تجزیه و تحلیل حباب بر روی بازده سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه مدیریت مالی دانشگاه ارشاد دماوند (نویسنده مسئول مقاله)

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی

چکیده

پدیده حباب در بازار سهام و به صورت کلی در تمام بازارها یک پدیده حقیقی است که می تواند باعث به وجود آمدن خسارت برای سرمایه­گذاران شود. عمده ترین مسأله­ای که هریک از سرمایه­گذاران در بازار سرمایه با آن مواجه هستند، تصمیم گیری برای انتخاب اوراق بهادار و دارایی‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری و تشکیل سبد بهینه سهام است. از این رو، از دیرباز مدل‌های ارزش­گذاری سهام مورد استفاده محققان، اندیشمندان مالی و همچنین سرمایه­گذاران بوده است. اهمیت امر ارزش‌گذاری، نیاز به تدوین مدلی جامع که به بهترین شکل بازده غیر عادی (مازاد) سهام را توضیح دهد، آشکار می‌سازد. در این مسیر اگرچه تلاش های بسیاری صورت گرفته و مدل‌های متفاوت و مختلفی ارائه شده است اما تا به حال، هیچ کدام از این مدل ها نتوانسته‌اند به طور کامل این بازده مازاد را شرح دهند. در این تحقیق یک مدل قیمت‌گذاری در شرایط حباب و بررسی عوامل اثرگذار برروی بازده سهام با استفاده از مدل تکمیل شده فاماو فرنچ ارایه شده است. بدین منظور نمونه مورد بررسی شامل 81 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1388 تا 1392 می باشد که به روش غربالگری انتخاب شده‌اند. نتایج حاصل از این پژوهش آشکار می‌سازد که از بین 5 عامل بازار، اندازه شرکت، ارزش دفتری به قیمت، مومنتوم و حباب تنها 2 عامل مومنتوم و حباب بر روی بازده غیر عادی اثرگذارند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Speculative bubble and stock return

نویسندگان [English]

  • Vali Nadi Ghomi 1
  • Nasim Seif 2
1 1Head of Finance Departmant of Ershad university, corresponding author
2 Master of Finance
چکیده [English]

The bubble in the stock market and in general in all markets is a real phenomenon that can cause losses to investors. The main problem facing each investor in the capital market is the decision to select the securities for investing and creating an optimal portfolio of stocks. Hence, stock valuation models have long been used by researchers  and investors. Solving  valuation puzzle reveals  the need to develop a comprehensive model that  describes the abnormal return . In this regards, although many efforts have been made and various models have been developed, none of these models has been able to fully explain this abnormal return. In this research, a pricing model in bubble conditions and an evaluation of the effective factors on stock returns are presented using the Fama-French model. For this purpose, the sample included 81 listed companies in the Tehran Stock Exchange( TSE) between 2009 and 2013, which have been selected . The results of this study reveal that among the five factors of the market, firm size, book value to price, momentum and bubble, only two factors of momentum and bubble affect the abnormal returns.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • bubble
  • Asset Pricing
  • Fama and French Model
  • Firm Size
  • Momentum
*       اشراقی نیای جهرمی، عبدالحمید و نشوادیان ،کامیار، آزمایش مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران ، مجله شریف ،1387 ، شماره 45.
*       ایزدی نیا، ناصر،ابراهیمی، محمد و حاجیان نژاد، امین،مقایسه مدل سه عاملی فاما و فرنچ با مدل چهارعاملی کارهارت در تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، فصل­نامه مدیریت دارایی و تامین مالی، 1393، شماره سوم .
*       بابالویان، شهرام، مظفری، مهردخت، مقایسه قدرت پیش بینی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ با مدل چهار عاملی کارهارت و -qعاملی HXZ  در تبیین بازده سهام ، فصل­نامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار ، 1395 ، شماره سی ام .
*      رهنمای رودپشتی، فریدون، امیرحسینی، زهرا و خسرویانی ،مصطفی، مقایسه توان تبیین مدل قیمت گذاری دارایی­های سرمایه­ای تجدید نظر شده با مدل سه عاملی فاما و فرنچ در پیش بینی بازده مورد انتظار، مجله مطالعات مالی ،1388، شماره چهارم.
*       Anderson .Keith, Brooks.Chris, (2014), Speculative bubbles and the cross sectional variation in stock returns , International Review of Financial Analysis 20–31.
*       Connor , Gregory, and Sanjay  Sehgal,2001: Tests of Fama and French Model inindia,www.Ise.ac.uk/collections/accountingAndFinance/staff/connor/files/Fam& French India PDF.
*       Chang, E. C. and Lou, Y ,Investor Psychology and Miscaluation Comovement 2009,aviable at ssrn.
*       Hardouvelis, G. A. (1988). Evidence on stock market speculative bubbles: Japan, the United States, and Great Britain. Federal Reserve Bank of New York Quarterly Review.
*      Sharpe, William F. (1964). Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk. Journal of Finance (19):425-442.