بررسی رفتارسرمایه گذاران در انتخاب پرتفوی سهام (رویکرد مالی کلاسیک یا رویکرد مالی رفتاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مالی-گروه مهندسی مالی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم وتحقیقات تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 استادیاروعضوهیات علمی گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، -تهران، ایران.

چکیده

رفتارسرمایهگذاران به عنوان کسانیکه دارای رفتارهای عقلایی می باشند به -دنبال بهینهسازی سود، همهچیز دان و بینهایت منطقی میباشند؛ در دنیای واقعی به سختی قابل درک و فهم میباشد. حتی با فرض اینکه سرمایهگذاران واقف به همه چیز هستند، این واقعیت که آنها ممکن است مجبور باشند در فرآیندهای جستجوی اطلاعات، تعامل داشته باشند و این‌‌که ممکن است دارای محدودیت عقلایی باشند، نادیده گرفته شده است.  مطالعات انجام شده در کشور جهت تبیین رفتار ذینفعان در بورس اوراق بهادار یا صرفاً مالی کلاسیک و یا صرفاً مالی رفتاری بوده و متغیرهای واسطهای و تعدیلگر تأثیرگذار بر این رویکردها مورد بررسی قرار نگرفتهاند. بنابراین خلاء پژوهش جامعی که سهم هر دو رویکرد را در تصمیمگیری تمامی ذینفعان بورس به طور هم زمان بررسی کند، احساس گردید. هدف این پژوهش بررسی جایگاه دو رویکرد مالی رفتاری و مالی کلاسیک در نظام تصمیمگیری جهت انتخاب پرتفوی سهام می باشد، تا مشخص شود که بازیگران بازار سرمایه بیشتر بر اساس کدامین دیدگاه در این بازار رفتار می نمایند.
جامعه آماری این پژوهش کلیه کارگزاران بورس اوراق بهادار، خریداران سهام اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی تحلیلگران بازار سرمایه و شرکتهای سرمایهگذاری فعال در بورس می باشند. برای آزمون فرضیهها از آمار توصیفی و آزمون ویلکاکسون استفاده گردید. نتایج بررسیها نشان داد که هیچکدام از سه گروه مورد بررسی، پیروی کاملی از رویکرد خاصی نداشتهاند و در این در حالی است که رویکرد مالی کلاسیک دارای میانگین بالاتری بوده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of the behavior of investors in equity portfolio (Classic financial approach or behavioral finance approach)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Barasoud 1
  • Gholamreza Zomorodian 2
1 Department of Finance and Accounting, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
2 Faculty of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Investor’s behavior is hardly comprehensible as people who have rational behavior and they are after profit optimization, all knowing, and extremely reasonable in the real world. Even by the assumption that investors are omniscient and they know everything, this fact that they may have to interact in the process of searching for information and, they may have rational limits, has been ignored.
The studies that have been done in the country to explain the behavior of stakeholders in stock exchange or classic finance or just behavioral finance and mediating and intermediate variables and moderating influence on these approaches have not been studied and analyzed.
Therefore, lack of Comprehensive research that simultaneously investigate and consider the allotments of both approaches on decision making of all stakeholder’s stock, had been sensed. The aim of this study is to check and investigate the position and the place of both approaches of behavioral finance and financial Classic in decision-making system to choose stock portfolio to be determined much more the fund’s market players according to which view they should behave in the market.
All brokers of stock exchange, buyers stock including real, legal people, analysts of capital market and investment companies which are active in exchange, are the statistical community of this study. To test and examine the hypothesis, descriptive Statistics and Wilcoxon test had been used. The results showed that none of the three groups haven’t completely followed the specific approach while classic financial approach had a higher level of average approach.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Classic financial
  • Behavioral financial
  • investment
  • stock exchange
*       ابزری، مهدی؛ برجی دولت­آباد، ابراهیم و عبادزاده، محمدعلی. (1390). بررسی اثر سوءگیری­های رفتاری بر ساختار سرمایه. ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، ایران: تهران.
*       اسلامی بیدگلی، غلامرضا و کردلوئی، حمیدرضا. (1389). « مالی رفتاری، مرحله گذر از مالی استاندارد تا نوروفاینانس ». مجله مهندسی مالی  ومدیریت پرتفوی، 1 (1)، 19-36.
*       تلنگی، احمد. (1383). تقابل نظریه نوین مالی و مالی رفتاری. تحقیقات مالی، 17، 3-25.
*    خواجوی، شکراله و فتاحی نافچی، حسن. (1392). «مالی عصبی، افق پیش روی مالی رفتاری» فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه­گذاری، 2 (7)، 22-34.
*       رستمی، محمدرضا و حقیقی، فاطمه. (1392). «مقایسه روش­های پارامتریک و نیمه­پارامتریک در تخمین ارزش در معرض خطر» فصلنامه بورس اوراق بهادار، 22، 139-159.
*       رهنمای رودپشتی، فریدون؛ حاجیها، زهره و زارعی سودانی، علی­رضا. (1387). کارکرد مالی رفتاری در تبیین پایگاه علمی برای تجزیه و تحلیل سهام. تولید علم، 7، 18-34.
*       رهنمای رودپشتی، فریدون؛ هیبتی، فرشاد و موسوی، سیدرضا. (1391). بررسی الگوی ریاضی انتخاب پرتفوی سرمایه­گذاری مبتنی بر مالی رفتاری. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 3 (12)، 17-37.
*       زنجیردار، مجید؛ موسوی، رضا و صابری، مریم. (1392). « تقابل مالی رفتاری و مالی استاندارد در انتخاب پرتفوی بهینه» کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، ایران: شیراز.
*       شادمان، مصطفی؛ جمال­زاده، مصطفی و سعیدی، مجتبی. (1392). حسابداری مالی رفتاری. کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت. 14 شهریور ماه 1392، شیراز.
*       فتحی، سعید و دهقانی­اناری، فرشید. (1392).بررسی تأثیر عوامل جامعه­شناختی بر رفتار انطباقی اطلاعاتی و هنجاری سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار. پژوهش­های مدیریت ایران، 17 (3)، 1-25.
*    قره­خانی، محسن؛ سجادی، سیدجعفر و صفری، احرام. (1392). بهینه­سازی استوار سبد مالی با رویکرد CAPM. مدیریت تولید و عملیات، 4 (1)، 61-68.
*       کشتکار، مریم. (1387). «راهبردهای مدیریت پرتفوی و روش های انتخاب اوراق بهادار و تشکیل پرتفوی بهینه» فصلنامه بورس، 71، 20-28.
*       هچ، ماری جو آن الکانیف. (1387). تئوری سازمان مدرن، نمادین – تفسیری پست مدرن، ترجمه حسن دانایی فرد. تهران: انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر.
*       Barasoud, M. and Zomorodian, Gh. (2015). Identifying and prioritizing the factors affecting the male and female investors' decisions in capital market (stock exchange) in order to avoid loss of stock selection through TOPSIS method. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences. Accepted Article in Press.
*       Fernandes, J., Pena, J.I. and Benjamin, T. (2009). Behavior Finance and Estimation Risk in Stochastic Portfolio Optimization. Banco Central Do Brasil, Working Paper No. 184.
*       Hunton, J. E. (2005). Toward an Understanding of the Risky Choice Behavior of Professional Financial Analysts. Journal of Psychology and Financial Markets, 2 (4), 182–189.
*       Soufian, M., Forbes, W. and Hudson, R. (2014). Adapting financial rationality: Is a new paradigm emerging? Critical Perspectives on Accounting, 25 (8), 724-742.
*       Sultana, S.T. (2010). An empirical study of Indian individual investors’ behavior. Global Journal of Finance and Management, 2 (1), 19-33.
*       Tekçe, B. and Yilmaz, N. (2015). Are individual stock investors overconfident? Evidence from an emerging market. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 5 (March 2015), 35-45.
*       Vlcek, M. (2006). Portfolio Choice with Loss Aversion, Asymmetric Risk-Talking Behavior and Segregation of Riskless Opportunities. Swiss Finance Institute, Research Paper, No. 27.