تحلیل سودآوری استراتژی‌های معامله در بازار قراردادهای اختیارمعامله (مطالعه موردی: قرارداد اختیارمعامله سکه طلا در بورس کالای ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیاردانشکده مدیریت و حسابداری، گروه اقتصاد،واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران، (نویسنده مسئول)

3 استادیاردانشکده مدیریت و حسابداری، گروه اقتصاد،واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی استراتژی های سودآوردر بازار قراردادهای اختیارمعامله سکه طلا در بورس کالای ایران است. به منظور انجام این پژوهش، با توجه به داده‌های روزانه قیمت اختیار معامله سکه طلا دربورس کالای ایران، سود حاصل از اتخاذ هر استراتژی قرارداد اختیار معامله (ازدیدگاه سرمایه‌گذار) محاسبه شده است و درنهایت دربازه زمانی دی‌ماه 1395 تا تیرماه 1396 (داده های مربوط به150روز کاری دربورس کالای ایران)، سود حاصله از اتخاذ هر یک از استراتژی‌ها محاسبه و استراتژی‌های سودآور شناسایی شده است. در این پژوهش، استراتژی های متقارن و نامتقارن خرید و فروش پروانه ای، خوش بینانه و بدبینانه، استرادل، استریپ، استرپ و استرانگل به تفکیک سررسیدهای دی ماه1395، اسفندماه1395، تیرماه 1396 و شهریورماه 1396 مورد بررسی قرارگرفته است.
نتایج پژوهش حاکی است، در خصوص قراردادهای اختیارمعامله سکه طلا در بورس کالای ایران با سررسید دی ماه1395، استراتژی خوش بینانه قرارداد اختیارخرید و درخصوص قراردادهای اختیارمعامله با سررسید اسفند ماه 1395و تیرماه 1396، استراتژی پروانه ای خرید و استراتژی خوش بینانه قرارداد اختیارخرید برای سرمایه گذاران سود آور بوده و توصیه می گردد.
از آنجایی که اکثر استراتژی ها برای قراردادهای اختیارمعامله با سررسید شهریورماه، سودده نبوده است، لذا سرمایه گذاری قراردادهای اختیارمعامله با سررسید شهریورماه، توصیه نمی گردد.
همچنین توصیه می گردد در اکثر استراتژی های مذکور، اخذ موقعیت معکوس وپایان دادن به سرمایه گذاری، درسه روز اول از شروع این قرارداد در بورس کالا نباشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing profitable strategies on option market - evidence from the gold coin option contracts on the Iran mercantile exchange

نویسندگان [English]

  • Mahdie Amiri 1
  • Akbar Mirzapour 2
  • Beitollah Akbari moghadam 3
1 Ph.D. Student , Department of economics, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor of the Faculty of Management and Accounting, Department of economics, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran,(Corresponding Author)
3 Assistant Professor of the Faculty of Management and Accounting, Department of economics, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is identification of the profitable strategies on  gold coin option contracts on the Iran mercantile exchange.
In order to do this research, profit of each strategy was estimated by the daily price gold coin option on the Iran mercantile exchange. (from the investor approach)
The profit derived from each strategy was calculated, in the period from December 2016 to July 2017and profitable strategies were identified. (150 working days in the Iran mercantile exchange)
In this research, the symmetric and asymmetric strategies including, Long Call Butterfly, short Call Butterfly ,Bull spread، Bear spread, Stradle, Streip, Strep, and Strangel have been analyzed in Exercise dates of January 2017, March 2017, July 2017, and september of2017.
The results indicate that the Bull Call Spread for the gold coin option contracts on the Iran mercantile exchange with Exercise dates of January 2017, the the Bull Call Spread and Butterfly Spread for option contracts with the maturity of March/ july 2017 are profitable.
Also most strategies with the maturity September 2017 option contracts  have not been profitable, it is  not recommended.
It is recommended that the reverse position( End of investment)should not be in the first three days of the start of the contract on the Iran mercantile exchange.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Call Option
  • put Option
  • Asymmetric Strategies
  • Symmetric Strategies
*       هال، جان. (2002) . مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک ،ترجمه : علی صالح‌آبادی و سجاد سیاح(1384) .گروه رایانه  تدبیر پرداز.
*       میرزاپور، اکبر، بهرامی، جاوید.(1391)." نسبت بهینه پوشش ریسک در قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی ، سال بیستم، شماره 64 ، ص93-107.
*       احمد پور، احمد، نیک زاد، مرضیه.(1390)." بررسی رابطه بین قیمت های نقد و آتی سکه طلا، در بورس کالای ایران ". فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال چهارم،شماره 13، تهران، ص175-190.
*       میرزا پور، اکبر، بهرامی، جاوید.(1394 )." اثر سررسید در قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران"، پژوهش‌های اقتصادی ، دوره 15، شماره 1، ص ۱۷۵-۲۰۶.

*       محمدی، مهران، نجار زاده،رضا، موسویان، عباس، صالح‌آبادی، علی.(1395). چارچوب طراحی قرارداد آتی واختیار معامله سبد سهام با کارکردهای قرارداد آتی واختیار معامله شاخص، تحقیقات مالی اسلامی، دوره 5، شماره 10،  ص 5-38 .

*    یحیی زاده، محمود، حسن نژاد،محمد.(1384)."امکان‌سنجی به‌کارگیری اختیار معامله در بازار سرمایه ایران"، پیام مدیریت، شماره 17 ، تهران، ص 85-107.
*       نبوی چاشمی، علی(1393)."بررسی راهبردهای ترکیبی نامتقارن در دادوستد اختیار فروش سهام جهت مدیریت ریسک و تحلیل فرصت‌های سوداگری در بورس اوراق بهادار تهران" ، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار،  سال هفتم، شماره بیست و دوم، ص 1-14.

*       نبوی چاشمی، علی، عبدالهی، فرهاد.(1397). "بررسی و مقایسه الگوهای سود اختیارمعاملات آسیایی، اروپایی و آمریکایی سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه مهندسی مالی ومدیریت اوراق بهادار، دوره 9، شماره 34، ص 380-359

*       فکاری سردهایی، بهزاد ، میرزا پور، اکبر ، صیامی، علی ،کجوری، مصطفی. (1393)." بررسی ارتباط قیمت بازار آتی و نقدی سکه طلای ایران" ، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار،سال هفتم، شماره بیست و دوم، ص93-107.

*       رفیعی، محمد‌تقی، ، عبدالصمدی، راضیه.(1385)." بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله در بازار بورس اوراق بهادار"،اندیشه های حقوقی ، دوره 4، شماره 10 - ص77-114

*       Rüdiger Fahlenbrach, Patrik Sands .(2010). "Does information drive trading in option strategies ?" , Journal of Banking & Finance , No.34 , pp. 2370–2385
*       Rüdiger Kiesel , Florentin Rahe.(2016)." Option pricing under time-varying risk- aversion with applications to risk forecasting" ,Journal of Banking and Finance, No.76, pp. 120-138
*       Xiao-Tian Wang,Zhong, Feng Zhao, Xiao-Fen Fang. )2015). "Option pricing and portfolio hedging under the mixed hedging  strategy " , No.424, pp .194-206