ضرورت سرمایه گذاری در مسئولیت اجتماعی با الگوی فرهنگی (موردمطالعه: بانک های دولتی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی،دانشکده مدیریت واحد امارات،دانشگاه آزاد اسلامی،دبی،امارات متحده عربی

2 دانشیار،گروه مدیریت بازرگانی،دانشکده مدیریت،دانشگاه شهیدبهشتی،تهران،ایران(نویسنده مسئول)

3 استاد،گروه مدیریت بازرگانی،دانشکده مدیریت،دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران

چکیده

سرمایه گذاری در حوزه مسئولیت اجتماعی درسازمانهایی نظیر بانک ها که ماهیتا سودآور بوده واز سویی حیاتشان به اعتماد عمومی جامعه و مشتریان بستگی دارد،امری ضروریست که ریشه در تحقق الگویی فرهنگی در حوزه مسئولیت اجتماعی دارد. پژوهش حاضر کوشیده است تا با تکیه بر ضرورت سرمایه گذاری،باطرح ۳سئوال اصلی، حوزه های مسئولیت اجتماعی بانک ها را شناسایی، مولفه های فرهنگی را احصاء ودرنهایت براساس معیار بدست آمده، وضعیت کنونی بانک هارا دراجرای CSR سنجیده والگوی فرهنگی چهاربعدی مسئولیت اجتماعی بانکها را در دو قالب مفهومی وکمی ارائه نماید تا ضرورت سرمایه گذاری دراین حوزه، بخوبی تبیین شود. روش این پژوهش از نوع کیفی وکمی است که در ابتدا برای شناسایی حوزه ها واحصای مولفه های فرهنگی،با خبرگان دانشگاهی و نظام بانکی مصاحبه عمقی مستقیم،انجام وپس از اشباع نظری،نتیجتا ۴حوزه مشتریان،کارکنان،آحادجامعه ومحیط زیست احصاءوسپس ۴۹ مولفه فرهنگی با استفاده از تحلیل تم، استخراج و دسته بندی شدند ودرگام بعدی و در بخش کمی این پژوهش، با استفاده ازداده های استخراجی ازمرحله کیفی،پرسشنامه ای با ضریب آلفای کرونباخ کلی۰.۸۵۵طراحی وبا استفاده از روش در دسترس، دراختیار خبرگان بانکی و دانشگاهی قرارگرفت که پس از تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمونهای میانگین وt ، مشخص شدکه بانکها در حوزه CSR بدلیل فقدان الگویی فرهنگی درتمامی حوزه ها، عملکرد غیرقابل قبولی داشته اند و در این حوزه سرمایه گذاری نکرده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The necessity of investment in social responsibility with a cultural pattern( case study:State banks)

نویسندگان [English]

 • Kazem Asgari 1
 • Shahriar Azizi 2
 • Asghar Moshabaki 3
1 PhD. student, Faculty of Management, Islamic Azad University, Dubai, Emirate.
2 Associate Professor, Faculty of Business Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Professor, Faculty of Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Investment in CSR domain in organizations like banks which are profitable in nature and their existence depends on public trust of the community and customers, is essential and is rooted in the realization of cultural pattern in the field of social responsibility.
Relying on the necessity of investment and by raising 3 main questions, the present research has tried to identify the CSR domains of banks, numerate the cultural features and lastly to assess the situation of banks in performing CSR according to the obtained criterion and present the four- dimentional and quantitative formats in order to explain the necessity of investment in this area.
The method of this research is both qualitative and quantitative, which initially conducted a deep interview with the university and banking experts to recognize the domains and numerate the related features of the cultural and after the theoretical saturation, as a result four areas including customers, staff, community and environment were numerated and then 49 features of the cultural were extracted and classified via Tem analysis.
In the next, in the quantitative part of the research,using the extractive data from the qualitative stage, a questionnaire with the Cronbach's alphaco efficient of 0.855 was designed using the available method, it was given to the experts. After statistical analysis using the mean and T test, it was found that the banks in CSR areas had weak and unacceptable performance due to lack of a cultural pattern in areas, had an unacceptable performance and havent invested in field.

کلیدواژه‌ها [English]

 • investment
 • CSR
 • Bank
 • Culture
 • Tem Analysis
 • آشوری، داریوش (۱۳۸۰)، تعریف ها و مفهوم فرهنگ، تهران: انتشارات آگاه.
 • ابزری، مهدی و صمدی، سعید و تیموری، هادی.(1387)."بررسیعواملمؤثربر سرمایهگذاریدرسهامدربورساوراقبهادار"، جستارهای اقتصادی، س5، ش10،پاییز و زمستان،137-162.
 • امیدوار، علی رضا و صفرلکی، ابراهیم (۱۳۹۵)،"حرکت به سمت مسئولیت اجتماعی شرکتی در صنعت بانکداری کشور"، تهران: پژوهشکده موسسه علوم بانکی.
 • پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی (۱۳۸۱)،گزارش هم اندیشی مبانی فرهنگی توسعه، همایش چالش ها وچشم اندازهای توسعه ایران، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی.
 • پیری سارمانلو، اژدر (۱۳۹۴)،"سبک زندگی ایرانی اسلامی الگوی اعتدال و زندگی"، نشریه پژوهش ملل، شماره۱:۵-۱.
 • جونز،چارلز(1386)، مدیریت سرمایه گذاری،ترجمه رضاتهرانی وعسگرنوربخش ، تهران:انتشارات نگاه دانش.
 • روح الامینی، محمود (۱۳۷۲)، زمینه فرهنگ شناسی، تهران: نشرعطار.
 • سریع القلم، محمود (۱۳۸۰)، عقلانیت وآینده توسعه ایران، تهران: نشرمرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
 • شعبانی، رضا (۱۳۶۹)، مبانی تاریخ اجتماعی ایران، تهران: نشر قوس.
 • صالحی امیری، سیدرضا و مطهری نژاد،سیدمجید(۱۳۸۹)، درامدی برمسئولیت های فرهنگی اجتماعی بنگاه ها و سازمان ها در ایران، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
 • صالحی امیری، سیدرضا و مطهری نژاد، سیدمجید(۱۳۹۱)، "ارتقای مسئولیت اجتماعی شرکت ها با رویکرد اسلامی"، پژوهشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان ها، شماره۳:۵۰-۹.
 • صالحی عمران، ابراهیم؛ثابتی عبدالحمید و حسن زاده، سودابه (۱۳۹۱)،"بررسی اهمیت شاخص های مسوولیت اجتماعی شرکت ها در مراکز صنعتی و دانشگاه ها"، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، شماره۲:۳۱-۲۶.
 • صدر، سیدمحمدباقر(۱۳۴۸)، اقتصادما، بررسی هایی درباره مکتب اقتصادی اسلام.قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 • عزیزی، شهریار (۱۳۹۵)، روش پژوهش در مدیریت، تهران: انتشارات سمت.
 • قرآن کریم
 • مسعودی فر، جلیل(۱۳۸۲)،"حفظ فرهنگ ایرانی اسلامی و زمینه جهانی شدن"، مجموعه مقالات چهاردهمین کنگره دین پژوهان کشور با عنوان جهانی شدن ودین؛فرصت ها و چالش ها، به اهتمام م. ج. صاحبی، قم: نشراحیاگران.
 • مشبکی، اصغروخلیلی شجاعی، وهاب (۱۳۸۹)، "بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان"، مجله جامعه شناسی کاربردی، شماره۲۱:۵۶-۳۷ .
 • مصباحی مقدم، غلامرضا و جلالی، حسن (۱۳۸۷)،"کاوشی درحکم فقهی شرط های جزایی و تهدیدی در جریمه تاخیر در نظام بانکداری بدون ربا"، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره۹ : ۵۵-۵.
 • مطهری، مرتضی (1364)، بانک و بیمه، تهران: نشر صدرا.
 • موحدی، مسعودی(۱۳۸۹)، تعیین ویژگی های فرهنگ ملی – اسلامی، تهران: نشردبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 • موسویان، سیدعباس(۱۳۸۹)، "نظریه های ربا وبهره"، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاداسلامی، شماره۴ : ۱۰۰-۶۷.
 • نقشه مهندسی فرهنگی کشور (۱۳۹۲)، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 • نیکومرام، هاشم و محمدیان ساروی، محسن (۱۳۸۷)، "نقش مدیران در ارتقا مسئولیت اجتماعی از دیدگاه اسلام"، پژوهش نامه مسئولیت اجتماعی سازمان ها، شماره۲: ۱۵۶-۱۲۵.
 • همایونفر،سیدمسعود(۱۳۹۵)،ابعادمسئولیت اجتماعی در صنعت بانکداری، تهران: انتشارات پژوهشکده موسسه علوم بانکی.
 • هوشیار، یاسر و ابوعلی، غلامرضا (۱۳۹۵)، "هویت فرهنگ ایرانی اسلامی درگلستان و بوستان سعدی"، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ادبیات؛ عرفان وفلسفه، شماره۱: ۱۳۶-۱۲۳.
 • یونسکو (۱۳۷۹)، راهبردهای علمی توسعه فرهنگی، ترجمه م.فاضلی، تهران:نشرتبیان.
 • R. Blais & N. Betz.(2002). "A domain- specific risk- attitude scale:Measuring risk perception and behavior", Journal of Behavioral Decision Making, Vol.15, No. 4.
 • Carroll, A. (1991) .The Pyramid of Corporate socialResponsibility: toward the moral Management of Organizational Stakeholders. Business Horizons, July-August.1-20.
 • Choi , D .Y., & Gray. E .R. (2008). Socially responsible entrepreneurs : what do they do to create and build their companies?.  Business Horizons Journal .l50 , 341 - 352 .
 • Farook, S. (2007).On Corporate Social Responsibility Of Islamic Financial Institutions. Islamic Economic Studies Journal , 15, 31-46.
 • Garriga , E., & Mele , D. (2004). Corporate Social Responsibility Theories : Mapping the Territory.  Journal of Business Ethics, 53 , 51 - 71 .
 • Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1995). Corporate social and environmental reporting: A review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure.Accounting, Auditing and Accountability Journal, 8(2), 47–77.
 • Labbai MM. (2007).Social Responsibility and Ethics in Marketing. International Marketing Conference on Marketing &Society , 8 , 36 – 63.
 • Lee, M. J., & Jang S. C. (2007). Market diversification and financial performance and stability. A study of hotel companies Hospitality Management, 26, 326-375.
 • R. (2015). The Corporate socialResponsibility Practices in the Context of Sustainable Development. The case of Romania.Bucharest University of economic studies piata Romana,6, 1279-1285.
 • Retab, B. Anis & Mellahi, k. (2011). Market orientation, Corporate Social responsibility, and business performance. Journal of Business Ethics,.99, 3, 307-324.
 • Richard Borghesi a, Joel F. Houston, Andy .N.(2014),Corporate socially responsible investments: CEO altruism,reputation, and shareholder interests
 • Sharp, .w.f. & G.J. Aleander & J.V. Bailey.(2002). "Dynamic Network Model ofInvestment Control for Quadratic Risk Function", Automation and RemoteControl Journal, Vol. 63, No.2.
 • Sungbeen, P., Sujin, S. and Seoki, L. (2017). “Corporate social sponsibility and systematic risk of restaurant firms: The moderating role of eographical diversification”, Tourism Management, 59, pp. 610-620.
 • Sitkin, S.B. & A.L. P.(1992). "Reconceptualizing the determinants of risk behaviour",Academy of Management Review, Vol.17.
 • Wahba, H. and Elsayed, K. (2015). “The mediating effect of financial Performance on the relationship between social responsibility and ownership structure”, FutureBusiness Journal, DOI: 10.1016/j.fbj.2015.02.001.
 • Weber, E. & R. Milliman. (1997)."Perceived risk attitudes Relating risk perception to riskychoice", Management Science, Vol.43, No.2.
 • Ye, K. and Zhang, R. (2011). “Do lenders value corporate social responsibility?Evidence from China”, Journal of Business Ethics, 104(2), pp. 197–206.
 • Yoon, S. S. and Miller, G.A., (2002),"Cash From operations and Earnings Management in Korea" the International Journal of Accounting, 37(40, 395-412).