طراحی یک مدل بومی‌شده اقتصاد نوآوری بر اساس ابعاد اصلی استراتژی در سازمان‌های دولتی ایران (مطالعه موردی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی یک مدل بومی شده اقتصاد نوآوری بر اساس ابعاد اصلی استراتژی در سازمان‌های دولتی ایران با مطالعه موردی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است تا بتوان با این مدل نیازها و تغییرات را پیش بینی کرد. در این پژوهش ابعاد اصلی استراتژی شامل 3 بعد (محتوایی،  مفهومی و فرایندی) و نوآوری سازمانی شامل 7 مؤلفه می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر روش، آمیخته اکتشافی (کمی و کیفی)؛ از نظر نوع کاربردی،  از نظر زمانی مقطعی و از نظر نحوه اجرا کتابخانه­ای و پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه (مدیران کل، معاونین مدیر کل و مدیر کل) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تعداد 570 نفر می‌باشند که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب تعداد 230 نفر جهت جمع آوری داده ها انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه­ای و بررسی اسناد و مدارک،  مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته کیفی و در نهایت توزیع پرسشنامه در بین جامعه آماری استفاده شده است. داده­ها با استفاده از نرم­افزارهای لیزرل،  پی ال اس و اس پی اس اس[i]و به روش تحلیل عاملی تاییدی تجزیه و تحلیل شده­اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که بین ابعاد اصلی استراتژی و مؤلفه‌های منابع جدید ارزش،  مدل­های نوین کسب و کار،  مشتریان توانمند و دانشگر،  هم­افزایی زنجیره عرضه و تقاضا وساختارهای متکی بر شبکه­های مجازی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، ولی مؤلفه­های یکپارچگی انسان فکری و مجازی و مالکیت نوین سرمایه به دلیل نبود زیر‌ساخت­های مناسب ساختاری و انسانی در سازمان ثبت مورد تایید قرار نگرفت. در نهایت مدل بومی شده اقتصاد نوآوری بر اساس ابعاد اصلی استراتژی در سازمان‌های دولتی ایران طراحی شد.
 
 


[i] SPSS, PLS, LISREL

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Econometric Innovation Model Based on the Main Dimensions of Strategy in Iranian Governmental Organizations (Case Study: the state organization for registration of deeds and properties)

نویسندگان [English]

  • Hashem Kargar 1
  • Mohsen Ghadami 2
1 Governmental Management PhD student, Islamic Azad university Central Branch, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Cultural Managmement department, Scince and Research Branch of Islamic Azad University (corresponding author)
چکیده [English]

The main objective of the present research is to design a indigenous model of innovation economics based on the main dimensions of strategy in Iranian government organizations with the case control of the State Property Registration Organization, which can predict the needs and changes with this model. In this research, the main dimensions of the strategy are three dimensions (content, conceptual and process) and organizational innovation consisting of seven components. The present study is based on the method of exploratory mix (quantitative and qualitative). The statistical population consisted of all 570 individuals (general directors, deputy heads of general director and general manager). The sample was selected by random sampling of 230 members in order to collect data. Data collection was done  through previous studies and reviewing documents, deep and semi-structured interviews, and finally the distribution of questionnaires has been used. Data were analyzed using Liserl, PLS and SPSS software and through confirmatory factor analysis. The research findings show that there is a positive and significant relationship between the main dimensions of the strategy and components of new sources of value, new business models, powerful and knowledgeable customers, supply and demand chain complementarity, and structures based on virtual networks. The components of intellectual and virtual human integrity and the new ownership of capital were not approved by the organization for lack of adequate structural and human infrastructure. Finally, the indigenous model of innovation economy was designed based on the main dimensions of strategy in Iranian government agencies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • the main dimensions of strategy
  • the innovation economy
  • innovation strategies
  • the state organization for registration of deeds and properties
*       آقاجانی،  ح؛  مجدد،  ش؛  کیاکجوری،  م (1393) "ارائه مدل مفهومی مسیر نوآوری در راستای افتصاد دانش‌بینان"،  کنفرانس بین‌المللی اقتصاد سبز.
*       آقاجانی،  حسنعلی. جعفری کناری،  سیده نفیسه. (1392 )،  رابطه بین یادگیری سازمانی و عملکرد شرکت‌های دانش بنیان: نقش واسطه‌ای نوآوری سازمانی،  دومین اجلاس ملی حسابداری،  مدیریت مالی و سرمایه گذاری-استان گلستان.
*       برومند،  م؛  رنجبری،  م (1388) اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی و عملکرد نوآوری،  با تأکیدبر نقش مدیریت دانش،  دو ماهنامه توسعه انسانی. سال ششم،  شماره 24،  صص 54-41.
*       داونپورت،  توماس اچ؛  لیبلد،  ماریوس؛  ولپل،  اسون (1391) مدیریت استراتژیک نوین در اقتصاد نوآوری،  ترجمه مراد کردی و همکاران،  دانشگاه آزاد اسلامی،  سازمان چاپ و انتشارات.
*       صالحی امیری،  ر؛  شاه‌حسینی،  ع (1387) نوآوری،  کارآفرینی و چالش‌های پیشاروی آن در کشور،  پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام،  شماره 20.
*       کیاکجوری, داود, بریمانی, بابک. (1395). بررسی میزان همسویی ساختار سازمانی با استراتژی‌ سازمانی بر اساس نقاط مرجع استراتژیک در بنادر شمالی جمهوری اسلامی ایران. صنعت حمل و نقل دریایی, 3(4), 52-63.
*       کیانی, مینا و محدثه پدیدار،  ۱۳۹۵،  بررسی رابطه شرکت-مشتری و شرکت‌های تأمین کننده با عملکرد استراتژیک کسب کار در شرکت‌های تولیدی مطالعه موردی شرکتهای صنعتی غرب استان گلستان،  پنجمین کنفرانس ملی حسابداری،  مدیریت مالی و سرمایه گذاری،  گرگان،  انجمن علمی و حرفه‌ایمدیران و حسابداران گلستان،
*       معین،  رحیم؛  محمودی میمند،  محمد و رجب زاده قطر،  علی. (1392). تدوین مؤلفه‌های زنجیره تقاضا براساس رویکردمدیریت زنجیره تأمین واولویت گذاری آنها با استفاده از رویکرد TOPSIS. دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم‌ها. غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد.
*       کمالیان، ا ؛  سالارزهی،  ح؛  اصغرزاده،  ف (1391) بررسی اثرات سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی،  کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب وکارهای دانش‌بنیان،  دانشگاه مازندران.
*       مرتضوی, مهدی, رسولی قهرودی, مهدی, رستمی, آرزو. (1395). بررسی تأثیر نوآوری سازمانی و استراتژی عمومی رهبری هزینه بر عملکرد سازمان از طریق مزیت رقابتی. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول, 1395(27), 17-25.
*       نصیری‌یار،  م (1385) سه رویکرد برتر در مدیریت استراتژیک،  ماهنامه تدبیر،  سال هفدهم،  شماره 173.
*       هنری م (1389) ستراتژی؛  ابعاد و جنبه‌های گوناگون،  پایگاه اینترنتی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس www.Dsrc.ir.
*       And Beer. M. voelpel. S. leibold. M. and tekie. E (2005)… strategic management as organizational Leaming: Developing fit and aligment through a Disciplined process". Long range planning. Vol. 38. Issue3. (in print).
*       Andreea M, P, Olivera Ecaterina Oros Simona & Florina Salisteanu (2015) Innovation and economic growth: An empirical analysis for CEEcountries, 4th World Conference on Business, Economics and Management, WCBEM Procedia Economics and Finance 26 (2015) 461 – 467
*       Beer. M. and Eisenstat. R. (2004). The concept of "organizational fitness" and "strategic fitness" has been extensively researched and elaborated by Michael Beer of Harvard, and associantes, see "How to hold Honest conversation About your Strategy" Harvard Buisiness Review, vol 82. Issue 2.82_89.
*       Flett F, Innovation in mature Companies, Management Decisions, 1998
*       Flynn, B. B, Huo, B and Zhao, X (2010) “The impact of supply chain integration on performance: A contingency and configuration approach”, Journal of Operations Management, 28, 58–71.
*       Gültekin A., Semerciözb, F., Mertc, A., Pehlivand, C., (2014), Industry forces, competitive and functional strategies and organizational performance: Evidence from restaurants in Istanbul, Turkey, Procedia - Social and Behavioral Sciences 150 , 600– 709
*       Ibrahim, M., Sulaiman, M., Al Kahtani, A., Abu-Jarad, I., (2012). The Relationship between Strategy Implementation and Performance of Manufacturing Firms in Indonesia: The Role of Formality Structure as a Moderator. World Applied Sciences Journal, 20(7), 955-964.
*       Inamdar, S. N., (2012). Alignment of strategy with structure using management control systems. Strategic Management Review, 6(1), 1-26.
*       Kavale, S., (2012). The Connection between Strategy and Structure. International Journal of Business and Commerce, 1(6), 60-70.
*       Liao, Sh. H. And Wu, C. 2010. “System Perspective of Knowledge Management, Organizational Learning, and Orgnizational Innovation”, Expert Systems with Applications 37, 1096-1103
*       Majchrzak, A., Cooper, L.P. & neece, O.E (2004) knowledge reuse for innovation management science, 50(2), 174-188.
*       Malcolm ,g, see gladwell, M.(2000) the tipping point: how little things con make a big difference london: abacus, little, Brown and company
*       Montes, F.J.L., Moreno, A.R. and Fernandez, L.M .M., 2004. Assessing the organizational climate and contractual relation ship for perceptions of support for innovation. Internatinal Journal of Manpower. 25, pp. 167–80.
*       Moore. G.E (1965).Gorden moore is the retired co_founder of intel comporation. Cramming More Components onto integrated Circuits. "Electronics. Vol. 38. No. 8. 114_117.
*       Prajogo ,D. (2016) The strategic fit between innovation strategies and business environment in delivering business performance, int J. Production Economics 171 (2016) 241–249
*       Rajasekar, J., (2014). Factors affecting Effective Strategy Implementation in a Service Industry: A Study of Electricity Distribution Companies in the Sultanate of Oman - Zheng, W (2008)' A Social Capital Perspevtive of innovation from individuals to nations: Where is Empirical literature Directing us? International journal of management Reviews, no. 10 (4), pp 1-39