تأثیر ریسک‌ادراک‌شده توسط سرمایه‌گذران بر مدیریت سبد سهام (مطالعه موردی:سرمایه‌گذران فعال کارگزاری‌های بورس مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد نیشابور،گروه مدیریت مالی،خراسان رضوی، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی،مؤسسه آموزش عالی عطار،مشهد،ایران

3 استاد و عضو هیات علمی، دانشگاه فردوسی مشهد گروه اقتصاد

چکیده

تصمیم‌گیری سرمایه‌گذران،موضوع مورد توجه مباحث مالی رفتاری است.قلمرو مالی رفتاری به چگونگی تصمیم‌گیری افراد در شرایط عدم اطمینان می‌پردازد.در این پژوهش تأثیر ریسک‌ادراک‌شده سرمایه‌گذاران بر مدیریت سبد سهام مورد بررسی قرار گرفته‌است.تحقیق حاضر،تحقیق کاربردی از نوع توصیفی پیمایشی است که برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از پرسشنامه استفاده شده‌است.در این تحقیق از روش نمونه‌گیری ساده استفاده شده ونمونه شامل 104 سرمایه‌گذار می‌باشد.24 فاکتور مؤثر بر ریسک ادراک شده و 21 فاکتور مؤثر بر مدیریت سبد سهام به صورت مقیاس لیکرت از سرمایه‌گذاران سنجیده شد.داده‌های حاصل از پرسشنامه از طریق نرم‌افزارهای SPSS و Smart PLS باستفاده از روش معادلات ساختاری(تحلیل مسیر) مورد تحلیل قرار گرفت.نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که ریسک ادراک‌شده به صورت مستقیم و مؤلفه‌های مؤثر بر ریسک ادراک شده به صورت غیرمستقیم بر مدیریت سبد سهام تأثیرگذار می‌باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Investor’s Perception of Risk on Portfolio Management (Case Study: Active Investor’s Mashhad Stock brokers)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Nategh Golestan 1
  • Elahe Damghani 2
  • Ahmad Sabahi 3
1 Assistant Professor and faculty member, Islamic Azad University, Neyshabur Branch, Department of Financial Management, Khorasan Razavi, Iran (Corresponding Author)
2 Student of Financial Management, Department of Management, Attar University of Higher Education, Mashhad, Iran
3 Professor and Faculty Member, Ferdowsi University of Mashhad, Department of Economics
چکیده [English]

Investor’s decision making is a subject of considerable debates in behavioral finance. Behavioral finance refers to how people make decisions under uncertainty conditions. This paper is devoted to The impact of investor’s Perception of Risk on Portfolio Management. It is an applied study of descriptive-surveying type used to gather the required data through questionnaires. A simple sampling was used and the final sample included 104 investors. Investors were questioned about 24 possibly influencing factors of investor’s reception of risk and 21 influencing factors Portfolio Management in the form of a Likert Scale. The data from questionnaires with SPSS and Smart PLS software using structural equation modeling (path analysis) were analyzed. Results of the study indicated that risk perceived risk factors directly and affecting the perceived risk indirectly is effective on the portfolio management.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk
  • risk perception
  • Behavioral Finance
  • stock portfolio management
*      ابزری، مهدی؛ صمدی ،سعید ؛ هادی،تیموری(1387)" بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در سهام در بورس اوراق بهادار(مطالعه موردی:بورس اوراق بهادار منطقه ای اصفهان)"؛ فصلنامه علمی-پژوهشی جستارهای اقتصادی،سال پنجم،شماره 10
*       اشرفی،محمود(1391)" مدیریت سبد سرمایه با استفاده از ارزش در معرض ریسک VaR):یک مقایسه بین الگوریتم های ژنتیک و بهینه سازی تجمع ذرات"؛(پایان نامه کارشناسی ارشد)،دانشگاه شیخ بهایی،دانشکده علوم ریاضی
*       خادمی، مهدی ؛ مصطفی قاضی زاده(1386)" بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران"؛ بر مبنای مدل معادلات ساختاری، دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، سال 14 ، شماره 23
*       راعی،رضا.تلنگی،احمد(1383)"مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته"؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)
*       رضائیان،علی(1387)"مبانی مدیریت رفتارسازمانی"؛ تهران:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌های(سمت)
*       رهنمای رود پشتی،فریدون؛ناطق گلستان،احمد و یعقوب نژاد،احمد(1394) "ارائه الگو ذهنی ادراک ریسک سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران"؛ فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری،دوره 4،شماره 13،صص 195-216
*       فلاح‌شمس،میرفیض،حق‌شناس کاشانی،فریده،افشارهار،فیروزه(1391). "بررسی تأثیر کانون کنترل بر خطاهای ادراکی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار"؛فصلنامه علمی‌-پژوهشی دانش‌سرمایه‌گذاری 1.(3).1-3
*       قربانی، نیما(1384)" روان درمانگری پویشی فشرده و کوتاه مدت، مبادی و فنون"؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها. 52
*       کمالی اردکانی،محسن و رجبی قیری،علی (1394)" بررسی آثار روانشناختی و عوامل موثر بر درک سرمایه گذاران از ریسک در بورس اوراق بهادار تهران"؛ فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی،سال سوم،شماره 10،تابستان
*       لشکری،محمد،مرتاضی،هما(1390)"نظریه‌ی مالی رفتاری و تأثیرآن بر حجم سرمایه‌گذاری افراد در بورس اوراق بهادار تهران"؛راهبرد توسعه شماره 26 صص 48 تا 63
*       ناطق گلستان،احمد،رهنمای رودپشتی،فریدون،یعقوب نژاد،احمد(1392)"مؤلفه‌های فرهنگی و ادراک ریسک سرمایه‌گذاران"؛مجله مدیریت فرهنگی،سال هفتم،شماره بیست ویکم
*       یحیی زاده فر،محمود؛شمس،شهاب الدین و رضا زاده،مرتضی (1389)" ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران"؛ پژوهشنامه مدیریت اجرایی علمی-پژوهشی،سال دهم،شماره2
*       Abdeldayem, Marwan, M. (2015) “An Empirical Analysis of the Relationship between New Investors and Telecommunications Stocks’ Bubble Post the Egyptian Revolution”, Research Journal of Finance and Accounting, ISSN: 2222-1697, Vol. (6), No. (2),  P.178-195
*       Alexander, G. J., Sharpe, W. F., & Bailey, J. V. (2001) “Fundamentals of investments”, Pearson College Division.
*       Aren, S., & Zengin, A. N. (2016) “Influence of Financial Literacy and Risk Perception on Choice of Investment”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 235, 656-663.
*       Chandra, Abhijeet and Kumar, Ravinder. (2011) “Determinants of individual investor behaviour: An orthogonal linear transformation approach” Jamia Millia Islamia (Central University), New Delhi
*       Chen, S. and Tsai, C. (2010) “Investment Preference, Risk Perception and Portfolio Choices under Different Socio-Economic Status” Department of Finance, Nan Hua University, Chiayi, Taiwan
*       Fischer, D.E. and Jordan, R.J. (2006) “Security Analysis and Portfolio Management”, (6th Ed.). Prentice Hall of India, pp: 77-102
*       Hwang, S.N. and Chang, T.Y. (2003), “Using data envelopment analysis to measure hotel managerial efficiency change in Taiwan”, Tourism Management, Vol. 24 No. 4, pp. 357- 69.
*       Kim,K,A;Nofsinger,J,R,(2008), “Behavioral finance in Asia”, Pacific-Basin Finance Journal ; Vol.16, pp.1-7.
*       Mitchell, V . W.(1999) . “Consumer Perceived risk : conceptualisations and models”,European Journal of marketing , 163-195
*       Peterson, c., Schwartz. S.M. and Seligman M.E.P.(1981) “Self -blame and depressive symptoms”, Journal of Abnormal and social psychology, 41.
*       Prabhakaran, K., & Karthika, P. (2011). “A study on risk perception and portfolio management of equity investors in Coimbatore city”, Journal of Management and Science, 1(2), 1-13.
*       Ricciardi,victor(2008). “Handbook of Finance: Investment Management and Financial Managemen”,ch10, Published by John Wiley & Sons
*       Sharp, .w.f. & G.J. Aleander & J.V. Bailey. "Dynamic Network Model of Investment Control for Quadratic Risk Function", Automation and Remote Control Journal, 2002, Vol. 63, No.2.
*       Ward, S.-J. (2008). “The consumer-precevied risk associated with the intention to purchase online”,Stellenbosch University.
*       Weber, E. U. and Hsee, C. (1998). “Channel Contract Behavior: The Role of Risk At-attitudes, Risk Perceptions and Channel Members’ Market Structures”, pp. 44