داده استخراج‌شده از 225 شرکتِ با ماهیت غیر‌مالی و ارزش ویژه غیر منفی که طی سال‌های 1390 تا 1394 در تابلوی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فعال بودند، شواهدی از تئوری قراردادها در رابطه با تأثیر مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری روی سیاست‌های تأمین مالی شرکت‌ها ارائه شده است. در این مطالعه برای دستیابی به نتایج قابل اعتماد و اجتناب از پیامدهای دوره‌های محدود زمانی، از رگرسیون داده‌های ادغام شده به‌عنوان مدل آماری استفاده شده است. برای کمی کردن مفهوم مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اختیارات واقعی مربوط به آن‌ها از نسبت ارزش بازاری به دفتری دارایی‌ها، نسبت ارزش بازاری به دفتری سهام، معکوس نسبت قیمت به عایدات و معیار استخراج شده از تحلیل عاملی استفاده شده است. سیاست تأمین مالی نیز با استفاده از نسبت ارزش بازاری بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام استخراج شد. نتایج نشان می‌دهند که پس از کنترل تأثیرات اندازه شرکت‌ها و نیز قابلیت سودآوری آن‌ها،  رابطه معکوس معناداری بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رشد  و استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت‌های مورد بررسی وجود دارد. نتایج به‌دست‌آمده با تبیین‌های تئوریک که در تئوری مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و قراردادها فی‌مابین ذی‌نفعان در شرکت مطرح شده است سازگار می‌باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Investment Opportunities Set (IOS) in Companies Financing Policy

نویسندگان [English]

  • Mahdi Gholipour Khaneghah 1
  • Shahin Ramtinnia 2
1 Ph.D. in Financial Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Ph.D. Candidate in Finance-Financial Engineering, Department of Finance, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper, the evidence of contract theory regarding the effect of investment opportunities on financing policies is provided using 10125 data collected from 225 companies with non-financial nature and non-negative equity which were active from 2011 to 2015 in the firms list of the Tehran Stock Exchange. In order to achieve reliable results and avoid the consequences of limited periods of time, regression of the integrated data was used as the statistical model. The ratio of properties market to book value, the ratio of stock market to book value, the inverse ratio of price to income, and the criterion derived from factor analysis were used to quantify the concept of investment opportunities and their real options. Financing policy was extracted using the ratio of market value of debts to equities. The results showed that after controlling the effects of companies’ size and their profitability, a significant inverse relationship existed between investment opportunities and development and use of debt in the structure of capital of the surveyed companies. The obtained results are compatible with theoretical explanations in the theory of investment opportunities and contracts between stakeholders in the studied companies.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial management
  • Theory of investment opportunities set
  • Theory of contracts
  • Real options
  • Financing policy
*       خدادادی، ولی و زارع زاده مهریزی، محمدصادق و تاکر، رضا و عرفانی، حسین (1393)، تاثیر مجموعه فرصت های سرمایه گذاری و نسبت اهرمی بر رابطه بین سود- بازده، قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری و پایداری سود از دیدگاه تحلیل گران. مجله علمی-پژوهشی دانش حسابداری مالی، دوره 1، شماره 2، صفحه 23-40.
*       رهنمای رودپشتی، فریدون و اسلامی مفیدآبادی، حسین و احمدزاده، موسی (1395)، بررسی تأثیر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ساختارتأمین مالی شرکت‌ها بر سیاست‌های پرداخت سود سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران. فصلنامه علمی-پژوهشی راهبرد مدیریت مالی، دوره 4، شماره 1، صفحه 1-36.
*       لشگری، زهرا و حقیقت شهرستانی، مریم (1395)، ارتباط بین فرصت های سرمایه گذاری و ارزش افزوده نقدی. فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، دوره 8، شماره 30، صفحه 15-36.
*       Abbott, L. 1999. “Financing, Dividend and Compensation Policies Subsequent to a Shift in the Investment Opportunity Set,” Working Paper, University of Memphis.
*       Baltagi, B.H., 1995. Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons, Chichester.
*       Barclay, M.J., Smith, C.W., Jr., 1995. The maturity structure of corporate debt, Journal of Finance 50, pp. 609–631.
*       Bhattacharya, S., 1979. Imperfect information, dividend policy, and ‘the bird-in-the-hand’ fallacy. Bell Journal of Economics 10, 259–270.
*       Bills, K. L., Jeter, D. C., & Stein, S. E. (2014). Auditor industry specialization and evidence of cost efficiencies in homogenous industries. The Accounting Review, 90(5), 1721-1754.
*       Chaibi, H., Trabelsi, S., & Omri, A. (2014). Investment opportunity set, corporate accounting policy and discretionary accruals. Journal of Economic and Financial Modelling, 1(1), 1-12.
*       Chen, Y. R., Chen, C. R., & Chu, C. K. (2014). The effect of executive stock options on corporate innovative activities. Financial Management, 43(2), 271-290.
*       Chung, K. and C. Charoenwong, “Investment Options, Assets-in-Place, and the Risk of Stocks,” Financial Management (20, 3, 1991), pp.21-33.
*       Dhaliwal, D., W. Heninger and K. Hughes Jr., “The Investment Opportunity Set and Capitalization vs. Expensing Methods of Accounting Choice,” Accounting and Finance (39, 1999), pp.151-175.
*       Easterbrook, F., 1984. Two agency cost explanations of dividends. American Economic Review 74, 650–659.
*       Gaver, J.J., Gaver, K.M., 1993. Additional evidence on the association between the investment opportunity set and corporate financing, dividend and compensation policies. Journal of Accounting and Economics 16, 125–160.
*       Goyal, V., K. Lehn, and S. Racic, ``Growth Opportunities and Corporate Financial Policies: The Case of the U.S. Defense Industry, 1980±1995.'' Unpublished paper, Joseph M. Katz Graduate School of Business, University of Pittsburgh 1998.
*       Gul, F.A., (2000) ``Growth Opportunities, Capital Structure and Dividend Policies in Japan.'' Journal of Corporate Finance 5, 141±168
*       Gul, F., Kealey, B. 1999. “Chaebol, Investment Opportunity Set and Corporate Debt and Dividend Policies of Korean Companies” Journal of Review of Quantitative Finance and Accounting, 13 , 401- 416
*       Harman, H.H., 1976. Modern Factor Analysis, 3rd edn. University of Chicago Press, Chicago, IL.
*       Jensen,M &W. Meckling, 1976. “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure,” Journal of Financial Economics (3), pp.305-360.
*       Kallupur, S. and M.A. Trombley (2000) The Association between Investment Opportunity Set Proxies and Realized Growth, Journal of Business Finance and Accounting 26(3), pp.505-519.
*       Miles, J., “Growth Options and the Real Determinants of Systematic Risk,” Journal of Business Finance and Accounting (13, 1, 1986), pp.95-105.
*       Morck, R., Shleifer, A., Vishny, R.W., 1988. Management ownership and market valuation: An empirical analysis. Journal of Financial Economics 20, 293–315.
*       Myers, S.C., (1977). Determinants of corporate borrowing. Journal of Financial Economics 5, 147–175.
*       Penman, S., (1996). The articulation of price-earnings ratios and market-to-book ratios and the evaluation of growth. Journal of Accounting Research 34, 235-259.
*       Rajan, S.G., Zingales, L., (1995). What do we know about capital structure? Some evidence from. International data, Journal of Finance 505, 1421–1460.
*       Riahi-Belkaoui, A., “The Association between Systematic Risk and Multinational: A Growth Opportunities Perspective,” Global Business and Finance Review (Fall 1999), pp.1-10.
*       Rozeff, M.S., (1982). Growth, beta and agency costs as determinants of dividend payout ratios. Journal of Financial Research 5, 249–259.
*       Skinner, D., (1993). The investment opportunity set and accounting procedure choice: Preliminary evidence, Journal of Accounting and Economics 16(4), 407-445.
*       Smith, C.W. Jr., Watts, R.L., (1992). The investment opportunity set and corporate financing, dividend and compensation policies. Journal of Financial Economics 32, 263–292.
*       Stewart Jones, (2001). The Association between the Investment Opportunity Set and Corporate Financing and Dividend Decisions: Some Australian Evidence; journal of managerial finance, Volume 27 Number 3 2001.
*      Sun, J., Lan, G., & Ma, Z. (2014). Investment opportunity set, board independence, and firm performance: The impact of the Sarbanes-Oxley Act. Managerial Finance, 40(5), 454-468