بررسی ارتباط ریسک اعتباری بانک ها و ریسک و بازده سهام آن ها در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری رشته مالی، بیمه دانشگاه علوم تحقیقات تهران،‌ تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 دانشجوی دکتری رشته مالی، بیمه دانشگاه علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران.

چکیده

در این مقاله به بررسی ارتباط میان ریسک اعتباری بانک­های فعال در بورس اوراق بهادار تهران و ریسک و بازده سهام آن­ها پرداخته شده است. بدین منظور برای اندازه گیری متغیر ریسک اعتباری از  نسبت مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات اعطایی استفاده گردیده است. داده­های تحقیق در بازه زمانی 1387 تا 1394 گردآوری شده است و شامل 16 بانک و موسسه اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی می­باشد که سهام آن­ها در بورس اوراق بهادار تهران معامله می­شود. برای محاسبه ریسک بانک­ها از 2 معیار بتای سنتی و بتای نامطلوب استفاده شده است که تاثیرگذاری ریسک اعتباری بر آن­ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ریسک اعتباری بانک­ها تاثیر منفی و معنی­داری بر بازده سهام بانک­ها در بورس اوراق بهادار تهران داشته است و میان ریسک اعتباری بانک­ها و متغیرهای ریسک ( بتای سنتی و بتای نامطلوب) رابطه مثبت و معنی دارای وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between Default risk of banks and risk-return of their stocks in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Abdolmajid Dehghan 1
  • Mohsen Farhadi sharif Abad 2
  • Alireza Fahimi 3
1 Assistant Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, Yadgar Imam Khomeini (Ray), Shahrery
2 Ph.D. Student of Finance - Tehran University of Science Research(responsible author)
3 Ph.D. Student of Finance - Tehran University of Science Research
چکیده [English]

This paper examines the relationship between the Default risk of banks operating in the Tehran Stock Exchange and the risk-return of their stocks.  In order to measure the Default risk the ratio of doubtful debt to total loans is used. Data is collected in the period of 2008 to 2014 and includes 16 banks and Default institutions under the supervision of the Iranian Central Bank, whose stocks are traded in Tehran Stock Exchange. In order to calculate the risk of banks, the two measures of traditional beta and downside beta was used on which the impact of Default risk is assessed. The results indicate that the Default risk of banks has a significant negative impact on stock returns of banks in Tehran Stock Exchange has. It was also demonstrated that there is positive relationship between the bank Default risk and the both variables of risk (traditional and Downside beta).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank Default risk
  • doubtful debt
  • Stock Return
  • Traditional beta
  • down
*       باقری، حسن. (1385). "تحلیل عوامل موثر بر سودآوری بانک های تجاری(مطالعه موردی:بانک رفاه)". تحقیقات مالی، 3-26.
*       برهانی، حمید. (1389). "دستورالعمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری". بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
*       مشکی، مهدی. عاصی ربانی، محمود. (1390). "بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود مدیریت با بازده غیر عادی سهام و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران". بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره66، صص68-53.
*       تاجمیرریاحی، حامد. (1391). "بررسی رابطه شاخص های حسابداری مدیریت ریسک و بازده سهام در بانک ها". دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال اول، شماره اول، صص84-73.
*       راعی، رضا. تلنگی. (1387). "مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته"، تهران: انتشارات سمت.
*       سعیدی، علی. افخمی، عادل. (1391). "بررسی رابطه ریسک، بازده و نقدشوندگی با سهام شناور آزاد در بورس اوراق بهادار تهران". تحقیقات مالی، دوره14، شماره 2، صص80-65.
*       راعی، رضا. سعیدی، علی. (1383). "مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک". تهران: انتشارات سمت.
*       تهرانی، رضا. پیمانی، مسلم. (1387). "برسی مقایسه ای بین معیارهای رایج ریسک(واریانس و بتا) و معیارهای ریسک نامطلوب(نیمه واریانس و بتای نامطلوب)" تحقیقات مالی، 77-92.
*       دارابی، رضا. مولایی، علی. (1390). "اثر متغیرهای نقدینگی، تورم، حفظ سرمایه، تولید ناخالص داخلی بر سودآوری بانک ملت". مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار ، 139-182.
*       راعی، رضا. پویانفر، احمد. (1391). "مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته". تهران.
*       ابزری، مهدی. صمدی، سعید. تیموری، هادی. (1386). "بررسی عوامل موثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی". روند، صص152-132.
*       سیدنورانی، محمدرضا. امیری، حسین. محمدیان، عادل. (1391). "رابطه علیت بین سرمایه بانک و سودآوری، با تاکید بر جنبه نظارتی ساختار سرمایه". فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 11-44.
*       شعری، صابر. نادری، محمد مهدی. (1389). "بررسی ارتباط عوامل کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک ها".
*       شوال پور، سعید. اشعری، الهام. (1392). "بررسی تاثیر ریسک اعتباری بر سودآوری بانک ها در ایران". تحقیقات مالی، 229-246.
*       صادقی، محسن. سروش، ابوذر. فرهانیان، محمد جواد. (1389). "بررسی معیارهای نوسان پذیری،ریسک مطلوب و ریسک نامطلوب در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای". تحقیقات مالی ، 59-78.
*       کردلر، ابراهیم.  اعرابی، علی. (1390). "بررسی کاربرد مدل های پیشبینی ورشکستگی (آلتمن، فالمر،اسپرینگیت،زیمسکی و شیراتا)در پیش بینی نکول تسهیلات اعطایی به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران".تحقیقات حسابداری و حسابرسی.
*       محمدپور زرندی، محمد ابراهیم.  رهنمای رودپشتی، فریدون.  بحری ثالث، جمال.  (1391). "ارزیابی توان شاخص های مبتنی بر تئوری محدودیت ها در سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک ها".فصلنامه حسابداری مالی،134-164.
*       هاشمی، عباس.  باقری خولنجانی، مهدی. (1390). "تاثیر نقش نظارتی بانک ها بر مدیریت سود شرکت ها".فصلنامه حسابداری مالی،51-66
*       Aburime, U. (2010). "Determinants of bank profitability." Finance 31-54.
*       Allen, L, and A Saunders. (2004). "Incorporating Systematic influences into risk measurement:a survey of the literature." Journal of Financial Services 40-61.
*       Athanasoglou, P, and M Delis. (2006). "Determinants of Banking Profitability in the south eastern European region." Bank of Greece Working 53-84.
*       Balzer, Sortino, and N Lee. (1994). "Measuring Investment Risk." Journal of Investment 47-58.
*       Bawa, V, and E Lindenbrg. (1977). "Capital market equilibrium in a mean lower partial moment framework." Finance.Econ 32-54.
*       Bourke, p. (1989). "Concentration and other determinants of bank profitability in Europ." Journaal of Banking and Finance 32-87.
*       Espinoza, K, and N Prasad. (2010). "Nonperforming Loans in the GCC Banking System and their Macroeconomic Effects." IMF Working Paper 63-87.
*       Flamini, V, and A McDonald. (2009). "The determinants of commercial bank profitability in Sub-Saharan Africa." IMF Working Paper 63-78.
*       Hansgorg, Lehmann, and Michael Manz. (2006). "The Exposure of Swiss Banks to Macroeconomic Shocks." Swiss National Bank 45-68.
*       Hoffmann, p. (2011). "Determinats of the profitability of the Us Banking industry." International Journal of Business and Social Science 22-45.
*       Mao, James. (1970). "Models of Capital Budgeting." Journal of Financial And Quantitative Analysis 657-676.
*       Narkowitz, Harry.M. (1952). "Portfolio Selection." Journal of Finance 77-91.
*       Saposnik, R. 1962. "Admissability and Measurable Utility Functions." Review of Economic Studies 45-68.
*       Tor, Oddvar Berg, and Godding Boye Katrine. (2007). "an analysis of banks problem loans." Economic Bulletin 65-76